Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

kwiecień 2016

 

 

7 kwietnia 2016 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Bezpieczeństwo prawne z perspektywy prawa administracyjnego, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Administracji KUL, Radę Wydziałowego Samorządu Studentów WPPKiA KUL oraz Fundację Akademia Wiedzy w ramach Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji "LEXALIA 2016". W ramach konferencji referaty wygłosili kolejno: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, pt. Bezpieczeństwo prawne jako wartość istotna w prawie administracyjnym; dr hab. Wojciech Wytrążek, pt. Status prawny artystów ulicznych; dr hab. Rafał Biskup, pt. Czy czas może ograniczać wolność gospodarczą? Kilka uwag o terminach załatwiania spraw przez organy administracji gospodarczej; mgr Marta Sobczuk-Gil, pt.  Niezależność Prezesa URE jako przejaw bezpieczeństwa prawnego; mgr Natalia Nachulewicz, pt. Uznanie administracyjne a bezpieczeństwo prawne; mgr Mateusz Mąkosa, pt. Administracyjno - prawne instrumenty ochrony praw osób z dysfunkcją narządu słuchu przewidziane w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowymi innych środkach komunikowania się; mgr Małgorzata Bezdeń, pt. Europejska Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego- cele, zasady i priorytety; mgr Paweł Niewęgłowski, pt. Prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych wynikające z nabycia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach będących własnością jednostek samorządu terytorialnego; mgr Aleksandra Janur, pt. Zasada informowania stron i innych uczestników postępowania przez organ administracji; mgr Ewa Nowosad, pt. Bezpieczeństwo danych osobowych, gromadzonych i wykorzystywanych w administracji publicznej- wybrane zagadnienia; mgr Dorota Czerwiak, pt. Ocena skuteczności sankcji administracyjnych w zakresie zapewnienia obywatelom poczucia bezpieczeństwa prawnego; mgr Damian Bara, pt. Prawne aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego z udziałem społeczeństwa; mgr Kinga Ścibor, pt. Problem wyczerpania alokacji jako przyczyna odmowy dofinansowania ze środków funduszy unijnych; mgr Łukasz Skwarzyński, pt. Czynny udział stron w postępowaniu administracyjnym; mgr Patrycja Glazer, pt. Bezczynność organu a przewlekłość postępowania administracyjnego; mgr Anna Dziuba, pt. Zasada in dubio pro trubutatio  w kontekście bezpieczeństwa prawnego w administracji; mgr Gabriela Janur, pt. Terminy na załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym jako zabezpieczenie stron postępowania przed tzw. Milczeniem administracji; mgr Patryk Ochwat, Instytucja przedawnienia zobowiązań podatkowych z perspektywy bezpieczeństwa prawnego; mgr Kamil Mania, pt. Istota bezpieczeństwa prawnego w procedurze przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom; mgr Piotr Krzyżanowski, pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza za decyzje administracyjne jako przykład realizacji zasady bezpieczeństwa prawnego; mgr Łukasz Jurek, pt. Interpretacja ZUS jako instrument zapewniający bezpieczeństwo prawne przedsiębiorcy; mgr Edyta Bardzka, pt. Wpływ rozwoju energetyki odnawialnej na obowiązek zapewnienia ciągłości dostaw energii; mgr Katarzyna Nowak, pt. Autokontrola organu administracji publicznej a strona postępowania; mgr Marta Dębińska, pt. Udostępnianie akt sprawy przez organ administracji publicznej a prawo dostępu do informacji publicznej; mgr Paulina Jaszczuk, pt. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  edukacji prawnej jako jeden z aspektów zapewnienia bezpieczeństwa prawnego obywatelom; mgr Ilona Resztak, pt. Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego; mgr Magda Mania, pt. Bezpieczeństwo prawne w wybranych orzeczeniach sądów; mgr Angelika Kurzawa, pt. Możliwość wzruszenia prawomocnej decyzji a pewność prawa.

 

 

11 kwietnia 2016 r. – odbyło się spotkanie prof. dr hab. Krzysztofa Nareckiego (Prorektora ds. studenckich KUL) z Panem Brianem E. Hillem, sędzią California Superior Court, County of Santa Barbara, podczas którego podpisano Porozumienie ustanawiające program stypendialny, Hill-Sadowski Scholarship. Powyższa inicjatywa służyć będzie rozpowszechnianiu wśród studentów prawa KUL wiedzy na temat stosowania prawa karnego w Stanach Zjednoczonych. Dzięki wakacyjnym stażom w California Superior Court, mającego siedzibę w Santa Barbara, studenci prawa otrzymają szansę poznania, jak działa kalifornijska procedura karna w praktyce.

 

 

19 kwietnia 2016 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyło się inauguracyjne spotkanie Prawniczego Klubu Dyskusyjnego, pt. Język w prawie. Prawo w języku, zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL. Głównym celem powstałego forum jest dzielenie się wiedzą na tematy związane z prawem, jego stanowieniem i stosowaniem.

 

 

21 kwietnia 2016 r. - dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz wygłosiła referat pt. Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności jako ograniczenie konkurencyjności na rynku wewnętrznym podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Gospodarka narodowa a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej – prawno-ekonomiczne problemy integracji.  Własność intelektualna – Konkurencja – Przedsiębiorczość. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

 

 

22 kwietnia 2016 r. - dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz wygłosiła referat pt. Weryfikacja podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w drodze decyzji administracyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Instytucje prawa prywatnego w służbie prawa publicznego – nadużycie czy konieczność? zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

 

 

25 kwietnia 2016 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Zasady poprawnej legislacji w demokratycznym państwie prawa - idea a rzeczywistość, zorganizowana przez Sekcję Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, pt. Zasady poprawnej legislacji jako integralny element zasady demokratycznego państwa prawa; mgr Kamila Kwarciana, pt. Legislacja w prawie karnym z perspektywy bezpieczeństwa prawnego; mgr Piotr Krzyżanowski, pt. Rola drugiej izby w procedurze ustawodawczej - analiza prawno porównawcza; mgr Karolina Szulc, pt. Przedmiot zapisu windykacyjnego - wykładnia wadliwego przepisu; Mateusz Gabryel, pt. Zjawisko inflacji prawa w kontekście ustawodawstwa polskiego; Agnieszka Bernecka, pt. Systematyzacja przepisów jako zasada techniki prawodawczej wg rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2002 roku; Konrad Węgliński, pt. Określoność przepisów prawa jako integralna część zasady demokratycznego państwa prawa; Justyna Świerczek, pt. Zasada ochrony praw niewadliwie nabytych.

 

 

25-26 kwietnia 2016 r. – w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, konferencja naukowa podsumowująca projekt pt. Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej. W ramach konferencji referaty wygłosił dr Tomasz Sieniow, pt. Wyzwania i prognozy dla Polski i Europy w związku z napływem imigrantów z Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu oraz dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, pt. Zagrożenie terroryzmem i środki prawne zmierzające jego przeciwdziałaniu.

 

 

 

Autor: Sławomir Graboń
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2019, godz. 20:33 - Adam Jankowski