Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

luty 2010

 

4 lutego 2010 r. – Katedra Prawa Wyznaniowego KUL zorganizowała wykład otwarty na temat prawno-medycznych aspektów problematyki zapłodnienia in vitro i postępowania z zamrożonymi embrionami, ze szczególnym uwzględnieniem hiszpańskich regulacji prawnych w tym zakresie. Wykład w języku hiszpańskim (z tłumaczeniem na j. polski) pt. Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Asistida en España: un estudio interdisciplinar (Ustawa 14/2006 dotycząca wspomaganej reprodukcji w Hiszpanii: analiza interdyscyplinarna) wygłosił ks. prof. Roberto German Zurriarain z Uniwersytetu La Rioja w Hiszpanii.     

 

13 lutego 2010 r. – ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Katolicy wschodni w duszpasterstwie Kościoła łacińskiego w Polsce, podczas odbywającej się w Sandomierzu międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 20. rocznicy promulgacji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich pt. Sacri canones – dwadzieścia lat doświadczeń.

 

16 lutego 2010 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Szachoń, pt. Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej. Promotor: dr hab. Artur Kuś, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, prof. UMCS; dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. SGH.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2011, godz. 18:55 - Monika Wójcik