Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

listopad 2009

 

4 listopada 2009 r. dr Lidia Fiejdasz wygłosiła referat pt. Eksperci i biegli w dowodzeniu cudów na terenie diecezji, podczas trwającego w Krakowie III Ogólnopolskiego kursu dla postulatorów.

 

5 listopada 2009 r. – w Wyższym seminarium Duchownym w Drohiczynie odbyła się zorganizowana przez ks. dr. hab. Tadeusza Syczewskiego, prof. KUL, sesja naukowa pt. Chrystus Sługa – wzór Kapłana w ujęciu Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego.

 

16 listopada 2009 r. – odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

mgr. Daniela Uszyńskiego, pt. Tworzenie ustaw prawa podatkowego oraz kontrola ich konstytucyjności. Promotor: prof. dr hab. J. Głuchowski. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Borodo (UMK); prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski (USz).

 

mgr. Adama Zdunka, pt. Przedawnienie w polskim prawie podatkowym. Promotor: prof. dr hab. J. Głuchowski. Recenzenci: dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL; prof. dr hab. Jerzy Małecki (UAM).

 

16-17 listopada 2009 r. – podczas Międzynarodowej Konferencji pt. Człowiek i jego decyzje, zorganizowanej przez Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL referat pt. Partycypacja pracowników w podejmowaniu decyzji w sprawach przedsiębiorstwa. Zagadnienia prawne. wygłosił dr Kazimierz Ostaszewski

 

17 listopada 2009 r. – odbyła się publiczna rozprawa rozprawy doktorskiej ks. mgr. Andrzeja Kłódki, pt. Zadania sędziego w kanonicznym procesie spornym. Promotor: abp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz (KUL); ks. dr hab. Tomasz Rozkrut, prof. PAT.  

 

17 listopada 2009 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr. Dariusza Walencika. Rozprawa habilitacyjna pt. Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed komisją majątkową.

 

17 listopada-10 grudnia 2009 r. – przebywał na KUL-u Hans-Michael Schwandt, były Konsul Generalny RFN w Vancouver i Melbourne. W tym czasie poprowadził dwa kursy monograficzne: Construction of the European Union – long lasting process oraz Fostering the future: EU foreign policy as seen by a German diplomat.

 

18 listopada 2009 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Dobrawy Biadun, pt. Wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych. Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL. Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski; prof. dr hab. Marek Górski (UŁ).

 

19 listopada 2009 r. – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal wygłosił referat pt. Wolność wyznania a symbole religijne w życiu publicznym „państwa laickiego”, podczas sympozjum pt. Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym, zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

19 listopada 2009 r. – ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL wygłosił referat pt. Rozwój polskiego prawa wyznaniowego w latach 1989-2009, podczas konferencji pt. Kościół w Polsce w nowej sytuacji ustrojowo-prawnej (1989-2009), zorganizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu.

 

20-22 listopada 2009 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zarządzanie nauką, zorganizowana przez Wydział Filozofii KUL, podczas której dr Krzysztof  Dobierzyński oraz dr Wojciech Włodarczyk wygłosili referat pt. Umowy w obrocie wynalazczym.

 

23 listopada 2009 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się VIII Międzynarodowe Sympozjum z Prawa Kanonizacyjnego pt. Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej połączone z wręczeniem Księgi jubileuszowej Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi z racji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej oraz 25-lecia istnienia Katedry Prawa Kanonizacyjnego, zorganizowane przez Katedrę Prawa Kanonizacyjnego KUL. Otwarcia sympozjum i prezentacji sylwetki Jubilata dokonał ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL. Jubilat, ks. prof. dr hab. Henryk Misztal wygłosił referat pt. Ne pereant probationes.Wśród zaproszonych naukowców z ośrodków z zagranicy sympozjum gościło o. prof. dr. hab. Zdzisława Kijasa, Rektora Pontificia Facoltà Teologica san Bonaventura-Seraphicum, który wygłosił referat pt. Problemy związane z cenzurą pism własnych. Zadania teologa – cenzora (promotor fidei) w procesie kanonizacyjnym,oraz ks. dr. Leona Małego, biskupa pomocniczego Lwowa, który zabrał głos w dyskusji podczas sympozjum. Referat wygłosił również o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, pt. Walor eklezjalny sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej. Prezentacji Księgi jubileuszowej dokonała dr Lidia Fiejdasz.  

 

30 listopada 2009 r. – w ramach programu Socrates-Erasmus Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL gościła dr Máté Paksy, pracownika naukowego Catholic University of Hungary (Budapeszt), która wygłosiła wykłady pt. Legal Theory and Legal Reasonnig oraz Theory of State. 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2010, godz. 17:38 - Marta Ordon