Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

listopad 2016 r.

 

 

 

4-5 listopada 2016 r. – podczas odbywającej się w Prešovie (Słowacja) The 3rd International Conference on Philosophy and Canon Law pt. „Church and State: Promotion of Economic, Social and Cultural Rights of the Human Person” on the 25th Anniversary of Pope John Paul II’s Encyclical Letter Centesimus Annus and on the 50th Anniversary of the UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, zorganizowanej przez Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, referaty wygłosili m.in.: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Zasada współpracy i współdziałania między państwem i Kościołem, dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, pt. The common good and social and political changes in Europe oraz dr Jacek Szczot pt. Prawo do pracy jako element zasady sprawiedliwości społecznej (The Right to Work as Part of the Principle of Social Justice).

 

5 listopada 2016 r. – ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, w Centrum Barnabitów w Warszawie wygłosił referat pt. Kierunki odnowy życia pustelniczego podczas sympozjum pt. Duchowość pustelnicza – szanse i zagrożenia, zorganizowanego przez Podkomisję Konferencji Episkopatu Polski ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

 

7 listopada 2016 r. – w trakcie odbywającej się w Rzeszowie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Wokół problematyki małżeństwa w ujęciu materialnym i procesowym, zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski, dr Joanna Studzińska wygłosiła referat pt. Sądowy podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej – wybrane problemy praktyczne.

 

8 listopada 2016 r. – w trakcie odbywającej się w Warszawie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Obligatoryjna mediacja, Najnowsze analizy i perspektywy rozwoju, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Studencką Poradnię Prawną Uniwersytetu SWPS, mgr Marek Dąbrowski wygłosił referat pt. Obligatoryjność działań sędziów w zakresie upowszechniania mediacji w sprawach cywilnych.

 

8 listopada 2016 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi Karsten pt. Aplikacja kan. 1095 n. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 rok w wyrokach Sądu Metropolitalnego w Katowicach coram Sobański. Promotor: ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. KUL, recenzenci: ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW) oraz ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM.

 

8 listopada 2016 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Pawlikowskiego pt. Prawo do sprzeciwu sumienia pracowników ochrony zdrowia. Promotor: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Leszek Bosek (UW) oraz dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG.

 

11-13 listopada 2016 r. – podczas odbywającego się w Madrycie XVIII Kongresu Katolicy a życie publiczne [Congreso Católicos y Vida Pública], zorganizowanego przez Universidad CEU San Pablo, Asociación Católica de Propagandistas, Fundación Universitaria San Pablo CEU, referat pt. 100 años al servicio de „Dios y Patria” – Universidad Católica de Lublin Juan Pablo II, wygłosił o. prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv.

 

14-16 listopada 2016 r. – podczas odbywających się w Lublinie XX Dni Edukacji Prawniczej, zorganizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, dr Zuzanna Gądzik wygłosiła referat pt. Zwierzęta i prawo – ochrona zwierząt w polskim prawie w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych.

 

15 listopada 2016 r. – uchwałą Rady Wydziału nadany został stopień doktora habilitowanego dr. Wojciechowi Lisowi w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina – prawo (na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej).

 

15-16 listopada 2016 r. –w trakcie odbywającej się w Łucku (Ukraina) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Актуальні проблеми країнознавчої науки, zorganizowanej przez Міністерство освіти і науки України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Факультет міжнародних відносин Кафедра країнознавства і міжнародних відносин Громадський навчально-науковий центр суспільної географії, referaty wygłosili m.in.: dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, pt. Nauka i nauczanie prawa w Chinach przed 1949 rokiem oraz ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Teologiczne i prawne podstawy relacji Kościół-państwo.

 

16 listopada 2016 r. – podczas odbywającej się w Szczecinie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Postępowanie egzekucyjne i inne postępowania wykonawcze, zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Izbę Komorniczą w Szczecinie, dr Joanna Studzińska wygłosiła referat pt. Status komornika sądowego, asesora i aplikanta komorniczego – de lege lata i de lege ferenda.

 

17 listopada 2016 r. – w trakcie sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka, zorganizowanego w Krakowie przez Wydział Prawa Kanonicznego UPJPII, ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Od kiedy zaczyna się małżeństwo? Problem uważnienia w zawiązku sytuacji nieregularnych.

 

17-18 listopada 2016 r. – podczas odbywającej się w Gdańsku ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Forum bezpieczeństwa IT w administracji, zorganizowanej przez miesięcznik „IT w Administracji” i kwartalnik „ABI EXPERT”, dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, wygłosił referat pt. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – podwyższenie standardów bezpieczeństwa.

 

17-18 listopada 2016 r. – w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, zorganizowanej przez Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Robert Tabaszewski wygłosił referat pt. Wielopoziomowość prawa do zdrowia w arabskim systemie ochrony praw człowieka.

 

18 listopada 2016 r. – w trakcie odbywającej się w Trybunale Koronnym w Lublinie IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Innowacyjne technologie medyczne – znaczenie i zastosowanie, zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz wygłosiła referat pt. Perspektywy zmiany ram leczenia niepłodności w Polsce.

 

22 listopada 2016 r. – dr Lech Buczek wygłosił referat pt. Political and Strategic Dimensions of Relations between the EU and South Korea podczas odbywającej się w Warszawie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Cultures and politics on the Korean Peninsula. International Symposium on Korean Issues, zorganizowanej przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk.

 

22 listopada 2016 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bogusława Kuźniara pt. Filozoficznoprawna analiza zbrodni nacjonalistów ukraińskich na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1947. Promotor: ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Czesław Partacz (Politechnika Koszalińska) oraz dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG.

 

22 listopada 2016 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sławomira Zwolaka pt. Wolność użytkowania obiektów budowlanych. Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG, oraz dr hab. Joanna Smarż, prof. Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.

 

23 listopada 2016 r. – dr Jerzy Parchomiuk wygłosił referat pt. Koncepcja nadużycia prawa w kontekście zasad ogólnych prawa administracyjnego w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zasady a prawo administracyjne, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

24 listopada 2016 r. – podczas odbywającej się w Puławach ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Nauka. Biznes. Rolnictwo, zorganizowanej przez Centrum Kompetencji PUŁAWY, ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL, wygłosił referat pt. Współpraca przemysłu z nauką kluczem do innowacyjności.

 

25 listopada 2016 r. – dr Michał Domagała wygłosił referat pt. Instrumenty prawne wzmacniania konkurencji na wspólnym rynku energii UE podczas odbywającej się w KUL konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej, zorganizowanej przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

 

28 listopada 2016 r. – dr Bożena Czech-Jezierska wygłosiła referat pt. Józef Ignacy Kraszewski i prawo rzymskie podczas odbywającego się na Uniwersytecie Warszawskim posiedzenia Sekcji Praw Antycznych KNoKA PAN oraz Katedry Prawa Rzymskiego i Antycznego UW.

 

28 listopada 2016 r. – dr Jacek Szczot wygłosił referat pt. Rozwój gospodarczy regionów a ochrona środowiska w trakcie odbywającej się w Trybunale Koronnym w Lublinie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Encyklika Ojca Świętego Franciszka ‘Laudato si’ a zrównoważony rozwój środowiska przyrodniczego, zorganizowanej przez Fundację Instytut Myśli Społecznej oraz Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017, godz. 09:02 - Adam Jankowski