Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

marzec 2008

 

10 marca 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Mazuryka, pt. Uwarunkowania prawne rozwoju dialogu społecznego w Polsce. Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal (KUL); prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (URz).

 

10-13 marca 2008 r. - został zorganizowany XVI Tydzień Prawników. W czasie obrad referaty wygłosili: dr Michał Chajda, Zasady tworzenia sprawiedliwego prawa; mgr Aneta Biały, Regulacje międzynarodowe odnoszące się do uznania i stwierdzania wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych.

 

17 marca 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Krzywdy, pt. Przesłanki ubezwłasnowolnienia. Promotor: prof. dr hab. Hentyk Cioch (KUL). Recenzenci: bp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL; dr hab. Stanisław Stadniczeńko, prof. UO.

 

18 marca 2008 r.  - dr Jacek Szczot wygłosił referat pt. Polityka rozwoju regionalnego Polski a fundusze europejskie w latach 2007-2013 podczas zorganizowanej w Kielcach konferencji Edukator - blaski i cienie niepowtarzalnego projektu.

 

19 marca 2008 r.  - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Sury, pt. Bankowy tytuł egzekucyjny jako podstawa dochodzenia wierzytelności bankowych. Promotor: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL. Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski (KUL); prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (UAM).

 

20 marca 2008 r. - ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL wygłosił w  parafii św. Józefa w Przemyślu referat pt. Kapłaństwo i Eucharystia w życiu Kościoła.

 

28-29 marca 2008 r. - dr Marzena Dyjakowska wygłosiła referat pt. Istoria gosudarstwa i prawa w Katoliczeskom Lublinskom Uniwiersitietie w mieżwojennom pieriodie podczas zorganizowanej we Lwowie międzynarodowej konferencji poświęconej pamięci profesora P. O. Nedbajła, pt. Problemy interpretacji i zastosowania norm prawnych.

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 17:06 - Marta Ordon