Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

listopad 2010

 


5 listopada 2010 r. – podczas trwającego w Warszawie VI Seminarium Naukowego z cyklu „Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego” zorganizowanym przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pt. Normalność i kryzys - jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, ks. prof. dr hab. Antoni Kość oraz dr Jadwiga Potrzeszcz wygłosili referat pt. W poszukiwaniu trzeciej drogi Arthura F. Utza na obszarze gospodarki.

 

9-10 listopada 2010 r. – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, w ramach IV Ogólnopolskiego Kursu dla Postulatorów i ich współpracowników w sprawach kanonizacyjnych, zorganizowanego przez Referat ds. Kanonizacyjnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie, wygłosił referaty: pt. Kształtowanie się pojęcia spraw dawnych; Sprawy dawne w obowiązującym prawie kanonizacyjnym, Postępowanie (procedura) w sprawach dawnych na terenie diecezji. 

 

12 listopada 2010 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się konferencja naukowa pt. Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa, podczas której referaty wygłosili: dr hab. Dudek Dudek, prof. KUL, pt. Model polskiego sądu konstytucyjnego - uwarunkowania ustrojowe, kompetencyjne i proceduralne; dr hab. Artur Kuś, prof. KUL, pt. Ocena konstytucyjności Traktatu z Lizbony – perspektywa polska; dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, pt. Czasowe aspekty wyroków Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności przepisu z Konstytucją z perspektywy prawa konstytucyjnego i cywilnego, oraz mgr Kamila Doktór-Bindas (KUL), pt. Kontrola konstytucyjności aktów pochodnego prawa europejskiego w świetle orzecznictwa włoskiego Trybunału Konstytucyjnego. Z zaproszonych gości referaty wygłosili: dr P. Radziewicz (INP PAN), pt. Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego; dr S. Pawłowski (UKSW), pt. Ocena konstytucyjności Traktatu z Lizbony - perspektywa niemiecka, oraz dr M. Laskowska (INP PAN), pt. Kontrola konstytucyjności aktów pochodnego prawa europejskiego w świetle Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

 

11-14 listopada 2010 r. – w Trier odbyła się zorganizowana przez European Consortium for Church and State Research, międzynarodowa konferencja naukowa pt.  Religion in Public Education, podczas której referat pt. Religion in public education, wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Krukowski.

 

17 listopada 2010 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się konferencja naukowa pt. Migranci w procesie integracji. Doświadczenia i rekomendacje, zorganizowana przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa KUL, podczas której referaty wygłosili: dr Tomasz Sieniow (KUL), pt. Nadawanie obywatelstwa jako element strategii ułatwiania integracji imigrantów w Unii Europejskiej; dr Maciej Zięba (Wydział Filozofii KUL) pt. Doświadczenia różnych krajów z integracją migrantów powrotnych. Z zaproszonych gości referaty wygłosili: Renata Stefańska (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego), pt. Wpływ Unii Europejskiej na rozwój działań integracyjnych na rzecz imigrantów w Polsce; Anna Rostocka (Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji), pt. Integracja jako proces dwustronny - udział migrantów w społeczeństwie obywatelskim; Anna Korolec (Instytut Spraw Publicznych), pt. Wizerunek imigrantów w polskiej prasie; dr Stanisław Dubaj (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie) oraz Anna Kosińska (Instytut na rzecz Państwa Prawa, Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL), pt. Proces integracji młodzieży z państw trzecich na podstawie badań studentów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.        

 

17 listopada 2010 r. – w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt.  Wokół tytułu i uprawnień prymasowskich, zorganizowana przez Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podczas której ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat pt. Uprawnienia specjalne Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, wobec zagrożeń Kościoła ze strony reżimu komunistycznego.

 

19-20 listopada 2010 r. – w Rumuni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. The Law and The Third Millennium Challenges, zorganizowana przez: „1 DECEMBRIE 1918” University of Alba Iulia, podczas której w ramach sesji plenarnej ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński wygłosił wystąpienie, a dr Lidia Jaskuła wygłosiła referat pt. Protection of Minors against the Negative Influence of Audiovisual Communications as a Challenge to Law in the Light of the Audiovisual Media Services Directive of the European Parliament and of the Council. W konferencji wziął również udział ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL.

 

23 listopada 2010 r. – odbyło się spotkanie naukowe Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, podczas którego referat pt. Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego w sytuacji zagrożenia ze strony reżimu komunistycznego, wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Krukowski.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2011, godz. 15:52 - Sławomir Graboń