DIARIUSZ

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

listopad 2017 r.

 

 

4 listopada 2017 r. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL podczas odbywającej się w Presov (Słowacja) IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Filozofii i Prawa Kanonicznego pt. Współczesne wyzwania edukacji: wartości – normy – ustawodawstwo – w 425 rocznicę urodzin Jana Amosa Komeńskiego, zorganizowanej przez Grecko-Katolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wygłosił referat pt. Kongregacja Edukacji Katolickiej: zadania i formy działania.

 

7 listopada 2017 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Michałek pt. Model kary ograniczenia wolności ukształtowany nowelizacjami Kodeksu karnego z lat 2015-2016. Promotor: dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Igor Zgoliński, profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz prof. zw. dr hab. Mirosława Melezini.

 

7 listopada 2017 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Regnera pt. Ograniczenia jawności finansów publicznych. Promotor: dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, recenzenci: prof. zw. dr hab. Marian Zdyb oraz dr hab. Patrycja Zawadzka z Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

8 listopada 2017 r. – w Centrum Transferu Wiedzy KUL odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater – 10 lat doświadczeń. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Podczas konferencji referaty wygłosili m.in. prof. dr hab. Wiesław Bar (OFMCONV) pt. Kanonizacje i beatyfikacje za pontyfikatu papieża Franciszka oraz ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL, pt. Patronaty świętych i błogosławionych w Kościele łacińskim.

 

9-10 listopada 2017 r. – w trakcie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, zorganizowanej w Rzeszowie przez Zakład Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, referaty wygłosili m.in.: dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, pt. Obniżenie należnego spadkobiercy zachowku na podstawie art. 5 K.c. w praktyce sądowej (w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych), dr Paweł Wrzaszcz pt. Rejestr spadkowy jako ochrona praw spadkobierców - ocena regulacji oraz dr Piotr Sławicki pt. Prawo rodzinne w kontekście postępowania wieczystoksięgowego – wybrane zagadnienia.

 

10 listopada 2017 r. – w trakcie odbywającej się w Lublinie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP, referaty wygłosili m.in.: dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL pt. Ochrona danych osobowych według RODO, dr Małgorzata Ganczar pt. Udostępnianie akt stanu cywilnego po okresie przechowywania – nowe zadania kierowników USC, dr hab. Michał Domagała pt. Kodeks postępowania administracyjnego po 1 czerwca 2017 r. oraz dr Edyta Krzysztofik pt. Rozporządzenie UE 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli przez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej.

 

10-11 listopada 2017 r. – dr Katarzyna Kułak- Krzysiak w trakcie odbywającej się w Brnie (Czechy) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Days of Law 2017, sekcja Liability for Offenses (According to the Legal Regulation), zorganizowanej przez Masaryk Univerity, wygłosiła referat pt. The essence and function an administrative penalty in the Law of Road trafic law.

 

15 listopada 2017 r. – podczas odbywającej się w Łodzi, Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Decentralizacja i centralizacja administracji – współczesny wymiar, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, referat pt. Granice decentralizacji wygłosiła dr Magdalena Kisała.

 

16-18 listopada 2017 r. – w Tallinn (Estonia) w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Religion, Society, State. Securitization of Religious Freedom – Religion and Scope of State Control, zorganizowanej przez Estonian Ministry of the Interior, University of Tartu, European Consortium for Church and State Research, Conference of European Churches – CEC i Estonian Council of Churches, ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, przedstawił raport pt. Securitization of Religious Freedom in Poland.

 

17 listopada 2017 r. – dr Judyta Dworas – Kulik w Warszawie podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój wygłosiła referaty pt. Problematyka prawna kredytów frankowych w orzecznictwie TSUE oraz pt. Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego – analiza problemu na podstawie orzecznictwa sadowego.

 

23-24 listopad 2017 r. podczas X Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Naukowego Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. Dialog sądowy w sferze praw człowieka zorganizowanego w Warszawie, dr Robert Tabaszewski wygłosił referat pt. Litigating the human right to health.

 

24 listopada 2017 r. – w trakcie odbywającej się w Lwowie (Ukraina) Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Relacje Kościół – Państwo na Ukrainie, zorganizowanej przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Ordo Fratrum Minorum Conventualium), wygłosili referat m.in.: dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL pt. Kształtowanie się systemów relacji Kościół – Państwo, dr Agnieszka Romanko pt. Pluralizm systemów relacji Kościół – Państwo w epoce współczesnej oraz dr Anna Słowikowska pt. Wkład biskupów bloku państw komunistycznych w nauczanie Soboru Watykańskiego II na temat relacji Kościół – Państwo.

 

24 listopada 2017 r. - dr Judyta Dworas – Kulik w Lublinie podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, wygłosiła referaty pt. Polska marynarka handlowa okresu międzywojennego oraz pt. Hipoteka morska w Polsce w okresie międzywojennym.

 

29 listopada 2017 r. – podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Civis Romanus sum II. Problem interpretacji tekstu źródłowego, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno- Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, referat wygłosiły m. in. dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL pt. Źródła prawa rzymskiego jako kryterium interpretacyjne w Decisiones Lithuanicae Piotra Rojzjusza oraz dr Beata Czech-Jezierska pt. Problem właściwej interpretacji źródeł prawa rzymskiego w ujęciu romanistyki „marksistowskiej”.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018, godz. 08:42 - Adam Jankowski