Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

maj 2011


4-5 maja 2011 r. – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Problemy translatorskie i interpretacyjne w tekstach prawa kanonicznego, podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. Terminy i relacje a problemy przekładu, zorganizowanej przez Katedrę Języków Romańskich KUL.

 

11 maja 2011 r. – na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie miała miejsce II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego, pt. Małżeństwo na całe życie?, zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Uczelni, podczas której referat pt. Znaczenie przeszkody pokrewieństwa duchowego dla trwałości i nierozerwalności małżeństwa, wygłosiła mgr Anna Słowikowska

 

12 maja 2011 r.  - dr Katarzyna Miaskowska - Daszkiewicz wygłosiła referat pt. Aspekty prawne antropozoficznych i homeopatycznych produktów leczniczych, podczas konferencji naukowej pt. Dokąd zmierza prawo medyczne i farmaceutyczne, zorganizowanej przez Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. 

 

15 maja 2011 r. – ks. dr Tomasz Barankiewicz wygłosił referat pt. W kierunku nowej etyki w administracji publicznej, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Jakość administracji publicznej. Aspekty prawne i społeczne, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu. 

 

18 maja 2011 r. – na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. Współczesne przyczyny i procedury wydalania duchownych, zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego, podczas której referat pt. Przyczyny i procedura wydalania duchownych z instytutu zakonnego, wygłosił ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL. Pierwszej sesji konferencji przewodniczył ks. bp dr Artur Miziński

 

18-19 maja 2011 r. – w Konstancinie - Jeziornej miało miejsce VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, zorganizowane przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji UKWS, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, podczas którego referat pt. Sprawy majątkowe jako element stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi, wygłosił ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL. Sesji sympozjum przewodniczył oraz głos w dyskusji zabrał ks. prof. dr hab. Henryk Misztal.  

 

19-20 maja 2011 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II miała miejsce konferencja naukowa pt. Domena publiczna, podczas której referaty wygłosili kolejno: dr Delain Swenson, prof. KUL, pt. Public domain in USA; mgr Paweł Potakowski, pt.Nowa definicja domeny publicznej w prawie polskim; prof. dr hab. Maria Poźniak - Niedzielska, pt. Jakie są granice własności intelektualnej; dr Michał Chajda, pt. Przejawy działalności twórczej niepodlegające ochronie prawa autorskiego; mgr Michał Skwarzyński, pt. Charakter prawny dozwolonego użytku; dr Piotr Zakrzewski, pt. Status prawny spadkobierców majątkowych praw autorskich; dr Krzysztof Siewicz, pt. Poszukiwanie optymalnego rozwiązania utworów osieroconych; ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, pt. Formy dostępu do danych publicznych; Michał Sztąberek (Prezes Firmy iSecure), pt. Ograniczenia dostępu do informacji publicznych wynikające z ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych; dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, pt. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego; dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS, pt. Jakie są granice wolności kultury; Maciej Dziubecki (dyrektor ALEPH Polska Sp. zo.o.), pt. Wolna kultura, czyli dostępna kultura. Jak zadbać o wygodny dla użytkownika dostęp do zasobów kultury w erze Internetu?; ks. Jerzy Latawiec (wicedyrektor Biblioteki KUL), pt. Lubelska Biblioteka Wirtualna – to więcej niż biblioteka cyfrowa. Geneza i perspektywy rozwoju; Joanna Zetar, Łukasz Kowalski (Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN), pt. Uwalnianie kultury w Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN; Jakub Bartosiak (aplikant adwokacki), pt. Czyj jest budżet państwa?; Krzysztof Trzewiczek (Kierownik Laboratorium Otwartego Rządu Centrum Cyfrowego), pt. Wizualizacja Budżetu Rzeczypospolitej; dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL, pt. Komercjalizacja domeny publicznej; Paweł Bobołowicz (ITVL. PL), pt. Jak zaklasyfikować telewizję internetową; Ewa Łepkowska (kierownik działu prawnego ZAIKS), pt. ZAIKS, a licencje otwarte i domena publiczna; Łukasz Garczewski (Stowarzyszenie Wikimedia Polska), pt. Okiem praktyka: prawo i domena publiczna w Wikipedii i Wikiźródłach. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL.          

 

25 maja 2011 r. – miała miejsce konferencja naukowa pt. Mój pierwszy biznes, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Administracji KUL, podczas której referat pt. Podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej, wygłosił mgr Michał Hałasa

 

26-28 maja 2011 r. – w Audytorium Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego miał miejsce XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pt. Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, podczas którego referat pt. Czynniki wpływające na naukę prawa pracy, wygłosił dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. KUL.

 

30 maja 2011 r. – ks. dr Tomasz Barankiewicz wygłosił referat pt. Etos, profesjonalizm i koncepcja zdrowego rozsądku w urzędzie, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Etos służby publicznej, zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.   

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2011, godz. 22:17 - Marta Ordon