Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

lipiec - wrzesień 2008

 

 

21 sierpnia 2008 r. - ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL, wygłosił wykład Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II dla słuchaczy Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tzw. „Zielony Uniwersytet" w Drohiczynie.

 

25-19 sierpnia 2008 r. - o. prof. dr hab. Bronisław W. Zubert wygłosił referat pt. Prawo do sakramentów św., podczas XIV Sympozjum Prawa Kanonicznego Kánonické právo v službe Cirkvi a človeka  (Spišská Kapitula, Słowacja).

 

28-29 sierpnia 2008 r. - ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL wygłosił wykład pt. Małżeństwo katolika z osoba nieochrzczoną lub niekatolikiem, w ramach Duszpasterskich Wykładów Akademickich Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla kościoła w Polsce.

 

3-4 września 2008 r. - odbyła się w Łodzi Ogólnopolska Konferencja Naukowa 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kurię Metropolitalną w Łodzi, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW. Referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Prawo powszechne a prawo partykularne Kościoła w Polsce. Konferencja Episkopatu i synody; ks. dr Mirosław Sitarz, Organy kolegialne w Kościele partykularnym.

 

7-9 września 2008 r. - w ramach IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Polityka administracyjna w  Strykowie referaty wygłosili: dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL, Polityka administracyjna a ekonomiczność działania administracji publicznej; dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Represyjne środki nadzoru nad samorządem terytorialnym; dr Michał Domagała, Polityka energetyczna; dr Magdalena Kisała, Wykorzystanie nowego zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym; dr Kazimierz Ostaszewski, Samorząd terytorialny jako podmiot polityki administracyjnej w zakresie ochrony zdrowia; dr Rafał Biskup, Polityka reglamentacyjna państwa; dr Małgorzata Ganczar, Wpływ informatyzacji na politykę administracyjną, dr Wojciech Wytrążek, Zarządzanie strategiczne w polityce administracyjnej samorządu terytorialnego, dr Marcin Szewczak, Wspólna polityka rolna jako element europejskiej polityki administracyjnej.

  

8 września 2008 r. - ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL wygłosił referat Zwyczaje i obrzędy okresu paschalnego w regionie nadbużańskim na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość w wielokulturowej tradycji - teologii, filozofii, socjologii, politologii i edukacji, zorganizowanej przez Katedrę Filozofii i Socjologii Polityki Instytutu Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie.

 

8-10 września 2008 r. - ks. dr hab. Piotr Stanisz, wygłosił referat pt. Zasada dwustronności w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, podczas Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego pt. O wielowymiarowości badań religioznawczych w Poznaniu.

  

11-14 września 2008 r. - dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KUL, na XI Europejskim Kongresie Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich pt. Prawo naturalne i prawo stanowione we współczesnej medycynie europejskiej zorganizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w Gdańsku przedstawiła referat pt. Sprzeciw sumienia lekarzy w kwestiach dotyczących życia człowieka.

  

15-18 września 2008 r. - dr Katarzyna Skubisz-Kępka wygłosiła referat pt. Obowiązek publikacji orzeczeń sądowych w środkach społecznego przekazu, podczas I Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej we Wrocławiu pod hasłem Kreowanie Komunikowania: Zawartość, Kontrola, Krytyka.

 

18-19 września 2008 r. -  dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KUL, uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii UMCS oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe w Lublinie i wygłosiła referat pt. Koncepcje prawa nieletnich.

 

18-21 września 2008 r. - w ramach XXII Zjazdu Historyków Państwa i Prawa Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee w Kliczkowie referaty wygłosili: dr Katarzyna Maćkowska, Amerykański federalizm kooperacyjny (1902-1960). Społeczeństwo władzą?; dr Wojciech Sławiński, Rewindykacja majątku poewangelickiego przez Kościół Ewangelicko - Augsburski na Dolnym Śląsku.

 

23 września 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Czyżowskiej, pt. Ewolucja prawa do swobodnego przepływu osób i jego skutki w aspekcie korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej na przykładzie Polski. Promotor: dr hab. G. Górski, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, prof. UMCS; dr hab. Gertruda Uścińska (UW).

 

25-27 września 2008 r. - dr Piotr Zakrzewski wygłosił referat pt. Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań - współczesne problemy prawne, podczas III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów  we Wrocławiu.

 

25-26 września 2008 r. - o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, przeprowadził wykłady z prezentacjami na temat: Czy/Jak się robi Świętych, w ramach V Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

26-27 września 2008 r. - ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, wygłosił referat pt.  Katolickie Kościoły wschodnie we wspólnocie Kościoła powszechnego, podczas konferencji 200 lat parafii greckokatolickiej w cerkwi św. Norberta, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

27-28 września 2008 r. - dr Anna Haładyj wygłosiła referat pt. Organizacje ekologiczne w procesie decyzyjnym. Nowe regulacje prawne  na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podczas spotkania szkoleniowo-roboczego organizacji ekologicznych, zorganizowanego przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka w Nasutowie.

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 18:52 - Marta Ordon