Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

maj 2015

 

 

 

5 maja 2015 r. – dr Jacek Szczot wygłosił referat pt. Social justice in contemporary Poland. Social and legal issues, podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt.. Sociálno-etické idey v súčasnej ruskej filozofii v kontexte slovanského sveta”, zorganizowanej przez Katedrę etiky a morálnej filozofie Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

 

 

5-6 maja 2015 r. – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Chadecja Unia Europejska - Polska, Europa Środkowa, Europa, zorganizowana wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie, Instytut Europeistyki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Fundacją Konrada Adenauera. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL (Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą KUL), dr Władysław Bułhak (Zastępca dyrektora Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej) oraz Falk Altenberger (Fundacja Konrada Adenauera). Obrady konferencji zostały podzielone na dwie części tematyczne w ramach których organizatorzy poruszali następujące pola problemowe, tj. Część I, pt. Tradycje chrześcijańsko - demokratyczne w dwudziestowiecznej Zachodniej Europie, część II, pt. Polskie doświadczenie chrześcijańskiej demokracji. Podczas konferencji referat pt.. Znaczenie procesów beatyfikacyjnych Roberta Schumana i Alcide de Gasperiego dla Europy, wygłosił o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL. Konferencję zamknęła dyskusja panelowa pt. Chadecja we współczesnej Unii Europejskiej i z perspektywy Europy Środkowej.

 

 

6 - 7 maja 2015 r. – w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie miała miejsce IV ogólnopolska konferencja prawa małżeńskiego i rodzinnego, pt.: Wychowanie moralne i religijne, zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Katedrę Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli. Podczas konferencji referat pt. Tradycyjne wychowanie religijne w rodzinie a wymogi życia w społeczeństwie współczesnym, wygłosił dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL.

 

 

8 maja 2015 r. – w Instytucie Administracji KUL odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Bodźce prawno - finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia, zorganizowana przez Katedrę Nauki Administracji KUL, Fundację Centrum Badań ADR ,,Prawo i Gospodarka oraz Koło Naukowe Studentów Administracji KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili: mgr Marek Dąbrowski, pt. Projektowane regulacje prawne w zakresie ADR i ich skutki dla prowadzenia działalności gospodarczej; Anna Dziuba, pt. Ulga podatkowa na nowe technologie jako przykład bodźca pobudzającego; Joanna Szewczak, pt. Obciążenia finansowe wynikające z konieczności posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu wytwarzania energii elektrycznej; mgr Edyta Szałach, pt. Adwokaci i Radcowie prawni jako przedsiębiorcy – swoboda działalności, czy jej ograniczenie?; mgr Piotr Tyrawa, pt. Ocena aktualnych zmian w ordynacji podatkowej i ustawach podatkowych; mgr Małgorzata Dziubińska, pt. Zachęty i utrudnienia w prowadzeniu działalności badawczo rozwojowej w sektorze farmaceutycznym. Polska i świat; mgr Mateusz Grosicki, pt. Charakter prawny bankowego tytułu egzekucyjnego; mgr Aleksandra Narowska, pt. Wpływ pozapłacowych kosztów pracy na rentowność prowadzonej działalności gospodarczej; mgr Katarzyna Fortuna, pt. Opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów – finansowe utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej; mgr Łukasz Jurek, pt. Interpretacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako gwarant wysokości zobowiązań płatnika składek z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; mgr Robert Tabaszewski, pt. Nagrody gospodarcze jako narzędzie prawne; mgr Marta Hacia, pt. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie firm windykacyjnych; mgr Łukasz Wądołowski, pt. Administracyjno - prawne ograniczenia w prowadzeniu działalności przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne; mgr Małgorzata Bezdeń, pt. Fundusze Unijne jako szansa na rozpoczęcie  działalności gospodarczej; mgr Iwona Cygan, pt. Sankcje finansowe wobec nadawców medialnych; Kamil Mania, pt. Prawne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez fundacje i stowarzyszenia; Paulina Jaszczuk, pt. Prowadzenie działalności gospodarczej przez radnego – wybrane zagadnienia; mgr Ilona Resztak, pt. Unowocześnienie wojska polskiego przez Józefa Piłsudskiego a aspekty finansowe.

 

 

14-15 maja 2015 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyła się II międzynarodowa konferencja konsumencka pt. Sprzedaż w obrocie konsumenckim, zorganizowana przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor KUL), ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL); prof. dr hab. Magdalena Pyter (Dyrektor Instytutu Administracji KUL) oraz Krzysztof Podgórski (Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie). Obrady konferencji zostały podzielone na sześć sesji tematycznych w ramach których organizatorzy poruszali następujące pola problemowe, tj. Sesja I, pt. Tradycyjna sprzedaż konsumencka (moderator: dr hab. Marcin Szewczak); Sesja II, pt. Media jako przedmiot sprzedaży (moderator: dr Michał Domagała); Sesja III, pt. Kredyt konsumencki jako umowa wiązana (moderator: Elżbieta Sługocka-Krupa, Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krośnie); Sesja IV, pt. Konsument na rynku nieruchomości (moderator: dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska); Sesja V, pt. Sprzedaż na odległość i poza lokalem (moderator: Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji Mercatus et Cibis); Sesja VI, pt. Prawo konumentów oczami doktorantów i studentów (moderator: dr hab. Rafał Biskup). Podczas poszczególnych sesji konferencji referaty wygłosili: dr hab. Marcin Trzebiatowski, pt. „Idealna para” - czyli łączona sprzedaż energii (w szczególności z usługami telekomunikacyjnymi). Wybrane zagadnienia prawne z aktualnej praktyki rynkowe; dr Małgorzata Ganczar, pt. Koszty w umowach na odległość; mgr Alicja Sytek, pt. Rękojmia jako sposób dochodzenia reklamacji przez konsumenta; mgr Jan Kokot, pt. Wybrane aspekty procesowe powództwa ze stosunku sprzedaży konsumenckiej – przykłady obrania strategii oraz zarys metodyki odpierania przed sądem zarzutów stawianych przez pozwanego sprzedawcę; mgr Patryk Ochwat, pt. Wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych; Miłosława Malinowska, Justyna Malicka, pt. Konsument na rynku przewozów lotniczych; mgr Kinga Ścibor, pt. Pośrednictwo nieruchomości a nowa ustawa konsumencka. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adam Jasser oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman.

