Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

listopad 2015

 

 

 

5 listopada 2015 r. – w Centrum Transferu Wiedzy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo - szkoleniowa, pt. Mitis Iudex Dominus Iesusu, zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Procesowego KUL. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonał ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL). Podczas konferencji referat wygłosili: ks. abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, pt. Oczekiwania biskupów wobec oficjałów oraz sądów pierwszej i drugiej instancji; ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, pt. Proces zwyczajny; dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL, pt. Proces biskupi (skrócony). Obradom konferencyjnym przewodniczył ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL.

 

 

9-10 listopada 2015 r. - w Collegium Iuridicum KUL odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Kulturowy wymiar integracji europejskiej, zorganizowana przez Oddziały Lubelski oraz Warszawski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Katedrę Nauk o Polityce Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego Administracji KUL, Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Politologii Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL (Prezes Oddziału Lubelskiego PTSE), dr hab. Marta Witkowska (Prezes Oddziału Warszawskiego PTSE), prof. dr hab. Grzegorz Janusz (Dziekan Wydziału Politologii UMCS) oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL). Obrady konferencji zostały podzielone na trzy panele tematyczne w ramach których organizatorzy poruszali następujące pola problemowe, tj. Panel I, pt. Polityka a kultura w Unii Europejskiej; Panel II, pt. Kościoły i inne wspólnoty religijne w procesie integracji; Panel III, pt. Relacje międzykulturowe – wyzwania dla Unii Europejskiej. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr Beata Piskorska, pt. Rola soft power w kreowaniu zewnętrznego wizerunku Unii Europejskiej; dr Anna Kosińska, pt. Problematyka integracji migrantów z kulturą kraju przyjmującego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości; o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, pt. Integracja imigrantów w Hiszpanii. Sukcesy i dylematy.

 

 

19-20 listopada 2015 r. – w Hotelu Mercure w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration, zorganizowana przez Katedrę Finansów i Prawa Finansowego KUL oraz przedstawicieli doktryny prawa podatkowego ośrodków naukowych Univerzita Palackeho w Ołomuńcu (Czechy), Debreczyn Egyetem (Węgry), Trnavská Univerzita w Trnawie (Słowacja). Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor KUL), dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL). Obrady konferencji zostały podzielone na cztery panele tematyczne w ramach których organizatorzy poruszali następujące pola problemowe, tj. Panel I, pt. Cooperation of tax authorities; Panell II, pt. Experiences of central and eastern european countries on the basis of indirect taxes; Panel III, pt. The regulatory role of taxes in the context of market operations; Panel IV, pt. The regulatory role of taxes in the context of market operations.

 

 

27 listopada 2015 r. - na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w 20. rocznicę ogłoszenia, zorganizowana przez Instytut Jana Pawła II KUL, Katedrę Prawa Karnego KUL, Centrum Jana Pawła II w Lublinie, oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor KUL) oraz ks. abp. Stanisław Budzik (Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL). Podczas konferencji referaty wygłosili: dr Wanda Półtawska, pt. Wartość życia w nauczaniu św. Jana Pawła II; s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, pt. Bezradność i heroizm w sytuacjach zagrożenia życia; ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, pt. Jak promować kulturę życia?; dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, pt. Rozwiązania prawne dotyczące wspomaganej prokreacji w świetle Evangelium vitae; ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, pt. Prawo polskie wobec sprzeciwu sumienia lekarza; ks. dr Tadeusz Pazurek, pt. Realizacja wezwania Evangelium vitae do obrony życia, dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL, pt. Ks. prof. Tadeusz Styczeń w obronie najsłabszych – świadectwo, które zobowiązuje. Poszczególne sesję konferencji prowadzili: dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL (Sesja I), dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL (Sesja II), ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowki, prof. KUL (Sesja IV).

 

 

27 listopada 2015 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Rozwiązywanie sporów konsumenckich w Unii Europejskiej, zorganizowana przez Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor KUL) oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL). Obrady konferencji poprzedziło podpisanie Umowy Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski przez nowych członków, oraz debata pt. Czy prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest dobrą drogą budowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski?. W wydarzeniu wzięli udział Ministrowie Skarbu Państwa po 1989 roku oraz wielu ekspertów z branży prawniczej, świata biznesu i ogólnopolskich oraz lubelskich instytucji świata biznesu. Obrady konferencji zostały podzielone na dwa panele tematyczne w ramach których organizatorzy poruszali następujące pola problemowe, tj. Panel I, pt. Rozwiązywanie sporów konsumenckich na rynkach wewnętrznych UE i państw stowarzyszonych z UE; Panel II, pt. Rozwiązywanie sporów konsumenckich w Polsce. Prawo i praktyka. W gronie panelistów znalazł się między innymi dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2016, godz. 14:56 - Sławomir Graboń