Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

listopad 2014

 

 

 

12 - 13 listopada 2014 r. – na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich, zorganizowana przez Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL oraz Polski Instytut Katolicki Sursum Corda. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: ks. abp. prof. dr hab. Stanisław Budzik (Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL), ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor KUL), oraz Grzegorz Bielecki (Senator RP, Fundator i Członek Rady Polskiego Instytutu Katolickiego Sursum Corda). Konferencja obejmowała swym zasięgiem tematycznym cztery Sesje, tj. Sesja I, pt. Perspektywa ogólnoeuropejska, Sesja II, pt. Rozwiązania stosowane w niektórych państwach europejskich (cz.I), Sesja III, pt. Rozwiązania stosowane w niektórych państwach europejskich (cz.II), Sesja IV, pt. Perspektywa polska. Podczas czwartej Sesji konferencji referaty wygłosili: dr. hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, pt. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej a zasada bezstronności władz publicznych, ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, pt. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej a wolność sumienia i religii. Podsumowania oraz zamknięcia konferencji dokonali: prof. dr hab. Henryk Cioch (Senator RP, Członek Rady Polskiego Instytutu Katolickiego Sursum Corda), oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL).

 

 

15 listopada 2014 r. – na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Służąc dobru wspólnemu, zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego KUL. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr. Dominik Tyrawa, pt. Prawo administracyjne w służbie dla dobra Rodziny Ludzkiej, dr Mariusz Wieczorek, pt. Pełnienie służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, mgr Łukasz Jurek, pt. System zabezpieczenia społecznego w służbie dobru wspólnemu, mgr Magdalena Machocka, mgr Paweł Śwital, pt. Dobro wspólne jako czynnik determinujący działanie gminy, dr Monika Żuchowska Grzywacz, pt. Produkt regionalny w służbie bezpieczeństwa żywności, dr Tomasz Dąbrowski, pt. Czy instytucja spółdzielni socjalnej jest dobrem dla osób wykluczonych społecznie, dr Iwona Warchoł, pt. Utwór jako dobro wspólne ludzkości, mgr Dominik Borek, pt. Reprezentacja Polski w piłce nożnej jako dobro wspólne, dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. AON, pt. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym przez wojewodę, dr Marcin Mazuryk, pt. Korpus służby cywilnej a realizacja zadań urzeczywistniających dobro wspólne, dr Karol Pachnik, pt. Orzekanie o zgodności aktów prawnych, mgr Ewa Gwiazdowska, pt. Pojęcie i koncepcja dobra wspólnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Moderowanie poszczególnymi sesjami konferencji objęli: dr hab. Joanna Smarż (Sesja I), dr Jerzy Parchomiuk (Sesja II) oraz dr Lidia Jaskuła (Sesja III). Podsumowania oraz zamknięcia konferencji dokonał ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL.

 

 

21 listopada 2014 r. - w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odbyła się konferencja naukowa, pt. O prawdzie w życiu publicznym. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko - w 30 rocznicę zbrodni, zorganizowana przez Fundację Niepodległości i Instytut Europeistyki KUL. Konferencja obejmowała swym zasięgiem tematycznym dwa Panele, tj. Panel I, pt. Czy prawda jest w nas?, Panel II, pt. Czy wolność jest w nas ?. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL, pt. Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce po stanie wojennym, dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL, pt. Kontrowersje wokół sprawy zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki, oraz dr Piotr Gawryszczak (Fundacja Niepodległości), pt. Nowe dokumenty, otwarte śledztwo, dostępne informacje.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2015, godz. 06:04 - Sławomir Graboń