Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

lipiec-wrzesień 2015

 

 

 

23 lipca - 27 sierpnia 2015 r. – mgr Monika Myrcha, laureatka konkursu pt. Procedura karna w Polsce i USA - podobieństwa i różnice, odbyła staż w kalifornijskim sądzie pod opieką sędziego Briana Hilla. Podczas pobytu miała możliwość obserwowania rozpraw odbywających się w departamentach sądu Superior Court of California, County of Santa Barbara, zapoznawania się z aktami spraw oraz analizowania wszelkich materiałów związanych z toczącymi się postępowaniami. Poza czasem spędzonym w sądzie, uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie Santa Barbara College of Law.

 

 

2-6 sierpnia 2015 r. - dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz wygłosiła referat pt.  Older People in the Maze of the Health Care System Polish Experiences podczas 21 21st Annual World Congress on Medical Law, zorganizowanego przez Światowe Stowarzyszenie Prawa Medycznego w Coimbrze (Portugalia);

 

 

2 września 2015 r. – dr Piotr Zacharczuk wygłosił referat w języku angielskim, pt. Ecological Connectivity Protection according to The European Union and Polish Law, podczas odbywającej się we Francji w Marsylii międzynarodowej konferencji naukowej, pt. The Effectiveness of Environmental Law, zorganizowanej przez Faculty of Law and Political Science Aix Marseille Universitê.

 

 

4-5 września 2015 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji, zorganizowana przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, L’UFR de Langue Française à l’Université Paris -Sorbonne oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, pt. Analogiczna teoria znaczenia terminów językowych. Elementy metafizyki języka; dr Anna Słowikowska, pt. Interpretacja pojęcia munus w konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”; Joanna Mądra, pt. Polsko-francuska terminologia dziedzictwa w tekstach prawa międzynarodowego oraz wybranych konstytucji; Ilona Krasoń, pt. Zarys klasyfikacji semantycznej i modalnej czasowników polskich i francuskich występujących z syntagmami łacińskimi w tekstach prawa; Dorota Śliwa, pt. Les verbes garantir te assurer et leurs equi valents polonais dans le texte constitutionnel contemporain d un Etat et dans Gaudium et Spes.

 

 

7-9 września 2015 r. - w Łomży odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa i walne zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, pt. Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kurię Diecezjalną oraz Sąd Biskupi w Łomży, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: ks bp dr Janusz Stepnowski (biskup Łomżyński), ks. abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga (Metropolita Szczecińsko-Kamieński, Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski) oraz ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich). Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, pt. Świat współczesny jako adresat misji nauczycielskiej Kościoła; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Natura i przedmiot misji nauczycielskiej Kościoła; ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, pt. Konferencja Biskupów Niemiec wobec nowych wyzwań; ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce; dr Michał Zawiślak, pt. Podstawy realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w prawie III Rzeczypospolitej. Sesji III konferencji przewodniczył ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL), z kolei Sesji VI – ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL).

 

 

15 września 2015 r. – dr hab. Wojciech Wytrążek wygłosił referat pt. Między reglamentacją a animacją - działalność kulturalna w samorządzie terytorialnym, podczas odbywającej się w Chełmie międzynarodowej konferencji naukowej, pt. 25. lecie odrodzenia samorządu. Wybory samorządowe 1990 r. w Polsce na tle przemian okresu przełomu (1989-1991), zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie.

 

 

19 września 2015 r. – dr Bożena Czech-Jezierska wygłosiła referat, pt. Profesorowie prawa rzymskiego wobec reformy Baszkiewicza, w trakcie I ogólnopolskiej konferencji romanistycznej, pt. Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

24-25 września 2015 r. – w Rzeszowie miał miejsce X Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, pt. Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. W toku obrad referaty wygłosili: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, pt. O potrzebie zmian regulacji rozporządzania prawami udziałowymi w spółkach handlowych, dr Paweł Zdanikowski, pt. Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika do spółki a zapis windykacyjny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, mgr Piotr Kędzierski, pt. Czy teoria organów jest jeszcze prawu spółek potrzebna?.

 

 

27-30 września 2015 r. – na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego miał miejsce cykliczny Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego Publicznego zorganizowany przez Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas zjazdu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, podczas której referaty wygłosili kolejno: dr hab. Rafał Sura, pt. Europeizacja prawa bankowego w zakresie postępowania egzekucyjnego; dr Michał Domagała, pt. O potrzebie wyodrębnienia usługi powszechnej w prawie energetycznym; dr Małgorzata Ganczar, pt. Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich w świetle prawa unijnego; dr Katarzyna Miaskowska - Daszkiewcz, pt. Prawne instrumenty wspierające rozwój sektora produktów leczniczych stosowanych w populacji pediatrycznej; dr Katarzyna Mełgieś, pt. Wybrane instrumenty prawne regulujące obrót produktami leczniczymi, dr Krzysztof Dobieżyński, pt. Przedmiot ochrony w prawie znaków towarowych a swoboda obrotu towarami (na przykładzie ograniczeń rejestracji kształtów towarów w charakterze znaków towarowych).

 

 

29 września - 8 października 2015 r. - studentki prawa - laureatki konkursu, pt. Społeczeństwo, prawo i administracja w Stanach Zjednoczonych, Panie Julia Dąbek, Monika Jurek, Magdalena Kaczorowska, Alicja Woźniak wraz z pracownikiem naukowo-dydaktycznym WPPKiA - mgr Pauliną Liszką, wizytowały amerykańską uczelnię Delta State University w Cleveland, Mississippi. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki zaproszeniu Prof. Williama LaForge, pełniącego funkcję Rektora Delta State University, którego już czterokrotnie mieliśmy zaszczyt gościć jako profesora wizytującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Podczas pobytu w USA studentki miały możliwość zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania szkolnictwa wyższego w USA oraz uczestniczyły w wydarzeniach związanych z dziedzictwem kulturalnym Mississippi. Ważnym punktem w programie był udział w American Legal Seminar pod przewodnictwem prof. Garrego Jenningsa, podczas którego prezentowały wystąpienia na temat polskiego systemu prawa, demokracji oraz systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Spotkały się także z amerykańskimi prawnikami, którzy przygotowali dla nich prezentacje na temat prawa konstytucyjnego w USA oraz systemu sądownictwa w stanie Mississippi.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2019, godz. 20:30 - Adam Jankowski