Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

maj 2010

 

4-28 maja 2010 r. – ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, prowadził wykłady pt. Introduzione na Wydziale Wschodniego Prawa Kanonicznego Papieskiego Instytutu Nauk Wschodnich w Rzymie w charakterze profesora wizytującego.

 

10 maja 2010 r. – odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

mgr Agnieszki Sobczak, pt. Status prawny organizacji pożytku publicznego. Promotor: prof. dr hab. Henryk Cioch. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal (KUL); prof. dr hab. Andrzej Kidyba (UMCS).

mgr Moniki Bartnik, pt. Dzieciobójstwo w polskim prawie karnym. Promotor: prof. dr hab. Władysław Witczak (KUL). Recenzenci: prof. dr hab. Wiktor Hryszczuk (KUL); prof. dr hab. Marek Mozgawa (UMCS).

mgr. Waldemara Ziętka, pt. Nacjonalizacja nieruchomości ziemskich na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Promotor: dr hab. Grzegorz Górski, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL; prof. dr hab. Mirosław Granat (UKSW).

 

11 maja 2010 r. – odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

mgr Iwony Bień-Węgłowskiej, pt. Status obwinionego sensu largo w toku postępowania w sprawach o wykroczenia. Promotor: ks. dr hab. Artur  Mezglewski, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL; dr hab. Tadeusz Cielecki, prof. UO.

mgr Marleny Cymerman, pt. Ewolucja regionalnych systemów ochrony praw człowieka. Promotor: dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, prof. UMCS. Recenzenci: prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska (UW); dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL.

 

12 maja 2010 r. – odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

mgr. Sylwestra Jaśkiewicza, pt. Zasada konkurencji w polskim systemie prawa zamówień publicznych. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski (KUL). Recenzenci: dr hab. Artur Kuś, prof. KUL; prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS).

mgr. Adriana Olkisa, pt. Prawo konsumenta do informacji w usługach kredytowych i jego publicznoprawna ochrona. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski (KUL). Recenzenci: dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL; prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (UAM).

 

13 maja 2010 r. – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat pt. Zasada równouprawnienia kościołów w prawie europejskim, podczas trwającej w Niewodnikach koło Opola ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. VI Colloquium prawno-historyczne. Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy, zorganizowanej przez Katedrę Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego, Katedrę Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział Okręgowy w Opolu oraz Koło Naukowe Inter-Lex Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Podczas konferencji ks. prof. dr hab. Józef Krukowski otrzymał Nagrodę „Peregryn z Opola 2010“ za umiłowanie sprawiedliwości w ramach VII Edycji tej nagrody.

 

13 maja 2010 r. – prof. dr hab. Władysław Witczak wygłosił referat pt. Czynniki zagrożenia choroby niedokrwiennej serca podczas międzynarodowej konferencja naukowej pt. Człowiek – Zdrowie – Miasto na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.

 

13 maja 2010 r. – ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL, wygłosił referat pt. Kształcenie kaznodziei do posługi kaznodziejskiej we współczesnym świecie, w ramach odbywającej się w Katowicach konferencji naukowej.

 

14 maja 2010 r. – ks. prof. dr hab. Antoni Kość wygłosił referat pt. Relacja prawa, państwa i religii w kulturze japońskiej podczas trwającej w Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Japonia XXI wieku. Społeczno-ekonomiczne i prawno-polityczne aspekty rozwoju.

 

15 maja 2010 r. – ks. prof. dr hab. Antoni Kość wygłosił wykład pt. Obowiązujące prawo  na drodze od natury rzeczy do idei prawa, w ramach szkolenia doktorantów w Rzeszowie, realizowanego jako projekt Unii Europejskiej.

 

17 maja 2010 r. – ks. dr Tomasz Barankiewicz wygłosił referat pt. Proceduralny czy personalny model etyki urzędniczej, na seminarium naukowym pt. Etyka w zarządzaniu administracją.

 

20-21 maja 2010 r. – w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odbyło się VII Lubelskie Sympozjum Naukowe na temat rzymskiego prawa karnego pt. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w starożytnym Rzymie. Referaty wygłosili: dr Marzena Dyjakowska, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego a rzymskie ustawy o obrazie majestatu oraz  dr Maciej Jońca, Zmartwychwstanie Chrystusa a nietykalność grobu w świetle „Inskrypcji z Nazaretu”.

 

21 maja 2010 r. –odbyła się konferencja naukowa pt. Zatrudnienie w służbach mundurowych. Słowo na otwarcie konferencji pt. Służba, wygłosił o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL.  

 

25 maja 2010 r. – Katedra Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego KUL zorganizowała sympozjum pt. Kapłaństwo posługi, podczas którego referaty wygłosili: ks. dr hab. Ambroży Skorupa, Wymagania stawiane kandydatom do święceń według obowiązującego ustawodawstwa; ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz, Kapłaństwo w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego.

 

26-27 maja 2010 r. – odbyła się w Ulanowie konferencja naukowa pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, podczas której referaty wygłosili: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej w prawie włoskim; ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL, Moment zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej w odczuciu społecznym; dr Michał Chajda, Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz dr Piotr Zakrzewski, Oświadczenia woli nupturientów podczas zawierania małżeństwa wyznaniowego

 

31 maja 2010 r. – Katedra Prawa Wyznaniowego KUL zorganizowała seminarium naukowe pt. Zasady opodatkowania przychodów osób duchownych. Słowo wprowadzenia wygłosił ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL. Referaty wygłosili: dr Piotr Pomorski, Ogólne zasady opodatkowania osób duchownych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; mgr Anna Sum (kierownik Działu zryczałtowanych form opodatkowania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie), Opodatkowanie osób duchownych – zagadnienia praktyczne; ks. mgr Bartłomiej Pieron, Zryczałtowana forma opodatkowania przychodów osób duchownych.

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2011, godz. 19:01 - Monika Wójcik