Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

maj 2013

 

 

4 – 5 maja 2013 r. – w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym odbyły się II Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne pt. Europeizacja prawa prywatnego, zorganizowane przez Katedrę Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego przy Instytucie Europeistyki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne objęły swym zakresem tematycznym pięć paneli: Panel  I, pt. Europeizacja prawa prywatnego a legislacja (moderator -dr Jan Mojak); Panel II, pt.Prawo rzeczowe i zobowiązania(moderator - mgr Dariusz P. Kała); Panel III, pt. Własność intelektualna (moderator - dr Agnieszka Kawałko); Panel IV, pt. Spółki – spółdzielnie (moderator - dr Agnieszka Kawałko); Panel V, pt. Postępowanie cywilne (moderator - mgr Michał Mościcki). W ramach poszczególnych paneli referaty wygłosili: dr hab. Jacek Widło, prof. KUL, pt. Prawo właściwe dla zastawu - zagadnienia wybrane; mgr Michał Mościcki, pt. Uwagi de lege ferenda odnośnie zastawu rejestrowego na Ukrainie w kontekście ewentualnej europeizacji prawa ukraińskiego; mgr Paweł Widerski, pt. Kara umowna według Kodeksu cywilnego na tle Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT, Zasad Europejskiego Prawa Umów PECL i Rezolucji nr (78) 3 Rady Europy o karach umownych w prawie cywilnym; mgr Piotr Sławicki, pt. Procedura zawierania umów w polskim i estońskim prawie cywilnym; Jakub Głowacz, pt. Oferta a inne oświadczenia przedkontraktowe stron w świetle Zasad Acquis; mgr Łukasz Czebotar, pt. Kierunki rozwoju europejskiego prawa spółek i ram ładu korporacyjnego. Analiza Planu Działania Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2012 roku; mgr Dariusz P. Kała, pt. Zmiana zasad wykonywania orzeczeń po nowelizacji Rozporządzenia Bruksela I; dr Agnieszka Kawałko, pt. Europejskie poświadczenie spadkowe; mgr Agnieszka Kluz, pt. Podstawy jurysdykcji sądów polskich według rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego; mgr Joanna Syta, pt. Przedmiotowy zakres zastosowania Rozporządzenia (WE) nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych; mgr Anna Teper, pt. Postępowanie w sprawie wydania Europejskiego Nakazu Zapłaty w kontekście polskiej procedury cywilnej; mgr Anna Wróbel, pt. Postępowanie transgraniczne na przykładzie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń - uwagi praktyczne

 

 

17 – 18 maja 2013 r. – w Kazimierzu Dolnym odbyło się IV Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego, pt. Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne, podczas którego referaty wygłosili: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, pt. Orbitas omni fugienda nisu... Rozważania Publiusza Papiniusza Stacjusza o rodzinie rzymskiej; dr Agata Łuka, pt. Inque meo nullum carmine crimen erit.Owidiusza konflikt z prawem; dr Dorota Stolarek, pt. Verus amor contra legem Iuliam de adulteriis; mgr Izabela Leraczyk, pt. Gwiezdne wojny - rzymskie traktaty według Maniliusza; dr Maciej Jońca, pt. Prawo rzymskie przestało istnieć: od poetyckiego toposu do świadomości zbiorowej; dr Anna Kosińska, pt. Prawna ochrona szczególnego utworu poetyckiego, jakim jest hymn narodowy - charakterystyka i funkcje

 

 

22 maja 2013 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, miała miejsce konferencja naukowa z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Podczas konferencji referat pt. Sztuka negocjacji – reaktywacja Prawa na KUL, wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Krukowski. W ramach konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. Przyszłość a teraźniejszość, któremu przewodniczył dr Jacek Szczot

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2013, godz. 05:16 - Sławomir Graboń