Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

maj 2014

 

 

 

8 maja 2014 r. – ks. bp dr hab. Artur Miziński, prof. KUL, wygłosił referat, pt. Dowodzenie w rekursie sporno - administracyjnym według przepisów Lex Propria Sygnatury Apostolskiej, podczas odbywającej się III ogólnopolskiej konferencji prawa procesowego, pt. Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

9 maja 2014 r. - w Collegium Iuridicum KUL odbyła się konferencja naukowa, pt. 10 lat polskiej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej, zorganizowana przez Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL. Podczas konferencji referat, pt. Dobrowolne powroty migrantów z perspektywy ochrony praw człowieka, wygłosiła dr Anna Kosińska.

 

 

9 maja 2014 r. - w Collegium Iuridicum KUL odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Reformy ustrojowe w Polsce. 1989-1998-?, zorganizowana przez Katedrę Nauki Administracji KUL, Koło Naukowe Studentów Administracji KUL, Fundację Centrum Badań ADR ,,Prawo i Gospodarka” oraz Studenckie Koło Naukowe Prawników UMC. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr Sebastian Bentkowski oraz mgr Łukasz Wądołowski, pt. Kierunki zmian w dostępie do zawodu adwokata po 1989 roku; mgr Paweł Milaniuk, pt. Reprywatyzacja zawodu notariusza; mgr Ilona Resztak, pt. Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP z 2013 roku; mgr Paweł Śwital, pt. Zasadność istnienia powiatów w strukturze samorządu terytorialnego; mgr Magdalena Machocka, pt. Zmiany statusu prawnego radnego jako przedstawiciela społeczności lokalnej; mgr Piotr Krzyżanowski, pt. Wpływ restytucji Senatu na ustrój III RP; mgr Mateusz Grosicki, pt. Rola konsultacji społecznych jako formy partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych; mgr Małgorzata Kanios, pt. Wpływ polityki wspólnotowej UE na obszary wiejskie; mgr Kamil Mania, pt. Zakres kontroli sądowo-administracyjnej decyzji uznaniowych. Wybrane zagadnienia na tle reform ustrojowych; mgr Kinga Ścibor, pt. Ograniczenia faktyczne samodzielności finansów jednostki samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia; mgr Justyna Jurek, pt. Współczesne dylematy funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej; mgr Łukasz Jurek, pt. Uprawnienia do ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego. Uwagi na tle ostatnich zmian legislacyjnych; mgr Małgorzata Dziubińska, pt. Kilka uwag na temat zmian w sektorze ochrony zdrowia; mgr Anna Złotocha, pt. Wojewoda jako organ kontrolny administracji rządowej w województwie; mgr Monika Skoczylas, pt. Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym a odwoławcze postępowanie podatkowe różnice unormowane przepisami ustawy Ordynacja podatkowa; mgr Piotr Tyrawa, pt. Podmiotowe ujęcie administracji zespolonej w powiecie; mgr Paweł Niewęgłowski, pt. Ochrona informacji dotyczących konsumentów; mgr Edyta Szałach, pt. Ewolucja zawodu radcy prawnego.

 

 

11-13 maja 2014 r. -  w Supraślu obyła XIV regionalna konferencja naukowa, pt. Zatrudnienie nauczycieli akademickich, zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu w Białymstoku, podczas której referat, pt. Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej, wygłosił dr Paweł Nowik

 

 

12 maja 2014 r. – w Collegium Jana Pawła II KUL, odbyła się I ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Na granicy prawa i medycyny czyli współczesne problemy prawa medycznego i farmaceutycznego. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: prof. dr hab. Władysław Witczak, pt. Pozasądowe dochodzenie roszczeń; dr Katarzyna Miaskowska - Daszkiewicz, pt. Czynniki determinujące dostępność produktów leczniczych ze wskazaniami  do stosowania w chorobach rzadkich; mgr Michał Mościcki, pt. Prawo do dobrego urodzenia jako bezpodmiotowe prawo podmiotowe; mgr Zuzanna Gądzik, pt. Problematyka zgody pacjenta na zabieg medyczny w aspekcie odpowiedzialności karnej lekarza na gruncie art. 192 k.k.; mgr Szymon Newada, pt. Prawne aspekty przeprowadzania eksperymentu medycznego na człowieku; mgr Kacper Lewandowski, pt. Badania lekarskie sportowców; Łukasz Borek, pt. Procedury dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu w prawie polskim.

