DIARIUSZ

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

listopad  2018 r.

 

 

7-9 listopada 2018 r. dr Iwona Bień-Węgłowska wygłosiła referat pt. Policja jako oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia podczas XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo – Wielorakie Perspektywy. Bezpieczeństwo – Migracje – Patriotyzm, zorganizowanej w Zakopanem przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu.

 

15 listopada 2018 r. w Krakowie podczas Sympozjum Naukowego „Biorę sobie Ciebie za żonę/męża...”. Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni?, zorganizowanego przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie referat wygłosił ks. dr hab. dr hc. Leszek Adamowicz pt. Jak przy spisywaniu protokołu przedmałżeńskiego sprawdzić, czy nupturient nie wyklucza nierozerwalności?

 

20 listopada 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Księżopolskiej pt. Prawne aspekty działania straży granicznej w latach 1918-1939. Promotor: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWSZ w Chełmie oraz dr hab. Maciej Marszał, prof. UWr.

 

21-23 listopada 2018 r. dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL wygłosił referat pt. International Activities of Polish Christian Democratic Youth in Exile podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Civitas Annual Conference Christian Democracy in Exile 1925-1989, zorganizowanej w Bonn (Niemcy) przez Konrad-Adenauer-Stiftung.

 

22-23 listopada 2018 r. podczas odbywającej się we Wrocławiu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Racjonalna sankcja karna na czyny zabronione w systemie prawa, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego referat wygłosił dr hab. Filip Ciepły pt. Paradygmatyczne założenia racjonalizacji sankcji karnej.

 

22-23 listopada 2018 r. w trakcie odbywającej się w Ustroniu II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Aksjologiczno-konstytucyjne podstawy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz przeciwdziałania przestępczości pt. Konstytucjonalizacja i urzeczywistnianie wartości, zorganizowanej przez Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, referat wygłosiła dr hab. Anna Tunia, prof. KUL pt. Ochrona praw pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

23 listopada 2018 r. dr Iwona Bień-Węgłowska wygłosiła referaty pt. Przesłanki prawne dopuszczenia dowodu z opinii biegłego psychiatry w celu ustalenia stanu zdrowia psychicznego obwinionego oraz referat pt. Rekonstrukcja wypadku drogowego na podstawie śladów biologicznych podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED pt. Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej, zorganizowanej w Lublinie przez Koło Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Fundację Tygiel.

 

24 listopada 2018 r. podczas II Ogólnopolskiej Społecznej Konferencji Naukowej - "Analiza polskiego społeczeństwa", zorganizowanej w Lublinie przez Fundację Tygiel dr Judyta Dworas-Kulik wygłosiła referat pt. Spór wokół charakteru prawa małżeńskiego w II RP.

 

27 listopada 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Kędzierskiego pt. Powstanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy. Promotor: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Monika Tarska, prof. PAN (INP PAN) oraz dr hab. Marek Leśniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

27 listopada 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Michała Mościckiego pt. Modelowe prawo zastawu na podstawie prawa polskiego i ukraińskiego. Promotor: dr hab. Jacek Widło, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB oraz dr hab. Marek Leśniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

30 listopada 2018 r. – dr Judyta Dworas-Kulik wygłosiła referat pt. Budowa portu w Gdyni jako gwarancja niezależności odrodzonej Polski w trakcie odbywającej się w Lublinie IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polska Niepodległość - droga do wolności, zorganizowanej przez Fundację Tygiel.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2019, godz. 11:34 - Adam Jankowski