Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

lipiec – wrzesień 2017 r.

 

 

 

 

3-5 września 2017 r. – podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Kościół – naród – państwo w perspektywie 1050 – rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość zorganizowanej w Poznaniu przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kurię Metropolitalną w Poznaniu, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Zakład Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego WT UAM w Poznaniu, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, referaty wygłosili m.in.: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, pt. Ochrona wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym w postulatach Stolicy Apostolskiej i traktatach Unii Europejskiej, ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kard. Wyszyńskiego oraz dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, pt. Kościół katolicki w Polsce wobec społeczeństwa w okresie Oświecenia.

 

7-8 września 2017 r. – dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL wygłosiła referat pt. Piękne czy wierne, czyli o polskich przekładach Instytucji Gaiusa (II w.) podczas międzynarodowej konferencji pt. Termes et relations dans les textes specializes, zorganizowanej w Lublinie przez La Société Scientifique de l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II, LInstitut de Philologie Romane de l’Université Adam Mickiewicz de Poznań, La Direction Géné rale de la Traduction du Parlement Européen, L’Institut de Philologie Romane de l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II.

 

8 września 2017 r. – podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Prawo medyczne w obliczu zmian, zorganizowanej w Warszawie przez Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznego SWPS i Naczelną Izbę Lekarską, referat wygłosił ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, pt. Klauzula sumienia - dwugłos w dyskusji.

 

8 wrzesień 2017 r. – w Szczecinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. XIV polsko-niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej: Prawnicy psychiatrom, psychiatrzy prawnikom (Polnisch-Deutsche Konferenz zum Thema: Juristen den Psychiatern, Psychiatern den Juristen), zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej we współpracy z Kliniką Psychiatrii, Neurologii, Psychosomatyki i Psychoterapii wieku dziecięcego i młodzieżowego Centrum Medycyny Neurologicznej Akademia Medyczna w Rostocku. Podczas konferencji referat pt. Standardy zapewnienia jakości opinii biegłych wygłosiła dr Joanna Dzierżanowska.

 

11-13 września 2017 r. -  w Badin (Słowacja) w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie, zorganizowanej przez Instytut Teologiczny im. św. Franciszka Ksawerego w Bańskiej Bystrzycy-Badinie oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, referat wygłosili dr hab. Anna Tunia pt. Duchowny jako podmiot administrujący w sprawach z zakresu administracji stanu cywilnego oraz dr Michał Skwarzyński pt. Swoboda kazań duchownego w systemie praw człowieka.

 

13-14 września 2017 r. – podczas XIV Międzynarodowej Konferencji pt. Bezpieczeństwo człowieka a Rodzina, zorganizowanej Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Maciej Gapski wygłosił referat pt. Rytuał rodzinny a bezpieczeństwo człowieka.

 

14 września 2017 r. –  w Brno (Czechy) w trakcie konferencji naukowej pt. Církev a stát 2017, zorganizowanej przez Právnické fakultě MU v Brně, referat pt. The patient's right to pastoral care in the light of international law wygłosił dr Robert Tabaszewski.

 

14-15 września 2017 r. – podczas odbywającej się w Lublinie VI Konferencji Migracyjnej Komitetu Badań nad Migracjami PAN pt. Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, zorganizowanej przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, referat wygłosili m.in. dr hab. Sławomir Łukasiewicz pt. Realizacja Centralnego programu Badawczego IPN „Polska emigracja polityczna 1939-1990”, dr Agnieszka Parol pt. Klauzule porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego w systemie zintegrowanego zarządzania granicami, dr Anna Kosińska pt. Koncepcja bezpiecznego państwa pochodzenia i jej znaczenie dla zarządzania bezpieczeństwem migracyjnym w Unii Europejskiej oraz dr Anna Szachoń-Pszenny pt. Nowy wymiar prawny strefy Schengen wobec kryzysu migracyjnego.

 

15 września 2017 r. – dr Edyta Krzysztofik wygłosiła referat pt. Prawa pobytowe obywateli państw nieuznanych w UW podczas międzynarodowej konferencji pt. Problem państw nieuznawanych we współczesnym świecie, zorganizowanej przez Katedrę Ustrojów Państw Europejskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z: Wydziałem Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu „1 Grudnia 1918” w Alba Iulii (Rumunia), Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zakładem Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich oraz Centrum Studiów Ustrojowych.

 

21-22 września 2017 r. – w Gdyni odbyła się II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Muzeum Emigracji w Gdyni pt. Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej, zorganizowana przez Muzeum Emigracji w Gdyni. Podczas konferencji referat wygłosił dr hab. Sławomir Łukasiewicz pt. Towarzystwa Przyjaciół KUL w USA i Kanadzie w okresie zimnej wojny.

 

22 września 2017 r. – podczas XI Zjazdu Katedr Prawa Handlowego pt. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki handlowej – efektywność zarządzania i nadzoru, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, referat wygłosił mgr Michał Hałasa pt. Zmiany w zakresie regulacji spółek osobowych.

 

26 wrzesień 2017 r. – dr Robert Tabaszewski wygłosił referat pt. The right to self-defense to protect individual security. Is a human right or not? w trakcie międzynarodowej konferencji pt. Problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu.

 

26-28 września 2017 r. – w Szczecinie odbył się II Ogólnopolski Kongres Europeistyki pt. Państwo w Unii Europejskiej, zorganizowana przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas konferencji referaty wygłosili m.in. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, pt. Wpływ prawa Unii Europejskiej na gwarancje procesowe pokrzywdzonego i oskarżonego w procesie karnym, dr hab. Sławomir Łukasiewicz pt. Komponent historyczny jako uwarunkowanie różnicujące pozycję tzw. „starych” i „nowych” (przyjęty po 2004 roku państw członkowskich UE, dr Agnieszka Parol pt. Pozycja i kompetencje unijnych organów wykonawczych w systemie zintegrowanego zarządzania granicami oraz pt. Wpływ referendów na zarządzanie Przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, dr Edyta Krzysztofik pt. Status obywatela migrującego w zmieniającej się UE, dr Anna Kosińska pt. Pozycja i kompetencje unijnych organów wykonawczych w systemie zintegrowanego zarządzania granicami oraz dr Anna Szachoń-Pszenny pt. Rodzaje członkostwa w strefie Schengen.

 

28-29 wrzesień 2017 r. – w Bergen (Norwegia) w trakcie międzynarodowej konferencji pt. 6th European Association of Health Law zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Bergen  oraz EAHL, referaty pt. Health Rights Regulations and the Distribution of Healthcare in Europe oraz pt. Access to Innovative Healthcare Services – Poland’s Legal Perspective wygłosiła dr Katarzyna Mełgieś.

 

30 września 2017 r. – podczas odbywającej się w Kamieniu Śląski, k/Opola Światowej Konferencji Naukowej pt. O Ład Moralny Rzeczypospolitej, zorganizowanej przez Królewski Order Św. Stanisława BM, EMC Global Foundation, Fundację Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM oraz współorganizatorów Wyższę Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie k/ Warszawy; Konfraternie, Przeoraty KOŚSBM wraz OŚSBM; Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL wygłosił referat pt. Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o ład moralny w Polsce.

 

 

oprac. Judyta Dworas-Kulik

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2017, godz. 17:51 - Adam Jankowski