Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

lipiec-wrzesień 2010

 

sierpień

 

16 sierpnia 2010 r. – ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski wygłosił referat pt. Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, dla słuchaczy Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tzw. „Zielony Uniwersytet” w Drohiczynie.

 

19 sierpnia 2010 r. – o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL wygłosił referaty pt. El matrimonio: Reflexiones de derecho comparado, oraz Reflexiones sobre derecho de familia y efectos jurídicos del matrimonio religioso, na Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

 

23-27 sierpnia 2010 r. – na Słowacji odbywała się XV Międzynarodowa Konferencja Prawa Kanonicznego, podczas której ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Wschodnie prawo kanoniczne – konieczność poznania i stosowania w Kościele łacińskim.

 

24 sierpnia 2010 r. o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, wygłosił referat pt. El matrimonio en Polonia na seminarium międzynarodowym pt. Las familias en Polonia y en México, w El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades – Universidad Nacional Autónoma de México.

 

25 sierpnia 2010 r. o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL wygłosił referat pt. Efectos jurídicos del matrimonio religioso en Polonia na seminarium międzynarodowym pt. Las familias en Polonia y en México, w El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades – Universidad Nacional Autónoma de México, oraz referat pt.  La situación social y jurídica del matrimonio y familia en Polonia, w Centro de Estudios de Población – Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca de Soto.

 

27 sierpnia 2010 r. o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, wygłosił referat pt. La eficacia civil del matrimonio religioso  en Polonia, w Centro de Estudios de Población – Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca de Soto.

 

31 sierpnia 2010 r. – dr Tomasz Sieniow wygłosił referat pt. Inicjatywy koordynacji działań na rzecz migrantów w Lublinie, podczas odbywającej się w Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie konferencji pt. Laboratoria integracji. Integracja obywateli państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej w kontekście instytucjonalnym.

 

 

 

wrzesień

 

6-8 września 2010 r. – w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza, podczas której referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński pt. Prawo rzymskie jako podstawa kultury europejskiej; ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, pt. Instytucje promujące dziedzictwo kulturowe, oraz dr hab. Artur Kuś, prof. KUL, pt. Polityka kulturalna Unii Europejskiej.

 

7-8 września 2010 r. – w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa prawa kanonicznego pod patronatem J.E. ks. bpa Andrzeja Suskiego, pt. Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, podczas której referaty wygłosili: ks. bp dr. Artur Miziński pt. Pojęcie kościelnego aktu administracyjnego; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski pt. Podstawy teoretyczno-prawne i teologiczne kościelnego prawa administracyjnego, oraz ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Zasada legalności w sprawowaniu władzy administracyjnej w Kościele.

 

11-12 września 2010 r. – w Gnieźnie odbył się zorganizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu VII Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, podczas którego ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Proboszcz jako reprezentant parafii rzymskokatolickiej w stosunkach majątkowych.

 

13-24 września 2010 r. – dr Lidia Fiejdasz odbyła staż naukowy w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie pod kierunkiem Prof. Marcelo Enrique Mendeza. Podczas wizyty prowadziła konsultacje z pracownikami Kongregacji, zapoznawała się z pracą tego dykasterium oraz przeprowadziła kwerendę naukową w Archiwum Kongregacji. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki”.

 

17-19 września 2010 r. w Warszawie-Zegrze odbył się XXIII Zjazd Historyków Państwa i Prawa pt. Prawo na przełomie epok, podczas którego referaty wygłosili: dr Monika Wójcik, pt. Plaga Justyniana, dr Maciej Jońca, pt. „Przyjazny cudzoziemiec”. Ucieczka i długa droga Adolfa Bergera do Stanów Zjednoczonych oraz dr Joanna Misztal-Konecka, pt. Zakaz kazirodztwa w prawie rzymskim i ustawodawstwie kościelnym (III-VI w.). Obradom sekcji romanistycznej Zjazdu przewodniczył ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 

 

21 września 2010 r. – dr Jadwiga Potrzeszcz wygłosiła referat pt. Aksjologia prawa w ujęciu Czesława Martyniaka i Arthura F. Utza, podczas trwającego w Jastrzębiej Górze XIX Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa pt. Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych, zorganizowanego przez Katedrę Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

22 września 2010 r. ks. dr Tomasz Barankiewicz wygłosił referat pt. Sposoby refleksji etyczno-administracyjnej w badaniach nad współczesną administracją publiczną, podczas odbywającej się w Kazimierzu Dolnym konferencji naukowej pt. Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej.

 

24-25 września 2010 r. – we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Johannes Schneider – wrocławski działacz społeczny XIX w. i świadek na nowe czasy, podczas której referat pt. Etapy prowadzenia procesu beatyfikacyjnego i mogące wystąpić trudności, wygłosił o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL.

 

27 września 2010 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Lasek-Surowiec, pt. Niezależność Narodowego Banku Polskiego. Promotor: prof. dr hab. J. Głuchowski. Recenzenci: dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG; dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2011, godz. 19:11 - Monika Wójcik