Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

kwiecień 2010

 

10 kwietnia 2010 r. – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat pt. Relacje Państwo-Kościół w ramach Traktatu Reformującego UE i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku podczas odbywającej się w Toruniu krajowej konferencji naukowej pt. Zmiana czy rewizja ustawy konstytucyjnej, zorganizowanej przez Zakład Współczesnej Myśli Społeczno-Politycznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

 

11-13 kwietnia 2010 r. – odbyła się zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego KUL międzynarodowa konferencja naukowa pt. W drodze do zintegrowanego porządku prawnego w Europie, podczas której referaty wygłosili: prof. Ioan Ganfalean (Universitatea 1 Decembrie 1918-Alba Iulia), Libera circulatie a persoanelor si a fortei de munca – The Principle of Non-Discrimination and Restrictions of the Right of Free Movement of Persons and Workforce; prof. Andrés Ollero (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), Los valores del nuevo orden juridico europeo; prof. Cristina Hermida (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), Influence as an Exercise of Power in the European Union; prof. Caridad Velarde (Universidad de Navarra), El derecho de reagrupación familiar de los extranjeros en España; prof. dr hab. Bogusław Banaszak (Uniwersytet Wrocławski), Granice działalności politycznej sędziów oraz ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, który także przewodniczył obradom konferencji, Samorząd terytorialny w prawie europejskim i w prawie polskim.

 

12 kwietnia 2010 r. – dr Piotr Telusiewicz wygłosił referat pt. Weryfikacja argumentów i kontrargumentów dotyczących e-sądu po 3 miesiącach jego funkcjonowania, podczas XVIII Tygodnia Prawników odbywającego się na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

12 kwietnia 2010 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Przybyły, pt. Ochrona praw rodziny. Studium prawno międzynarodowe. Promotor: dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, prof. UMCS. Recenzenci: dr hab. Elżbieta Dynia, prof. URz; ks. abp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL.

 

12-14 kwietnia 2010 r. – w Lagos w Nigerii odbyła się międzynarodowa konferencja pt. The Dangers of Illegal Migrations on Sender Countries współorganizowana przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Human Support Services z siedzibą w Nigerii, podczas której dr Delaine R. Swenson, prof. KUL ,wygłosił referaty pt. European Union Migration and Labor Policies oraz Threats to Legal and Illegal Migrants.

 

13 kwietnia 2010 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Pikuły, pt. Idea prawa słusznego i jej znaczenie w myśli filozoficznoprawnej Rudolfa Stammlera. Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Kość. Recenzenci: ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL; prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (URz).

 

16 kwietnia 2010 r. – ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Symbole religijne w przestrzeni publicznej w państwie świeckim, podczas zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim konferencji naukowej pt. Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej.

 

19 kwietnia 2010 r. – prof. dr hab. Władysław Witczak wygłosił referat pt. Poród domowy w prawie polskim, podczas odbywającej się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim konferencji naukowej pt. Poród domowy jako alternatywa porodu szpitalnego.

 

20 kwietnia 2010 r. – dr Piotr Telusiewicz wygłosił referat pt. Rejestracja konta użytkownika oraz wniesienie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym na konferencji naukowej pt. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.

 

21 kwietnia 2010 r. – ks. mgr Wojciech Witkowski wygłosił referat pt. Współpraca sędziego ze stronami w zakresie wytwarzania dokumentów procesowych, podczas trwającej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami.

 

22 kwietnia 2010 r. – ks. prof. dr hab. Antoni Kość wygłosił referat pt. Uniwersalność prawa naturalnego na przykładzie kultury chińskiej (argumenty na rzecz prawa naturalnego), podczas konferencji naukowej pt. Prawo naturalne – natura prawa, zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Utriusqve iuris i Centrum Myśli Jana Pawła II na Uniwersytecie Warszawskim.

 

26 kwietnia 2010 r. – dr Piotr Telusiewicz wygłosił referat pt. Czy referendarze mogą i powinni prowadzić mediacje? na konferencji naukowej pt. Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji, zorganizowanej przez SSP „Iustitia" zespół do spraw poprawy funkcjonowania sądownictwa; SSP „Iustitia" Oddział w Lublinie, Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie, Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych oraz Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.

 

26 kwietnia 2010 r. – dr Delaine R. Swenson, prof. KUL, wygłosił referat pt. The Use of Precedence in the United States podczas konferencji naukowej pt. Stosowanie precedensu w prawie, zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Prawa i Katedrę Prawa Porównawczego Uniwersytetu Gdańskiego.

 

26-27 kwietnia 2010 r. – dr Delaine R. Swenson, prof. KUL, zorganizował i przeprowadził V edycję Konkursu Symulacji Procesu Amerykańskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie wzięło udział 8 szkół z Lublina i Świdnika. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem: ks. abp. prof. dr hab. Józefa Życińskiego – Wielkiego Kanclerza KUL; ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego – Dziekana WPPK i A KUL; Genowefy Tokarskiej – Wojewody Lubelskiego; Krzysztofa Wojtaszka – Prezesa Sądu Okręgowego  w Lublinie; dr. Arkadiusza Berezy – Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz mecenasa Piotra Sendeckiego – Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Finał Konkursu odbył się 27 kwietnia 2010 r. w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie. Mistrzem Regionu 2010 r. została drużyna reprezentująca XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.

 

27 kwietnia 2010 r. – ks. prof. dr hab. Antoni Kość wygłosił referat pt. Uniwersalny charakter prawa naturalnego na przykładzie kultury chińskiej w Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie.

 

27-28 kwietnia 2010 r. – w Gyor na Węgrzech odbyła się runda europejska międzynarodowego konkursu prawa kosmicznego pt. The Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II reprezentowały studentki: Adrianna Tułodziecka oraz Katarzyna Konior, która otrzymała nagrodę dla Najlepszego Adwokata Rundy Europejskiej. Drużynę reprezentującą KUL przygotował dr Delaine R.  Swenson, prof. KUL.  

 

28 kwietnia 2010 r. – dr Ewa Wronikowska wygłosiła referat pt. Ubezpieczenia emerytalne – szansa na przyszłość, w ramach konferencji pt. Zadbaj o swoją przyszłość – system ubezpieczeń społecznych w Polsce, zorganizowanej przez Fundację Pro Bono Futuro oraz Katedrę Nauki Administracji KUL.

 

28 kwietnia 2010 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej o. mgr. Mirosława Czaji, pt. Skuteczność zeznań świadka w kanonicznym procesie spornym. Promotor: ks. abp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz (KUL); ks. dr hab. Tomasz Rozkrut, prof. PAT.

 

30 kwietnia-3 maja 2010 r. – w Sofii w Bułgarii odbył się międzynarodowy konkurs pt. The Central and East European Moot Court Competition. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II reprezentowali studenci: Maria Ćwik, Katarzyna Paluszczak, Tomasz Kobylecki, nad którymi opiekę sprawowała mgr Marzena Rzeszót.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2011, godz. 18:59 - Monika Wójcik