Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

listopad 2013

 

 

6-7 lispopada 2013 r. – w Krakowie odbył się VII Ogólnopolski Kurs dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych, pt. Zjawiska nadzwyczajne, zorganizowany przez Referat ds. Kanonizacyjnych Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, podczas którego referaty pt. Przegląd zjawisk mistycznych i paramistycznych w życiu wybranych świętych i błogosławionych oraz Bogactwo fenomenów mistycznych i paramistycznych w życiu św. Pio z Petralciny wygłosiła dr Lidia Fiejdasz.

 

 

7 listopada 2013 r. – ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL,wygłosił w trakcie odbywającej się w Płocku konferencji dla kapłanów diecezji płockiej, referaty pt. Dobra materialne w realizacji misji Kościoła, oraz Zarządcy dóbr kościelnych: biskup i proboszcz - uprawnienia i odpowiedzialność.

 

 

9 listopada 2013 r. – ks. dr hab. Mirosław Sitarz wygłosił referat pt. Posłuszeństwo w Kościele, podczas Konferencji w ramach Dnia formacji kapłańskiej dla kapłanów do 10 roku po święceniach i dla tych, którzy nie są proboszczami w Kurii Zamojsko-Lubaczowskiej w Zamościu.

 

 

12 listopada 2013 r. – ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, wygłosił referat, pt. Prawo kanoniczne w duszpasterstwie Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, w trakcie konferencji naukowej, pt. Duszpasterstwo Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, zorganizowanej przez Eparchię Wrocławsko - Gdańską w Białym Borze.

 

 

13 - 15 listopada 2013 r. – w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. 50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych - praktyka i aktualne wyzwania, zorganizowana przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas konferencji referat pt. Geneza i przebieg prac nad Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych, wygłosiła dr Anna Szarek - Zwijacz.

 

 

14 listopada 2013 r. – ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, wygłosił referat, pt. Uznanie kościelnych osób prawnych: problemy praktyczne, w trakcie sympozjum naukowego pt. Czy polski Konkordat faworyzuje Kościół katolicki?, zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

 

14 listopada 2013 r. – ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, wygłosił referat, pt. Konkordatowa reforma systemu finansowania Kościoła we Włoszech, w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej, pt. Kościół - Państwo (w 20 - tą rocznicę podpisania Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską), zorganizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne, Sąd Metropolitalny oraz Instytut Teologiczny w Przemyślu.

 

 

18-19 listopada 2013r. - w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się III Konferencja Sieci Zrównoważonego Rozwoju, pt. Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, zorganizowana przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL oraz Katedrę Prawa Zarządzania Środowiskiem KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr Anna Haładyj, pt. Zawartość „oceny wstępnej” jako elementu oceny habitatowej; dr hab. Rafał Biskup, pt. Formy organizacyjno - prawne działalności leśnej w obszarach chronionych; dr Małgorzata Ganczar, pt. O wpisie do rejestru działalności regulowanej na przykładzie biogazowni jako formie reglamentacji działalności gospodarczej; dr Tomasz Sienkiewicz, pt. Układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków jako forma ochrony przyrody; dr Piotr Zacharczuk, pt. Działalność gospodarcza na obszarze chronionego krajobrazu na przykładzie Południowo-małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; mgr Jacek Trzewik, pt. Park kulturowy jako forma ograniczenia działalności gospodarczej. W ramach konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. Odnawialne źródła energii na obszarach chronionych Lubelszczyzny - szanse i zagrożenia, w ramach którego referaty wprowadzające wygłosili: dr Marcin Szewczak, pt. Rola biogospodarki w kształtowaniu nowego sektora gospodarczego - rozważania prawne; dr Michał Domagała, pt. Wsparcie dla OZE w projekcie nowego prawa energetycznego. Konferencję patronatem objęła Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

 

 

19 listopada 2013 r. – w Stalowej Woli odbyła się konferencja naukowa, pt. Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa, zorganizowana przez Polskie Centrum Mediacji (Oddział w Stalowej Woli) oraz Zamiejscowy Wydział Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Podczas konferencji referat wygłosił, dr. Grzegorz Skrobotowicz, pt. Mediacja w sprawach o przestępstwo z art. 207 § 1 k.k.

 

 

22 listopada 2013 r. – dr. Joanna Studzińska wygłosiła referat, pt. Elementy konstrukcyjne zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym, w trakcie konferencji naukowej pt. Czynności profesjonalnego pełnomocnika w zakresie kompetencji sądów w znowelizowanym postępowaniu egzekucyjnym, zorganizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

 

 

28 listopada 2013 r. - w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne, zorganizowana przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedrę Nauk Humanistycznych i Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" Oddział w Lublinie oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Obrady konferencji obejmowały III Sesje: Sesja I - Perspektywa religijna i etyczna, Sesja II - Perspektywa prawna, Sesja III - Perspektywa medyczna. Podczas poszczególnych sesji konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, pt. Kategoria sumienia w etyce; ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, pt. Prawo do praktykowania religii; dr Małgorzata Gałązka, pt. Kontrowersje wokół "prawa do aborcji"; ks. mgr Michał Czelny, pt. Obowiązek informacyjny a sankcje prawno - kanoniczne w kontekście przerywania ciąży. Przewodniczenie Sesji II objęli - dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL oraz ks. prof. dr hab. Henryk Misztal; przewodniczenie Sesji III objął - prof. dr hab. Władysław Witczak.

 

 

28 listopada 2013 r. – ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL, wygłosił referat, pt. Perspektywa rozwoju polubownych form rozwiązywania sporów prawnych w Polsce, w trakcie odbywającej się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II międzynarodowej konferencji naukowej pt. Negocjacje, mediacja i arbitraż - skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym? Analiza prawno - porównawcza i kierunki zmian, zorganizowanej przez Katedrę Negocjacji i Mediacji KUL.

 

 

28 - 29 listopada 2013 r. – w Warszawie miało miejsce VI Warszawsko - Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, pt. „Globalne problemy ochrony praw człowieka”, zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rzecznika Praw Dziecka oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas konferencji referat wygłosił dr Michał Skwarzyński, pt. Prawo człowieka do nauki a ochrona prawa człowieka do własności intelektualnej.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2014, godz. 13:05 - Sławomir Graboń