 

 

12 maja 2014 r. - w Collegium Iuridicum KUL odbyła się konferencja naukowa, pt. Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji, zorganizowana przez Instytut Administracji KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr Małgorzata Ganczar, pt. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego 2014r. kolejny etap informatyzacji administracji publicznej; dr Kazimierz Ostaszewski, pt. Partycypacja społeczna w działaniu administracji publicznej; dr Anna Haładyj, pt. Dostęp do informacji o środowisku w jednostkach samorządu terytorialnego, problemy praktyczne, oraz dr Piotr Sacharczuk, pt. Udział samorządu terytorialnego w tworzeniu form ochrony przyrody.

 

 

14-15 maja 2014 r. - w Collegium Iuridicum KUL odbyła się II polsko - ukraińska konferencja naukowa z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, pt. Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy oraz Wyzwania społeczno - gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, zorganizowana przez Katedrę Nauk o Polityce oraz Katedrę Nauki Administracji KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: prof. dr hab. Wiktor Hryszczuk, pt. Zasady organizacyjno - prawne integracji europejskiej Ukrainy, dr Jacek Szczot, pt. Problemy współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą, oraz o dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, pt. Religia jako faktor w relacjach politycznych. Doceniany czy lekceważony?. 

 

 

14-16 maja 2014 r. – w Kroczycach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa połączona ze Zjazdem Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego, pt. Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata, zorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego. Podczas konferencji referat, pt. Jurysdykcja sądowa w sprawach funkcjonariuszy ONZ, wygłosiły dr. Anna Szarek - Zwijacz oraz dr Kinga Stasiak.

 

 

15-16 maja 2014 r. – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się XI ogólnopolskie sympozjum prawa wyznaniowego, pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowane przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Podczas sympozjum referaty wygłosili kolejno: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, pt. Prześladowania chrześcijan w krajach islamskich; dr Przemysław Czarnek, pt. Problem rozumienia wolności w kontekście sporu o treść wolności religijnej; dr Michał Skwarzyński, pt. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie klauzuli sumienia; dr Piotr Telusiewicz, pt. Modlitwa przed zajęciami w szkołach i uniwersytetach w kontekście przekroczenia granic wolności sumienia i wyznania; dr Damian Szeleszczuk, pt. Prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania w kontekście zasady subsydiarności. Uwagi na tle projektów nowelizacji kodeksu karnego; ks. mgr Michał Czelny, pt. Zamiar sprawcy jako warunek odpowiedzialności karnej za przestępstwo obrazy uczuć religijnych (art. 196 kk); dr Aneta Abramowicz, pt. Uzewnętrznianie symboli religijnych w miejscu pracy w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Eweida i inni przeciwko Wielkiej Brytanii; dr Anna Kosińska, pt. Wolność myśli, sumienia i religii migrantów w prawie Unii Europejskiej i prawie krajowym; dr Michał Zawiślak, pt. Pussy Riot - obraza uczuć religijnych w Rosji.

 

 

17 maja 2014 r. – ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL, wygłosił referat, pt. Gesty, znaki i postawy w  prawie Kościoła łacińskiego, kult świętych, na Uniwersytecie Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej.

 

 

19 maja 2014 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyła się konferencja naukowa, pt. Korupcja w sektorze publicznym, zorganizowana przez Katedrę Nauki Administracji KUL oraz Fundację „Pro Bono Futuro”. Podczas konferencji referaty wygłosił dr Sławomir Hyś, pt. Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcji oraz dr Jacek Szczot, pt. Problemy w walce z korupcją w Polsce i na świecie.

 

 

19-20 maja 2014 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyła się VI ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Preferencje i sankcje w prawie podatkowym, zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższą Szkołę Biznesu im. bp Jana Chrapka w Radomiu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Urząd Skarbowy w Łęcznej. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr Marcin Burzec, pt. Preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez rolników indywidualnych na tle porównawczym; dr Michalina Duda, pt. Preferencje podatkowe związane z urządzeniem loterii charytatywnych - doświadczenia wybranych państw; dr Monika Münnich oraz dr Adam Zdunek, pt. Podatnik versus organ podatkowy - dlaczego się nie lubimy, nie ufamy sobie i co zrobić aby tę relację poprawić ?.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2014, godz. 19:40 - Sławomir Graboń