 

 

19-21 maja 2015 r. – na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Collegium Iuridicum KUL miała miejsce III edycja konferencji o wolnym rynku, pt. Swobody działań na rynku, zorganizowana przez Wydział Ekonomiczny UMCS, Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS, Fundację Akceleracji Narodowej oraz Koło Naukowe Studentów Prawa KUL. Obrady konferencji zostały podzielone na siedem paneli tematycznych w ramach których organizatorzy poruszali następujące pola problemowe, tj. Sesja I, pt. Ocena systemu podatkowego w Polsce; Sesja II, pt. Czy i jak wspierać konsumentów w sektorze bankowym?; Sesja III, pt. Zasadność i efektywność interwencjonizmu państwowego; Sesja IV, pt. Efektywność wydatkowania środków unijnych; Sesja V, pt. Zasada swobody umów w praktyce prawnej; Sesja VI, pt. Relacje samorządu terytorialnego i przedsiębiorców; Sesja VII, pt. Państwo i Rynek (młodzi naukowcy). W poszczególnych panelach konferencyjnych w dyskusji uczestniczyli: dr Piotr Pomorski, dr hab. Jacek Widło, prof. KUL. Moderatorem V Sesji konferencji był dr Michał Skwarzyński.

 

 

21 maja 2015 r. - w Collegium Iuridicum KUL odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Jak skutecznie chronić prawa migrantów, zorganizowana przez Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL w ramach projektu, pt. Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów i budżetu państwa. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL (Prodziekan Wydziału Prawa) oraz dr Tomasz Sieniow (Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Państwa Prawa). Konferencja miała charakter panelowy (moderator: dr Anna Kosińska) i związana była między innymi z prezentacją inicjatywy MIGRA - TEAM oraz Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną.

 

 

26 maja 2015 r. - w Collegium Iuridicum KUL odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowelizacja Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Kujawsko - Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonał ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor KUL). Słowo wstępne wygłosił ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL). Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr Małgorzata Gałązka, pt. Kara łączna po nowelizacji z 20 lutego 2015r.; dr Damian Szeleszczuk, pt. Nowe ujęcie środków karnych i środków kompensacyjnych; dr Sławomir Hyś, pt. Zmiany w zakresie środków probacyjnych; dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, pt. Zmiany w zakresie części szczególnej Kodeksu karnego.

 

 

27 maja 2015 r. - na Wydziale Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się III Częstochowskie Sympozjum Administracyjno-Prawne pt. Europeizacja prawa publicznego - aktualne problemy i nowe wyzwania, zorganizowane przez Instytut Administracji. Podczas obrad referaty wygłosili kolejno: dr hab. Tomasz Barankiewicz, pt. Europeizacja a transformacja prawa publicznego; dr Jerzy Parchomiuk, pt. Wpływ koncepcji nadużycia prawa podmiotowego w prawie UE na orzecznictwo polskich sądów administracyjnych; dr Anita Maciążek, pt. Zasady obowiązywania prawa pomocy publicznej w Polsce; dr Damian Gil, pt. Prawo do rzetelnego procesu karnego, rozwiązania polskie i standardy europejskie; dr Krzysztof Dobieżyński, pt. Badanie znaków towarowych w postępowaniu zgłoszeniowym przed Urzędem Patentowym RP pod kątem kolizji z wcześniejszymi wspólnotowymi znakami towarowymi; dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, pt. Gorzka pigułka do przełknięcia - czy możliwa jest zmiana kategorii dostępności produktu leczniczego ustalona w decyzji Komisji Europejskiej?; mgr Łukasz Jurek, pt. Wpływ przepisów europejskich na kształtowanie się prawnej ochrony pracownika i jego rodziny. Wybrane zagadnienia.

 

 

30 maja 2015 r. – w Ośrodku dydaktyczno – naukowym Wenus Mars w Kępie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. Etyka w służbie publicznej, zorganizowana przez Katedrę Historii Administracji KUL, podczas której referaty wygłosili: dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL, pt. Urzędnik a etyczne wykonywanie zadań administracji publicznej; dr Kazimierz Ostaszewski, pt. Współzarządzanie przez obywateli sprawami publicznymi; mgr Paulina Liszka, pt. The role of U.S. Office of Government Ethics.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2016, godz. 21:02 - Sławomir Graboń