Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracjimaj 2016

 

 

13 maja 2016 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Aktualne problemy prawa socjalnego, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Administracji KUL, Radę Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Fundację Akademia Wiedzy. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonał kurator Koła Naukowego Studentów Administracji KUL, ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. KUL. W ramach konferencji referaty wygłosili kolejno: dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL, pt. Problematyka pomocy materialnej dla studentów; dr Bożena Czech- Jezierska, pt. System oświaty a pomoc materialna dla uczniów; dr hab. Rafał Biskup, prof. KUL, pt. Specyfika aktów administracyjnych w systemie pomocy społecznej; Aleksandra Janur, pt. Słabości instytucjonalnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych; Angelika Kurzawa, pt. Dodatek energetyczny - forma pomocy dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; mgr Mateusz Mąkosa, pt. Finansowanie niektórych zadań powiatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w świetle wybranego orzecznictwa sądowo administracyjnego; mgr Kamil Mania, pt. Samodzielność finansowa studenta i doktoranta. Ułatwienie w otrzymaniu stypendium socjalnego czy zaprzeczenie idei systemu pomocy materialnej?; mgr Piotr Nowak, pt. „Iluzoryczność prawa socjalnego”; mgr Paweł Niewęgłowski, pt. Pomoc publiczna na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie podjęcia działalności gospodarczej; mgr Łukasz Jurek, pt. O potrzebie refleksji nad zasadami podlegania do ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; mgr Paulina Jaszczuk, pt. Punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Problem czy wyzwanie? Kilka uwag na temat ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; mgr Edyta Bardzka, pt. Kilka uwag na temat wprowadzenia świadczenia wychowawczego do systemu wspierania rodziny; mgr Patryk Ochwat, pt. Świadczenia socjalne nauczycieli; Magda Mania, pt. Uzyskanie i utrata dochodu - wybrany przegląd orzecznictwa sądowo administracyjnego; mgr Kinga Ścibor, pt. Prawo socjalne -  istota, treść i rodzaje.

 

 

20 maja 2016 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się V ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy”, pt. Wolność człowieka i jego granice, zorganizowana przez Radę Doktorantów KUL. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL (Prodziekan ds. Studiów Doktoranckich KUL), dr hab. Przemysław Czarnek (Wojewoda Lubelski) oraz mgr Konrad Kozioł (Prezes Zarządu Rady Doktorantów KUL). Celem konferencji była prezentacja wyników badań i wymiana poglądów dotyczących szeroko rozumianej wolności człowieka i jej granic. Konferencja podzielona została na pięć odrębnych sekcji tematycznych: prawną, społeczną, humanistyczną, filozoficzną oraz teologiczną. W ramach konferencji swoje poglądy zaprezentowali: z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - prof. dr hab. Dariusz Dudek, z Wydziału Teologii - ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL, z Wydziału Nauk Społecznych - dr hab. Wanda Franciszka Wawro, prof. KUL, z Wydziału Filozofii - dr hab. Agnieszka Lekka - Kowalik, prof. KUL, z Wydziału Nauk Humanistycznych - dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marek Kuchciński, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017, godz. 17:16 - Sławomir Graboń