Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

lipiec-wrzesień 2011

 

 

5-6 sierpnia 2011 r. – w Limie (Peru) odbyła się konferencja naukowa pt. Discípulos y testigos de Aquel cuya muerte nos dio vida, zorganizowana przez Delegación Provincial de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales en el Perú, Instituto Bartolomé de las Casas oraz Katedrę Prawa Kanonizacyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Podczas konferencji referat pt. Sobre el proces de beatificación de los mártires de Pariacoto; oraz referat pt. Elementos juridico - canónicos del martirio en el proceso de verificación, wygłosił o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL.   

 

16 sierpnia 2011 r. – w Drohiczynie dla słuchaczy Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tzw. „Zielony Uniwersytet”, ks. dr. hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL, wygłosił referat pt. Zadania i obowiązki małżonków w nauczaniu Jana Pawła II i w innych dokumentach Kościoła łacińskiego.

 

5-7 września 2011 r. – we Włodzimierzowie odbyła się XI Regionalna Konferencja Prawa Pracy pt. Przedstawicielstwo związkowe w zakładzie pracy, zorganizowana przez Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego, podczas której referaty wygłosił: dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. KUL, pt. Ograniczenia negocjacji układowych w zakładzie pracy oraz dr Paweł Nowik, pt. Charakter prawny negocjacji zbiorowych prowadzonych przez reprezentację związkową. Wybrane aspekty teoretyczno – prawne.      

 

7-9 września 2011 r. – w Drohiczynie obyła się zorganizowana przez ks. dr hab. Tadeusza Syczewskiego, prof. KUL, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo - techniczny, podczas której ksiądz Profesor wygłosił referat pt. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku bezpieczeństwem dla człowieka

 

14-18 września 2011 r. – na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego pt. Administracja w Prawie Kanonicznym, zorganizowany przez Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW, podczas którego referaty wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Podstawy prawa administracyjnego w Kościele oraz ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Kanoniczny akt administracyjny a porządek państwowy. W ramach Kongresu dyskusji panelowej przewodniczył ks. bp dr Artur Miziński.

 

22-25 września 2011 r. – w Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyła się XII Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. Teoria nauk administracyjnych - aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda, zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej w Białymstoku, Międzynarodowy Instytut Nauk Administracyjnych w Brukseli, Polską Akademię Nauk (Stacja Polska w Paryżu i Oddział w Lublinie), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Jagielloński. W konferencji udział wzięli: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, mgr lic. Mariola Lewicka.

 

29 wrzesnia 2011 r. - w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa pt. Cudzoziemcy na rynku pracy, zorganizowana w ramach projektu "Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów II" przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lubelską Regionalną Sieć Wsparcia Imigrantów oraz Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, (prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji) oraz dr Tomasz Sieniow (Prezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa). Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr Tomasz Sieniow, pt. Warunki podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium Unii Europejskiej; mgr Dagmara Jachacz, pt. Podstawy prawne podejmowania i wykonywania pracy przez cudzoeziemców na terytorium Polski, oraz mgr Paweł Wojtasik, pt. Wykonywanie zawodów medycznych przez cudzoziemców w Unii Europekjskiej.   

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2012, godz. 13:33 - Marta Ordon