Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

marzec 2014

 

 

 

12 marca 2014 r. – w Collegium Jana Pawła II KUL, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Rodzina drogą Kościoła, zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów KUL. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. dr Jarosław Jęczeń, pt. Tożsamość i posłannictwo rodziny - refleksja filozoficzno - teologiczna; ks. dr Mirosław Brzeziński, pt. Karta Praw Rodziny - znaczenie i aktualność 30 lat później; dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, pt. Prawa rodziny według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku; ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, pt. Przedsynodalna ankieta Papieża Franciszka. Prowadzenie poszczególnych sesji konferencji objęli: Sesja I - ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL; Sesja II - ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL.

 

 

12 marca 2014 r. - w Collegium Jana Pawła II KUL, wykłady dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, wygłosili: dr Małgorzata Ganczar, pt. Plagiat, oraz dr Wojciech Wytrążek, pt. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo w Internecie.

 

 

13 – 14 marca 2014 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, z okazji 15-lecia instytucji rzecznika konsumentów, zorganizowana przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Uroczystego powitania przybyłych Gości oraz otwarcia konferencji dokonali: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - Rektor KUL, Jarosław Król - Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, oraz Krzysztof Podgórski - Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów. Konferencja swym zakresem tematycznym obejmowała II Sesje wykładowe oraz V Paneli dyskusyjnych: Panel I, pt. Rola rzeczników konsumentów w ochronie prawnej; Panel II, pt. Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania; Panel III, pt. Ochrona konsumentów na rynku usług energetycznych; Panel IV, pt. Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych; Panel V, pt. Ochrona konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych. W trakcie II Sesji konferencji referat. pt. Ochrona konsumentów usług telekomunikacyjnych - zagadnienia wybrane, wygłosił dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL. Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - Rektor KUL oraz dr Małgorzata Krasnodębska – Tomkiel - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

27 marca 2014 r. - w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie miała miejsce II międzyuczelniana konferencja prawnicza w języku angielskim, pt. International Courts – Contemporary Isseus, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wspólnie z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedrą Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W ramach konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne: Sesja I, pt. International Court of Justice, Sesja II, pt. Human Rights Protection in International Courts, Sesja III, pt. International Criminal Courts. Honorowy patronat nad konkursem objął ks. prof. dr. hab. Antoni Dębiński - Rektor KUL oraz dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. - Rektor UMCS.

 

 

28 marca 2014 r. – dr Wojciech Wytrążek wygłosił referat, pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu jako element polityki prorodzinnej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego, na konferencji naukowej, pt. Kraśnik walczy z wykluczeniem cyfrowym, zorganizowanej przez Urząd Miasta Kraśnik oraz Centrum Kultury i Promocji, Kraśnik.

 

 

31 marca 2014 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odbyła się konferencja naukowa, pt. Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dr hab. Urszula Paprocka - Piotrowska, prof. KUL - Prorektor KUL, ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz dr hab. Artur Kuś, prof. KUL - Reprezentant Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL. Konferencja swym zakresem tematycznym obejmowała II sesje panelowe: I Sesja panelowa, pt. Wpływ acquis communautaire na prawo polskie - 10 lat Polski w Unii Europejskiej, II Sesja panelowa, pt. Wpływ acquis Schengen na prawo polskie - 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskie (moderator: dr Anna Szachoń - Pszenny). Podczas poszczególnych sesji panelowych referaty wygłosili: dr Dominik Tyrawa, pt. Członkostwo w Unii Europejskiej a działanie polskiej administracji publicznej, dr Grzegorz Kowalski, pt. Zróżnicowanie statusu cudzoziemców w Polsce wynikające z  przyznania obywatelom Unii Europejskiej niektórych praw wyborczych w państwach, których nie są obywatelami, dr Anna Wysiecka - Maciaszek, pt. Społeczne i kulturowe konsekwencje migracji w Unii Europejskiej - przykład Polski, mgr Agnieszka Parol, pt. Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej i strefie Schengen dla ruchu osobowego na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej - analiza prawna, mgr Paweł Wojtasik, pt. Konsekwencje braku implementacji dyrektywy w Polsce na przykładzie transgranicznej opieki medycznej.

 

 

31 marca 2014 r. - dr Wojciech Wytrążek, wygłosił referat, pt. Działalność artystyczna w sferze muzyki w ujęciu prawa publicznego, podczas odbywającego się w Collegium Jana Pawła II KUL zebrania Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2014, godz. 09:00 - Sławomir Graboń