Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

marzec 2013

 

 

15 marca 2013 r. – w Collegium Joannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z okazji Światowego Dnia Konsumenta miała miejsce konferencja naukowa pt. Publicznoprawna ochrona konsumenta, zorganizowana przez Sekcję Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Koła Naukowego Studentów Prawa KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili: mgr Dominik Borek (KUL), pt. Tradycja międzynarodowego dnia konsumenta; Izabela Szafrańska (Federacja Konsumentów), pt. Działania Federacji Konsumentów na rzecz ochrony konsumentów; Łukasz Drzewiecki (Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie), pt. Wydział Prawno - Organizacyjny i Ochrony Konsumentów Inspekcji Handlowej. Mediacja jako forma rozwiązywania problemów konsumenckich; Ewa Wiszniewska (Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie), pt. Publicznoprawna ochrona konsumentów w działalności UOKiK; Lidia Baran - Ćwirta (Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie), pt. Zadania i działania podejmowane w ramach ochrony konsumentów przez Rzecznika Konsumentów

 

 

22 marca 2013 r. -  w Collegium Joannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. Antoni Kość jako Filozof prawa, połączona z Prezentacją Księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz  Katedrę Teorii i Filozofii Prawa. Uroczystego powitania przybyłych Gości dokonał – ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, otwarcia konferencji – Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL, natomiast wprowadzenia w tematykę obrad – ks. dr Tomasz Barankiewicz. Podczas I Sesji konferencji zatytułowanej Antoni Kość a kontynentalna filozofia prawa, referaty wygłosili kolejno: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk,pt. Relacje w metodologii prawa; prof. dr hab. Jerzy Zajadło, pt. Niemiecka filozofia prawa jako źródło inspiracji Antoniego Kościa; dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, pt. Dobre prawo jako dobro prawne;  dr Łukasz Pikuła, pt.Sein i Sollen w filozofii prawa Antoniego Kościa. W trakcie II Sesji konferencji zatytułowanej Antoni Kość a filozofia prawa Dalekiego Wschodu, referaty wygłosili: prof. dr hab. Leszek Leszczyński, pt. Dualizm źródeł prawa japońskiego; dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG, pt. Znaczenie prac Antoniego Kościa w poznaniu współczesnych Chin; ks. dr Damian Cichy (Ośrodek Migranta Fu Shenfu w Warszawie), pt. Wkład Antoniego Kościa i Zgromadzenia Słowa Bożego w działalność wśród migrantów. Prezentacji Księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, dokonała dr Jadwiga Potrzeszcz. Z przemówieniami okolicznościowymi wystąpili: Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL; ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, Prezes TN KUL; o. Andrzej Danilewicz SVD, Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. 

 

 

26 marca 2013 r. - w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, miało miejsce seminarium naukowe pt. Stosowanie detencji wobec cudzoziemców, zorganizowane przez Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL.  Seminarium podsumowywało prowadzony przez dr. Tomasza Sieniowa projekt, pt. Monitoring zasadności i rzetelności wniosków i postanowień dotyczących umieszczania osób ubiegających się o status uchodźcy w strzeżonych ośrodkach i aresztach w celu wydalenia, finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2013, godz. 03:15 - Sławomir Graboń