DIARIUSZ

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

maj 2018 r.

 

 

3-5 maja 2018 r. – dr Edyta Krzysztofik wygłosiła referat pt. Citizenship of the European Union and the exercise of personal freedoms of the internal market, podczas odbywającej się w Alba Iulia (Rumunia) International Conference Law and its challenges – in socio-economic and administrative field, zorganizowanej przez University "1 Decembrie 1918" of  Alba Iulia.

 

7-9 maja 2018 r. – podczas odbywającego się we Wrocławiu XV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wpływ odzyskania niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918 – 1945 – 1989), zorganizowanego przez Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, referat wygłosiła dr hab. Anna Tunia, prof. KUL pt. Zakres stosowania prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie niepodległej Polski.

 

9 maja 2018 r. – w Lublinie podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności, zorganizowanej przez Katedrę Historii Ustroju i Prawa KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we współpracy z Fundacją Fundamenta, referaty wygłosili m.in.: dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL pt. Polityka monetarna królów elekcyjnych, dr Agnieszka Romanko pt. Układ monetarny pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim oraz dr Judyta Dworas-Kulik pt. Pożyczka bodmeryjna w Polsce w okresie międzywojennym.

 

10 maja 2018 r. – dr hab. Anna Tunia, prof. KUL w Opolu wygłosiła referat pt. Reforma prawa małżeńskiego w prawie II Rzeczypospolitej podczas zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, XIV Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznym pt. Res publica semper reformanda.

 

10 maja 2018 r. – w trakcie odbywającej się w Opolu II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Prawa i obowiązki członków rodziny – równe prawa w życiu rodzinnym zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinikę Prawa, Studenckie Koło Naukowe „Bona fides” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, dr hab. Anna Tunia, prof. KUL wygłosiła referat pt. Równość w zakresie prawa do zawarcia małżeństwa.

 

11-12 maja 2018 r. – podczas odbywającej się w Białymstoku Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Problemy prawa medycznego. Standard wykonywania zawodów medycznych, zorganizowanej przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dr Katarzyna Mełgieś wygłosiła referat pt. Standardy w działalności psychoterapeutów, zaś dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz wygłosiła referat pt. Standard wykonywania zawodu farmaceuty zatrudnionego w aptece ogólnodostępnej.

 

12 maja 2018 r. – w Opolu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Podczas konferencji referat wygłosiła dr hab. Anna Tunia, prof. KUL pt. Ujawniane sprawców wykroczeń przy użyciu wideorejestratora.

 

16 maja 2018 r. – podczas odbywającej się w Brukseli (Belgia) Ogólnopolskiej Konferencji Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, zorganizowanej przez Ruch Europa Christi referat wygłosił ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL pt. Prawo fundamentem ładu społecznego.

 

22 maja 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Rzymkowskiego pt. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 roku na tle modeli ustrojowych innych państw. Promotor: dr hab. Leszek Ćwikła, recenzenci: dr hab. Andrzej Gulczynski, prof. UAM, dr hab. Jan Majchrowski, prof. UW oraz dr hab. Marzena Toumi, prof. ASW.

 

24 maja 2018 r. – w Olsztynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Naruszenie dobra osobistego i zadośćuczynienie, zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Podczas konferencji referat wygłosiła dr Bożena Czech-Jezierska pt. Wolność i godność w starożytnym Rzymie - dobra osobiste czy społeczne? Kilka uwag na tle poglądów Borysa Łapickiego.

 

24-25 maja 2018 r. – dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL wygłosiła referat pt. Entering into marriage in the Polish Catholic Church podczas International Scientific Conference Entering into Marriage by Proxy in the Internal Law of the Churches and Other Religious Organizations”, zorganizowanej w Rzymie (Włochy) przez Faculty of Canon Law and University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Theology with cooperation: Pontifical University of John Paul II in Cracow, Faculty of Canon Law, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration and University of Silesia, Faculty of Theology.

 

24-25 maja 2018 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Dziecko i prawo, zorganizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr hab. Anna Tunia, prof. KUL wygłosiła referat pt. Prawo małoletniego do zawarcia małżeństwa.

 

25 maja 2018 r. – dr hab. Anna Tunia, prof. KUL wygłosiła referat pt. Współpraca państwa i związków wyznaniowych w zakresie ochrony dóbr kultury religijnej podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Ochrona dóbr kultury. Konferencja została zorganizowana w Olsztynie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

25-26 maja 2018 r. – w trakcie odbywającej się w Warszawie X Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo w Internecie. Przetwarzanie Danych Osobowych, zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ministerstwo Cyfryzacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a także Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne referaty wygłosili m.in.: dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL pt. Przetwarzanie danych wrażliwych oraz dr Małgorzata Ganczar pt. Oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

 

26 maja 2018 r. – w Lublinie podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, zorganizowanej przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich oraz Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL referaty wygłosiły m.in.: dr Agnieszka Romanko pt. Prawo do obrony przed sądem w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, dr Judyta Dworas-Kulik pt. Bigamia w prawie kanonicznym oraz dr Anna Słowikowska pt. Podmiot kompetentny do domagania się od wiernych realizacji obowiązku zaradzenia materialnym potrzebom Kościoła.

 

28-29 maja 2018 r. – podczas odbywającej się w Lublinie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Zawody medyczne - ciągłość i zmiana, zorganizowanej przez Samodzielną Pracownię Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie referaty wygłosiły m.in. dr Katarzyna Mełgieś pt. Gwarancja ciągłości a zmiana statusu zawodowego fizjoterapeutów oraz dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz pt. Aptekarz też lekarz”? O roli farmaceuty zatrudnionego w aptece ogólnodostępnej w systemie ochrony zdrowia.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2019, godz. 11:27 - Adam Jankowski