Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

marzec 2010

 

1 marca 2010  r. – Katedra Prawa Karnego KUL wraz ze Stowarzyszeniem Naukowym Prawa Karnego im. Profesora Juliusza Makarewicza zorganizowała sesję naukową połączoną z prezentacją polskiego tłumaczenia dzieła Profesora Juliusza Makarewicza pt: Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe, podczas której referat pt. Rozwój kary wygłosiła dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KUL, referat pt. Rozwój przestępstwa wygłosili: dr Małgorzata Gałązka; dr Radosław Hałas oraz mgr Sławomir Hypś, natomiast referat pt. Rozwój międzynarodowej ochrony dóbr prawnych wygłosili dr Damian Szeleszczuk wraz z dr Krzysztofem  Wiakiem

 

8 marca 2010 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Martina Šimko, pt. Koncepcja trwałości małżeństwa w prawie wspólnot religijnych na Słowacji. Promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL. Recenzenci: ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL; o. prof. dr Miroslaw Adam OP.

 

9 marca 2010 r. – odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

mgr Anety Arkuszewskiej, pt. Status referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym. Promotor: dr hab. Piotr Pogonowski, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL; dr hab. Andrzej Harla (UW).

mgr Marty Pietras-Eichberger, pt. Ochrona osób pozbawionych wolności podczas konfliktów zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego. Promotor: dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, prof. UMCS. Recenzenci: dr hab. Elżbieta Dynia, prof. Urz.; dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL.

 

10 marca 2010 r. – dr Maciej Jońca wygłosił wykład pt. La condizione della donna nel sistema giuridico romano podczas naukowego pobytu na Wydziale Prawa Università di Sassari w ramach programu Erasmus.

 

11 marca 2010 r. – ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Forma kanoniczna małżeństw mieszanych podczas odbywającej się na Słowacji międzynarodowej konferencji pt. Semper Fidelis z okazji 20-lecia promulgacji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.

 

12 marca 2010 r. – dr Maciej Jońca wygłosił wykład połączony z prezentacją multimedialną pt. Università Cattolica di Lublino podczas naukowego pobytu na Wydziale Prawa Università di Sassari w ramach programu Erasmus.

 

15 marca 2010 r. – na Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli miała miejsce konferencja naukowa pt. Kontratyp karcenia małoletnich zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego oraz Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa, podczas której referat pt. Karcenie małoletnich w perspektywie prawno-międzynarodowej i prawno-porównawczej wygłosili dr Radosław Hałas oraz mgr Sławomir Hypś.

 

16 marca 2010 r. – dr Katarzyna Skubisz-Kępka wygłosiła referat pt. Sprostowanie i odpowiedź w prasie w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego w ramach konferencji pt. Czy istnieje IV władza? Wolność prasy w teorii i praktyce, zorganizowanej przez Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

 

16 marca 2010 r. – ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL, wygłosił referat pt. Prawnik jako negocjator podczas zorganizowanej przez Katedrę Negocjacji i Mediacji KUL sesji naukowej połączonej z warsztatem pt. Komunikacja interpersonalna i negocjacje.

 

17 marca 2010 r. – podczas trwającej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim krajowej konferencji naukowej pt. Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Stolica Apostolska a władze komunistyczne; ks. dr Krzysztof Mikołajczuk, Kontakty „Solidarności” ze Stolicą Apostolską (w dokumentach archiwum Konferencji Episkopatu Polski); ks. mgr Piotr Wierzbicki, Sytuacja prawna Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej.

 

17 marca 2010 r. – podczas odbywającej się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego krajowej konferencji naukowej pt. Prawo świeckie i prawo kanoniczne. Ich wkład w kształtowanie współczesnej kultury prawnej referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Leges i Canones. O źródłach tradycji prawnej Zachodu; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Wartości kulturowe, religijne i etyczne w prawie Unii Europejskiej.

 

19 marca 2010 r. – mgr Marzena Rzeszót zorganizowała spotkanie naukowe amerykańskiego sędziego i profesora Jacka Nevina z przedstawicielami Sądu Okręgowego w Lublinie: Artura Ozimka, rzecznika prasowego sądu oraz Prezesa SO Krzysztofa Wojtaszka.

 

23 marca 2010 r. – odbyło się spotkanie naukowe zorganizowane przez Towarzystwo Naukowe KUL, podczas którego referat pt. Represyjne stosowanie Dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 roku o ochronie wolności sumienia i wyznania na przykładzie województwa rzeszowskiego wygłosiła dr Lidia Fiejdasz.

 

25 marca 2010 r. – dr Michał Chajda wygłosił referat pt. Oznaczenie leków a odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny podczas trwającej w Rzeszowie ogólnopolskiej konferencji pt. Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011, godz. 10:14 - Sławomir Hypś