Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

maj 2012

 

 

7-8 maja 2012 r. – w Olsztynie odbyła się II międzynarodowa konferencja kanonicznego prawa procesowego pt. Problemy z sądową ochroną praw człowieka, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, podczas której referaty wygłosili: mgr Magdalena Kołbuc, pt. Zasada kolegialności jako wyraz ochrony praw człowieka w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa; ks. mgr Marcin Królik, pt. Amor veritatis gwarantem pomocy stronom na etapie przedprocesowym spraw o nieważność małżeństwa; ks. mgr Wojciech Witkowski, pt. Zakres działania stron podczas gromadzenia dokumentów w procesach kanonicznych

 

 

16 maja 2012 r. –  w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, miała miejsce uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego ks. prof. dr. hab. Józefowi Krukowskiemu. Laureat wygłosił referat pt. Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie. Laudacje wygłosił ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL. Swoje wystąpienia mieli także: abp prof. dr hab. Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL; ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL oraz ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, Prezes Towarzystwa Naukowego KUL. 

 

 

16 maja 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa pt. Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL wraz z Kołem Naukowym Studentów Prawa KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: mgr Marcin Nowak, pt. Rozwój terroryzmu na przestrzeni wieków; dr Sławomir Hypś, pt. Pojęcie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym; mgr Zuzanna Gądzik, pt. Czyny zabronione na przedpolu właściwego przestępstwa o charakterze terrorystycznym; mgr Paweł Potakowski, pt. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu; mgr Łukasz Czebotar, pt. Terroryzm oraz środki przeciwdziałania mu na tle prawa europejskiego; mgr Adrianna Tułodziecka, pt. Prawnokarne środki zwalczania terroryzmu lotniczego; Łukasz Klejdysz (KUL), pt. Terroryzm morski i piractwo na gruncie polskiego prawa karnego; Magdalena Pawłowicz, Agnieszka Szadorska (KUL), pt. Prawnokarne środki przeciwdziałania bioterroryzmowi; Gustaw Piwko (KUL), pt. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące zjawiska terroryzmu; Ewa Skupińska (KUL), pt. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną jako środki zwalczania i zapobiegania terroryzmowi. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor KUL - Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman, Prezydent Miasta Lublin - dr Krzysztof Żuk, Przewodniczący Rady Miasta Lublin - Piotr Kowalczyk, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie - adwokat Piotr Sendecki, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie.

 

 

24 maja 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Jubileusz 80 lat Kodeksu karnego z 1932 roku, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL oraz Zakład Prawa Karnego Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej. Podczas konferencji referaty wygłosili: prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, pt. Nieletni w Kodeksie karnym z 1932 r.; dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, pt. Przestępstwa przeciwko życiu w Kodeksie karnym z 1932 r.; dr Małgorzata Gałązka, pt. Zasady subiektywizmu i indywidualizacji odpowiedzialności karnej w Kodeksie karnym z 1932 r.; dr Radosław Hałas, pt. Kara śmierci w Kodeksie karnym z 1932 r.; dr Sławomir Hypś, pt. Środki probacyjne w Kodeksie karnym z 1932 r.; dr Damian Szeleszczuk, pt. Zbrodnie stanu według Kodeksu karnego z 1932 r. Patronat honorowy nad konferencją objęła Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie.

 

 

26 - 27 maja 2012 r. – w Kazimierzu Dolnym odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Prawo pracy a prawo międzynarodowe. Transgraniczność stosunku pracy, zorganizowana przez Katedrę Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego przy Instytucie Europeistyki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Koło Naukowe Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego i Koło Naukowe Studentów Prawa KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr hab. Jacek Widło, prof. KUL, pt. Prawo właściwe dla oceny stosunku pracy; mgr Paweł Widerski, pt. Pełnomocnictwo udzielone pracownikowi w ramach stosunku pracy z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego; mgr Agnieszka Kluz, pt. Europejskie postępowanie nakazowe; mgr Dariusz Kała, pt. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń z zakresu prawa pracy na podstawie rozporządzenia Bruksela I; mgr Michał Mościcki, pt. Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych związanych z transgranicznym stosunkiem pracy; mgr Paweł Sławicki i mgr Piotr Sławicki, pt. Nowe prawa w zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej. 

 

 

30-31 maja 2012 r. – w budynku Akademii Obrony Narodowej w Warszawie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, zorganizowana przez Katedrę Nauki Administracji KUL, Katedrę Prawa i Administracji Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Katedrę Historii Państwa i Prawa oraz Prawa Konstytucyjnego Akademii Zarządzania Administracją Publiczną w Kijowie.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2013, godz. 20:13 - Sławomir Graboń