Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

luty 2009

 

 

8 lutego 2009 r. – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal wygłosił referat pt. Życie za życie. Postać świętej Joanny Beretty Molli na spotkaniu Katolickiego Klubu Dyskusyjnego w Nowym Jorku.

 

10 lutego 2009 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Rokoszyńskiej, pt. Rejestr przedsiębiorców i ewidencja działalności gospodarczej w aspekcie publicznoprawnego oddziaływania państwa. Promotor: prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS). Recenzenci: dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL; dr hab. Jan Olszewski, prof. URz.

 

10 lutego 2009 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr. Ambrożego Skorupy. Rozprawa habilitacyjna pt. Koncepcje odnowy życia konsekrowanego w Antepraeparatoria oraz ich recepcja w posoborowym prawie kościelnym.

 

13 lutego 2009 r. Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych współorganizowała odbywające się w Lublinie seminarium naukowe pt. Uprawnienia zakładowych organizacji związkowych. W czasie seminarium referat pt. Uprawnienia związków zawodowych działających w zakładach opieki zdrowotnej wygłosiła dr Ewa Wronikowska.

 

23 lutego 2009 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Edwarda Sitnika, pt. Poradnie rodzinne w świetle uchwał posoborowych synodów w Polsce.  Studium prawno-kanoniczne. Promotor: abp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz; ks. dr hab. Tomasz Rozkrut, prof. PAT.

 

23-25 lutego 2009 r. – Koło Naukowe Studentów Prawa KUL zorganizowało Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów pt. 45 lat kodeksów cywilnych. Podczas Zjazdu referaty wygłosili: dr Michał Chajda, Perspektywy zmian polskiego prawa cywilnego; dr Joanna Nowińska, Analiza nowelizacji KPC po roku 1990 w kontekście aksjologii demokratycznego państwa prawa (wybrane regulacje). 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2009, godz. 23:48 - Monika Wójcik