Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

listopad 2012

 

 

14 listopada 2012 r. – bp. dr hab. Artur Grzegorz Miziński, prof. KUL, wygłosił referat, pt. Prawno - kanoniczne konsekwencje sprzecznych z doktryną Kościoła decyzji i wypowiedzi związanych z pełnieniem funkcji publicznych przez katolików, podczas sympozjum naukowego pt. Wolność wiary a posłuszeństwo prawu, zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

 

15 listopada 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, miała miejsce konferencja naukowa pt. Zanikające granice. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Polski i Lublina, zorganizowana przez Instytut na rzecz Państwa Prawa i Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL pod patronatem Fundacji Konrada Adenauera. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr Tomasz Sieniow, pt. Rozwój Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości; dr Anna Szachoń - Pszenny, pt. Zmiany w polityce zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi UE w latach 2010-2012; dr hab. Artur Kuś, prof. KUL, pt. Umiędzynarodowienie studiów jako szansa rozwoju lubelskich uczelni; mgr Agnieszka Parol, pt. Umowy o małym ruchu granicznym jako forma współpracy z państwami trzecimi na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konferencji było spojrzenie z perspektywy pięciu lat członkostwa Polski w strefie Schengen na ułatwienia w przepływie osób w Unii Europejskiej oraz na szanse dla Lubelszczyzny, jakie niesie ze sobą otwarcie Portu Lotniczego Lublin, umiędzynarodowienie studiów przez lubelskie szkoły wyższe oraz zacieśnienie relacji z Ukrainą, dzięki wprowadzeniu tzw. Małego Ruchu Granicznego.

 

 

16 listopada 2012 r. – o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, wygłosił referat pt. La democracia, la secularización y el renacimiento de las escuelas católicas en Polonia, podczas XIV Kongresu, pt. Católicos y Vida Pública. Un nuevo compromiso social y político: Del Concilio Vaticano II a la Nueva Evangelización, zorganizowanego przez Asociación Católica de Propagandistas oraz Universidad San Pablo (CEU) w Madrycie. 

 

 

19-23 listopada 2012 r. – ks. dr Grzegorz Wojciechowski w ramach wyjazdu programu Erasmus wygłosił na Universidad CEU Cardenal Herrera (Walencja - Hiszpania), referaty pt. La libertad religiosa en el mundo; El proceso de nulidad matrimonial canónica en Polonia; La situación de los cristianos en Medio Oriente; La libertad religiosa en Oriente Próximo

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2013, godz. 06:43 - Sławomir Graboń