Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

maj 2008

 

5-7 maja 2008 r. - Katedra Finansów i Prawa Finansowego była współorganizatorem (wraz z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS oraz Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie) V Międzynarodowej Konferencji Finansowej pt. Nauka finansów i prawa finansowego - dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym.

 

5-9 maja 2008 r.  - ks. dr Grzegorz Wojciechowski wygłosił cykl wykładów pt. La tutela de la libertad religiosa en Europa poscomunista w Uniwersytecie Francisco de Vitoria w Madrycie (Hiszpania).

 

5-9 maja 2008 r.  - o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, przeprowadził cykl wykładów z prawa wyznaniowego dla studentów prawa w Facultad de Ciencias Jurídicas de la Empresa (Universidad Católica San Antonio de Murcia): 1. El derecho eclesiástico polaco - la introducción; 2. Libertad de conciencia en Polonia; 3. Las constituciones de los países postcomunistas  y libertad de los confesiones; 4. El derecho concordatorio de los países centroeuropeos.

 

7 maja 2008 r.  - podczas IV Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego pt. Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty wolności z perspektywy dziejów Europy, zorganizowanym w Brzegu przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wojewódzki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana" w Opolu, Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu, Muzeum Piastów Śląskich, Koło Naukowe INTER - LEX WPiA UO, referaty wygłosili: ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL, Wolność wykonywania praktyk religijnych; dr Marta Ordon, Ograniczenia wolności zrzeszania się w odniesieniu do organizacji Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej.

 

8 maja 2008 r. - ks. prof. dr hab. Antoni Kość wziął udział w dyskusji panelowej Made in China - 100% cottonference. Prawa człowieka w Chinach,  zorganizowanej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

 

9-10 maja 2008 r. - ks. dr hab. Piotr Stanisz, wziął udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Wydział Teologii Uniwersytetu Vytautas Magnus w Kownie na Litwie: The International Scientific Theoretical-Practical Conference in Kaunas, Lithuania, 9-10 may 2008, The theological and historical aspects of devotion to the blessed Virgin Mary in Europe, w ramach której był członkiem komitetu naukowego (scientific committee) oraz przewodniczył sesji (chairmanship).

 

9-10 maja 2008 r. - podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UWM (Olsztyn - Kortowo, 9-10 maja 2008 r.)referaty wygłosili: bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL, Specyfika decyzji kolegialnej w trybunale kościelnym; bp dr Artur Miziński, Dyspensa w prawie kodeksowym Kościoła łacińskiego; ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL, O potrzebie nowelizacji przepisów wykonawczych dotyczących zawierania małżeństwa konkordatowego; dr Marta Greszata, Poszlaka w kanonicznych procesach małżeńskich; dr Piotr Kasprzyk, Przyszłość mediacji w postępowaniu rozwodowym i separacyjnym.

 

12 maja 2008 r. - odbyła się konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Prawa pt. Prawne aspekty i pozaprawne konsekwencje organziacji EURO 2012.

 

13-15 maja 2008 r. - podczas V Zjazdu Katedr Prawa Wyznaniowego pt. Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, zorganizowanym przez WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim (Krasnobród, 13-15 maja 2008 r.), referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, Komisja Wspólna jako forum bilateralnego dialogu Kościoła i Państwa;  ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL, Porozumienia między związkami wyznaniowymi i Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji nauczycieli religii; ks. dr hab. Piotr Stanisz, Proceduralne aspekty układowego regulowania stosunków między państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi w Republice Włoskiej; ks. dr Tadeusz Stanisławski, Postępowanie przed Komisją Majatkową jako przejaw zasady bilateralizmu; dr Jacek Dziobek-Romański, Ewolucja form regulacji sytuacji prawnych związków wyznaniowych w Polsce Ludowej.

 

16-19 maja 2008 r. - odbyły się uroczystości związane z Jublieuszem 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II. Spośród wielu wydarzeń na szczególną uwagę zasługują: odbyta w  dniu 16 maja konferencja naukowa pt. Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczpospolitej szlacheckiej, wykład Ministra Sprawiedliwości prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego pt. Zmiany ustrojowe w prokuraturze oraz nowy model aplikacji prawniczych wygłoszony w dniu 19 maja oraz prezentacja publikacji Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

19 maja 2008 r. - Katedra Prawa Kanonizacyjnego zorganizowała VII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego Sanctorum Mater w 90-lecie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Podczas sympozjum referaty wygłosili: ks. dr Mirosław Sitarz, Miejsce instrukcji w hierarchii aktów normatywnych; o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, Sanctorum Mater; I co dalej?; ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, Schemat dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego według Instrukcji Sanctorum Mater.

 

18 maja 2008 r. - Katedra Prawa Kanonizacyjnego zorganizowała w KUL wykład otwarty połączony z prezentacją multimedialną pt. Święty Frei Galvão - pierwszy kanonizowany urodzony w Brazylii, prelegent: o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL; prezentacja multimedialna: mgr Lidia Fiejdasz.

 

21 maja 2008 r. - ks. prof. dr hab. Antoni Kość wziął udział w dyskusji panelowej pt.  Europa narodów czy europejskie superpaństwo, która odbyła się w Parlamencie Europejskim (Strasburg, 21 maja 2008 r.).

 

21 maja 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wiktorowicz, pt. Świadczenie usług maklerskich w prawie polskim. Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL. Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski (KUL); dr hab. Sławomir Dudzik, prof. UJ.

 

21 maja 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwi Naszydłowskiej, pt. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Artur Kuś (KUL); dr hab. Jan Tarno, prof. UŁ.

 

24-25 maja 2008 r. - dr Lidia Jaskuła wygłosiła referat Linia programowa w prawie prasowym - element zbędny czy potrzebny? podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Etyki Mediów nt. Wolność słowa w przestrzeni publicznej (Kraków, Papieska Akademia Teologiczna 24-25 maja 2008 r.).

 

25-27 maja 2008 r. - ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, był organizatorem konferencji pt: Odpowiedzialność w administracji publicznej  (Jedlnia 25-27 maja 2008 r.).

 

26 maja 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Stanisława Dworniczaka, pt. Specyfika urzędu proboszcza w statutach polskich synodów posoborowych. Promotor: ks. dr hab. Marian Stasiak, prof. KUL. Recenzenci: ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL; ks. prof. dr hab. Edward Górecki (UWr).

 

26 maja 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Krzysztofa Śnioska, pt. Obowiązki i uprawnienia duchownych w uchwałach synodów diecezjalnych metropolii przemyskiej obrządku łacińskiego. Promotor: ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Antoni Kość (KUL); ks. prof. dr hab. Edward Górecki (UWr).

 

29-30 maja 2008 r. - dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KUL, na Międzynarodowej Konferencji pt. Ochrona życia zdrowia i godności dziecka, zorganizowanej na UKSW przedstawiła referat pt. Prawna ochrona życia dziecka poczętego i nowonarodzonego.

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 18:37 - Marta Ordon