Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

lipiec-wrzesień 2016

 

 

 

5-7 września 2016 r. – w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku pod honorowym patronatem Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa, odbyła się jublieuszowa ogólnopolska konferencja naukowa i walne zebranie stowarzyszenia kanonistów polskich, pt. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Małżeństwo fundamentem rodziny. Problemy aksjologiczne i prawne; dr hab. Piotr Telusiewicz, pt. Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie polskim; ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym; ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, pt. Małżeństwa katolików z prawosławnymi.

 

 

10 września 2016 r. – w Narodowym Uniwersytecie Akademia Ostrogska w Ostrogu na Ukrainie odbyła się II międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kulturowy wymiar integracji europejskiej, pt. Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji. Konferencja została zorganizowana przez Wschodnioeuropejski Instytut Nauki i Rozwoju, Katedrę Nauk o Polityce Instytutu Europeistyki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Nauk Politycznych i Zarządzania Informacją Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w Ostrogu oraz Fundację Konrada Adenauera. Konferencja obejmowała następujące penele tematyczne: Etyka w polityce (Panel I), Problem demokratyzacji państwa a problem korupcji (Panel II),  Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego (Panel III), Społeczne i gospodarcze wpływy na relacje UE z Ukrainą (Panel IV). W ramach poszczególnych paneli konferencji, referaty wygłosili: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, pt. Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska - magnackie fundacje XVI wieku; dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, pt. Polityka - troska o dobro wspólne czy indywidualne? Refleksje na przykładzie państw postsowieckich; dr Jacek Szczot, pt. Polityczne uwarunkowania realizacji zasady sprawiedliwości społecznej; dr hab. Wojciech Guzicki, pt. Aksjologiczna “pustynia” - wartości w zmieniającej się Unii Europejskiej?; ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, pt. Wartości uniwersalne w polityce - czy można działać uczciwie w przestrzeni publicznej?; dr Edyta Krzysztofik, pt. Moralność publiczna jako podstawa ograniczenia swobód rynku wewnętrznego; mgr Katarzyna Szczot, pt. Psychologiczne uwarunkowania korupcji; dr Beata Piskorska, pt. Partnerstwo Wschodnie - ocena efektywności normatywnej siły Unii Europejskiej; dr Lech Buczek, pt. Relacje Unii Europejskiej z Republiką Korei jako przykład stosunków zewnętrznych UE. Zagadnienia wybrane.

 

 

12-14 września 2016 r. – w Tuszynie odbyła się XVI Regionalna Konferencja Prawa Pracy, pt. Demokracja w zakładzie pracy, zorganizowana przez Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy oraz Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas konferencji referat, pt. Zbiorowe interesy pracowników a demokratyczna reguła większości, wygłosił dr Paweł Nowik

 

 

13-14 września 2016 r. – w Dwikozach k. Sandomierza pod honorowym patronatem Burmistrza Sandomierza, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, zorganizowana przez Katedrę Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Konferencja obejmowała następujące panele tematyczne: Informacja w sprawach administracyjnych (Panel I), Informacja w sprawach wyznaniowych i cywilnych (Panel II), Informacja w sprawach karnych (Panel III), Informacja w sprawach kanonicznych (Panel IV). W ramach poszczególnych paneli konferencji, referaty wygłosili: dr Dominik Tyrawa, pt. Pojęcie „informacji” w postępowaniu administracyjnym. Uwagi na tle postępowań prowadzonych z udziałem Wspólnot Mieszkaniowych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej; dr Michał Skwarzyński, pt. Informacja jako środek ochrony i źródło zagrożeń dla praw człowieka; dr hab. Anna Tunia, pt. Informacje osobopoznawcze pozyskiwane przez sądy od osób uczestniczących w postępowaniu w sprawach o wykroczenia w charakterze publiczności; dr Sławomir Hypś, pt. Informacje niejawne w postępowaniu karnym; dr hab. Marek Bielecki, pt. Przetwarzanie danych osobowych w świetle ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

 

 

15 września 2016 r. – w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Sporty walki - filozofia, organizacja, prawo, zorganizowana przez Polską sieć naukową pn. Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz upowszechniania prawa sportowego, utworzoną przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Gdański. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr Lech Buczek, pt. Koreańskie sztuki  i sporty walki;  Dominika Tomczyk, pt. Umiejętności społeczne trenera w ocenie zawodników i zawodniczek uprawiających judo; mgr Dominik Borek, pt. Korrida - sport i kultura z perspektywy prawa.

 

 

15-17 września 2016 r. – w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja - Ukraina, zorganizowana przez Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickie­go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skło­dowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uni­wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Słowacji oraz Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrz­nych we Lwowie. Celem konferencji było pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie praw­nym państwa w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych na różnych obszarach życia społecznego w procesie integracji europejskiej: Polski, Sło­wa­cji i Ukrainy. Konferencja obejmowała następujące sesje tematyczne: Sesja I, pt. Bezpieczeństwo prawne państwa; Sesja II, pt. Bezpieczeństwo polityczne; Sesja III, pt. Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe; Sesja IV, pt. Bezpieczeństwo socjalne; Sesja V, pt. Bezpieczeństwo ekologiczne; Sesja VI, pt. Bezpieczeństwo w stosunkach Państwo - Kościół; Sesja VII, pt. Bezpieczeństwo militarne; Sesja VIII, pt. Bezpieczeństwo międzynarodowe. W ramach poszczególnych sesji konferencji, referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Bezpieczeństwo prawne państwa - tożsamość narodowa państwa - społeczeństwo obywatelskie. Doświadczenia i perspektywy; prof. dr hab. Dariusz Dudek, pt. Bezpieczeństwo polityczne - kompetencje organów władzy państwowej i bezpieczeństwa wewnętrznego; ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Bezpieczeństwo w stosunkach państwo - Kościół w Polsce; dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL, pt. Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa - perspektywa filozoficzno - prawna.

 

 

26-27 września 2016 r. - dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz wygłosiła referat pt. The oncological package – Polish idea of a fast oncological therapy – assessment of implementation  podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Healthcare in Europe – a safe haven? “standard of care” from a multidisciplinary perspective zorganizowanej w Innsbrucku (Austria) przez The Health & Lifesciences University oraz University of Innsbruck.

 

 

30 września 2016 r. – w Instytucie Teologicznym im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie pod honorowym patronatem Metropolity Lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Przynależność do Kościoła katolickiego. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie oraz Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Ordo Fratrum Minorum Conventualium). Podczas konferencji referaty wygłosili: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Kryteria przynależności do Kościoła, dr. Anna Słowikowska, pt. Znaczenie prawne pojęć: przynależność, obrzęd, obrządek, ryt, tradycja.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2019, godz. 20:36 - Adam Jankowski