Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

lipiec-wrzesień 2013

 

 

15 lipca 2013 r. – o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, wygłosił referat, pt. Ofiary rzezi czy męczennicy za wiarę? O możliwości prowadzenia procesów beatyfikacyjnych w trakcie międzynarodowej konferencji pt. Nie zabijaj. Kościół wobec ludobójstwa na Wołyniu, zorganizowanej przez Centrum Ucrainicum KUL oraz Instytut Pamięci Narodowej, Region Środkowowschodni NSZZ Solidarność w Lublinie.

 

 

5-7 września 2013 r. - w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach w Auli im. Biskupa Czesława Kaczmarka, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa kanonistów pod patronatem ks. bpa prof. dra hab. Kazimierza Ryczana pt. Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kurię Diecezjalną w Kielcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Świętokrzyski Instytut Teologiczny, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Powołanie (zadanie) chrześcijan do udziału w doskonaleniu porządku doczesnego. Aspekty teologiczno-prawne (kan. 225); ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom, będącym w łączności z Nim (kan. 204; 205); ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, pt. Przynależność wiernych do obrządku. Przewodniczenie Sesji IV konferencji objął ks. bp dr hab. Artur Miziński, prof. KUL.

 

 

7-9 września 2013 r. – w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbyła się X międzynarodowa konferencja naukowa w sekcji teologicznej pt. Bezpieczeństwo człowieka a religia, zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Podczas konferencji referat wygłosił ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL, pt. Sakrament małżeństwa – bezpieczeństwem dla rodziny.

 

 

12-14 września 2013 r. – w Strasburgu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt.: Le sfide giuridiche per la Chiesa in Europa oggi, zorganizowana przez Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, podczas której bp. dr hab. Artur Miziński, prof. KUL, wygłosił referat pt.: Problematiche circa la difesa della vita e la ricerca scientifica.

 

 

17-18 września 2013 r. – w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się I Kongres Towarzystw Naukowych pt. Towarzystwa naukowe w Polsce. Dziedzictwo, kultura, nauka, trwania, zorganizowany przez Polską Akademię Nauk - Radę Towarzystw Naukowych, Polską Akademię Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie oraz Towarzystwo Naukowe Płockie. Podczas Kongresu referat wygłosił ks. dr hab. Mirosław Sitarz pt. Towarzystwo Naukowe KUL. Dziedzictwo, kultura, nauka, rozwój.

 

 

20 września 2013 r. – we Lwowie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. Kodeks postępowania karnego Ukrainy 2012 r.: aspekty karnoprawne i proceduralne, zorganizowana przez Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych oraz Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr Radosław Hałas oraz dr Sławomir Hyś, pt. Przedawnienie karalności w prawie polskim na tle rozwiązań Kodeksu kryminalnego Ukrainy.

 

 

20 września 2013 r. – na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencji kanonistyczna, pt. Kobieta w Kościele, w 25-lecie ogłoszenia listu apostolskiego ,,Mulieris dignitatem”, podczas której referat wygłosiła dr. hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, pt. Ochrona macierzyństwa kobiet aktywnych zawodowo w Unii Europejskiej z uwzględnieniem nauczania Kościoła katolickiego.

 

 

22 - 24 września 2013 r. – Sromowcach Niżnych nad Dunajcem odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, podczas której referaty wygłosili: ks. mgr lic. Michał Czelny, pt. Wykorzystanie dróg publicznych w „turystyce pielgrzymkowej” w świetle przepisów prawa polskiego; dr Michał Skwarzyński, pt. Pielgrzymka jako nagroda w konkursie; dr Damian Szeleszczuk oraz dr Sławomir Hyś, pt. Prawnokarne aspekty ruchu pielgrzymkowego. Wybrane zagadnienia.

 

 

27 września 2013 r. – ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, wygłosił referat, pt. Ochrona uczuć religijnych jako dóbr osobistych, w trakcie konferencji naukowej, pt. Ochrona uczuć religijnych w Polsce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zorganizowanej przez Polski Instytut Katolicki „Sursum Corda” w Gdańsku.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2014, godz. 13:07 - Sławomir Graboń