Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

maj 2009

 

 

6 maja 2009 r.  – dr Maciej Jońca wygłosił wykład pt. Późnoantyczny proces na kartach Ewangeliarza z Rossano podczas posiedzenia Komisji Praw Antycznych przy PAN.

 

7-9 maja 2009 r. – odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja pt. Ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, zorganizowana przez OLAF, Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego i Akademię Leona Koźmińskiego, podczas której dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek wygłosiła referat pt. Prokuratura Europejska w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości.

 

8-10 maja 2009 r. – podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, która odbyła się w Nałęczowie Zdroju, referaty wygłosili: dr Aneta Biały, Sądownictwo arbitrażowe w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 28 lipca 2005 r.; dr Rafał Biskup, Forma elektroniczna umowy o arbitraż.

 

12 maja 2009 r. Katedra Prawa Unii Europejskiej wraz z Fundacją Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundacją Konrada Adenauera zorganizowała  międzynarodową konferencję naukową pt. 60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec. Doświadczenia i perspektywy, pod wspólnym patronatem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bohdana Zdziennickiego oraz Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec Andrzeja Kidyby. Podczas konferencji referaty wygłosili: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, Podmioty publiczno-prawne w Ustawie Zasadniczej; dr Edyta Krzysztofik, Pokój w Ustawie Zasadniczej Niemiec; dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Wolność prowadzenia badań naukowych i jej ograniczenia na gruncie konstytucji RFN; mgr Paweł Wojtasik, Obowiązywanie prawa wspólnotowego w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

 

12 maja 2009 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Jacka Widło. Rozprawa habilitacyjna pt. Zastaw rejestrowy na prawach.

 

13 maja 2009 r. dr Wojciech Sz. Staszewski wygłosił referat pt. Instytucja konsula honorowego w świetle prawa międzynarodowego i polskiej praktyki konsularnej podczas odbywającego się na Wydziale Politologii UMCS Sympozjum Naukowego Służba konsula honorowego. Zagadnienia teorii i praktyki zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Regionalne Forum Młodych Dyplomatów w Lublinie, Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UMCS oraz ELSA Lublin.

 

13 maja 2009 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Jaroszyńskiego, pt. Prawne i podatkowe aspekty zdolności upadłościowej jednostek gospodarczych Skarbu Państwa a cele postępowania upadłościowego. Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL; dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. UMCS.

 

14 maja 2009 r. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński przewodniczył I sesji konferencji naukowej pt. Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim, która odbyła się na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

15 maja 2009 r. dr Marek Dobrowolski wygłosił referat pt. Wizja przemian ustrojowych w PRL w koncepcjach strony koalicyjno-rządowej podczas obrad przy Okrągłym stole podczas odbywającej się w Lublinie konferencji Dwadzieścia lat od wyborów czerwcowych.

 

17-18 maja 2009 r. - Katedra Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego WPPKiA przy współudziale Consociatio Internationalis Musicae Sacrae w Rzymie oraz Johannes-Overath-Institut w Poczdamie zorganizowała konferencję naukową pt. Kościół a prawa autorskie. Sesję I poprowadził ks. dr Adam Kaczor, a sesję II – ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL. W dyskusji panelowej wziął udział ks. dr Krzysztof Mikołajczuk.

 

19-21 maja 2009 r. ks. dr hab. Piotr Stanisz wygłosił referat pt. Ewolucja statusu prawnego osób duchownych w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego podczas VI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego w Kamieniu Śląskim.

 

21 maja 2009 r. prof. dr Delaine Swenson wygłosił referat pt. Chinese Law podczas „Spotkań z kulturą Chińską” organizowanych przez Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL.

 

22-23 maja 2009 r. odbyły się LEXALIA - Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Pierwszego dnia zorganizowano konferencję pt. I Dzień Urzędnika. Perspektywy zatrudnienia po Administracji... W czasie konferencji referaty wygłosili: dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL, Studia Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; dr Jacek Szczot, Wizja urzędnika we współczesnej administracji. Drugiego dnia odbyła się konferencja pt. Wprowadzenie Euro w Polsce – problematyka prawna. Referaty wygłosili: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, Przyjęcie euro z punktu widzenia polskiej Konstytucji; prof. dr hab. Jan Głuchowski, Konsekwencje wejścia Polski do strefy euro dla finansów publicznych; dr Andrzej Herbet, Skutki przyjęcia euro przez Polskę dla obrotu gospodarczego.

 

25 maja 2009 r. – Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Caritas Archidiecezji Lubelskiej zorganizowały konferencję pt. Działalność gospodarcza w turystyce, rozpoczynającą projekt Turystyka szansą na pracę w obliczu EURO 2012. Referat wygłosił dr Wojciech Wytrążek, Turystyka szansą na pracę – podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystyki.

 

28 maja 2009 r. – Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego zorganizowała konferencję pt. Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po wstąpieniu do UE. Referaty wygłosili: dr Małgorzata Ganczar, Administracja publiczna wobec Strategii Lizbońskiej; dr Wojciech Wytrążek, Zastosowanie zarządzania strategicznego w administracji publicznej; dr Kazimierz Ostaszewski, Doświadczenia polskie we wprowadzaniu nowych metod zarządzania w administracji publicznej; dr Marcin Szewczak, Fundusze unijne szansą rozwoju sektora MŚP.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2010, godz. 22:04 - Monika Wójcik