Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

luty 2008

 

 

3-13 lutego 2008 r. - zorganizowany został wyjazd naukowy do Stanów Zjednoczonych, w ramach którego odbyły się spotkania naukowe w następujących uczelniach: Chicago Kent, Indiana University-Indianapolis, University of Notre Dame, Temple University, St. John's University oraz seminarium w Indiana University. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych ks. dr hab. Antoni Dębiński, prof. KUL oraz dr Tomasz Sieniow zaprezentowali na University of Indiana School of Law w Indianapolis referat pt. Law as a Force Uniting Europe: From Rome to the European Union, a prof. Delaine Swenson wygłosił odczyt na temat Careers in International Law for American Lawyers. W trakcie wizyty delegacja Wydziału spotkała się z dziekanami szkół prawa Chicago-Kent College of Law - Illinois Institute of Technology (Prof. H. Krent), Notre Dame University (Prof. P. O'Hara); University of Indiana in Indianapolis (Prof. G. Roberts), St. John's University (Prof. M. Daly), oraz Prodziekanem Temple University (Prof. E. Olhbaum). 

 

8-9 lutego 2008 r. - dr Piotr Kasprzyk wygłosił referat pt. Nowelizacja przepisów dotyczących pochodzenia dziecka w prawie polskim na posiedzeniu Komisji Prawnej Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu cywilnego (EVS) w Wiedniu.

 

9 lutego 2008 r. - mgr Anna Szachoń wygłosiła referat FRONTEX - praktyczna realizacja zasad dorobku prawnego Schengen w zakresie kontroli i ochrony granic UE podczas konferencji naukowej pt. Polska polityka wschodnia i jej unijny wymiar, zorganizowanej przez Akademię Młodych Dyplomatów.

 

18 lutego 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Spratka, pt. Prawnofinansowe aspekty sekurytyzacji jako instrumentu rynku finansowego. Promotor: dr hab. Eryk Wojciechowski, prof. KUL. Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski (KUL); prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (UAM).

 

19 lutego 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Jurewicza,  pt. Decentralizacja administracji publicznej na przykładzie ustroju prawnego izb gospodarczych. Promotor: dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL. Recenzenci: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz (KUL); prof. dr hab. Stefan Korycki (WSE - Warszawa).

 

26 lutego 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Andrzeja Barzyckiego, pt. Szkolnictwo katolickie w diecezji sandomierskiej w latach 1918-1965. Studium historyczno-prawne. Promotor: ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL. Recenzenci: bp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL; ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW.

 

27 lutego 2008 r. - dr Maciej Jońca wygłosił prelekcję pt. Sąd Parysa: wybory Miss Universum czy pierwszy sąd polubowny? na spotkaniu studenckiej Sekcji Praw Antycznych działającej przy Kole Naukowym Studentów Prawa KUL.

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 17:00 - Marta Ordon