Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

marzec 2017 r.

 

 

 

 

3 marca 2017 r. – podczas odbywającej się w Warszawie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Uchwała reklamowa – szansa i wyzwanie dla samorządów lokalnych, zorganizowanej przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego urzędu Stołecznego Warszawy, referaty wygłosiła dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL pt. Prawne gwarancje udziału społeczeństwa w opracowaniu uchwały reklamowej.

 

7 marca 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Anny Łukaszuk pt. System zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego – aspekt prawny. Promotor: ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, recenzenci: dr hab. Waldemar Hoff, prof. ALK, oraz prof. dr hab. Lidia Zacharko (UŚ).

 

8-9 marca 2017 r. – dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL wygłosiła referat pt. Między aktem wewnętrznym a prawem powszechnie obowiązującym. Kryteria, oceny, skutki w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, zorganizowanej w Katowicach przez Wydział prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 

10-11 marca 2017 r. – podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Własność intelektualna w działalności gospodarczej, zorganizowanej w Lublinie przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS i Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS, referat wygłosił dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL pt. Komercjalizacja postaci fikcyjnej. Aspekt prawny.

 

15 marca 2017 r. – w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności, zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Łódzki. Podczas konferencji referat wygłosiła dr Anna Słowikowska pt. Ocena postulatu aborcji po urodzeniu w kontekście przymiotów prawa naturalnego.

 

16 marca 2017 r.– dr Aneta Biały, wygłosiła referat pt. Negocjacje, mediacje i arbitraż w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami podczas odbywającej się w Ulanie Majoracie konferencji pt. Przyjazne otoczenie biznesu – Krajowy Fundusz Szkoleniowy i inne firmy wsparcia w 2017 roku , zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim.

 

17 marca 2017 r. – w Lublinie odbyła się konferencja naukowa pt. Eksport-Invest Lubelskie, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski. Podczas konferencji referaty wygłosiła dr Aneta Biały pt. Negocjacje, mediacje i arbitraż w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami.

 

20 marca 2017 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się seminarium naukowe pt. Kontrowersje wokół art. 168 a-168b k.p.k., zorganizowane przez Katedrę Postępowania Karnego KUL pod patronatem honorowym Okręgowej rady Adwokackiej w Lublinie. Podczas seminarium referaty wygłosili m.in.: Prof. dr hab. Dariusz Dudek pt. Nowe reguły dopuszczalności dowodów z perspektywy konstytucyjnej, dr hab. Małgorzata Wąsek- Wiaderek, prof. KUL, pt. Nowe reguły dopuszczalności dowodów a standardy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; dr Joanna Dzierżanowska pt. Wykorzystanie dowodu z kontroli operacyjnej oraz dr Marek Smarzewski, pt. Ochrona tajemnicy adwokackiej przy wykorzystaniu dowodów z kontroli operacyjnej.

 

20–27 marca 2017 r. – podczas odbywającej się w Costa Calma (Hiszpania) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Konferencja porównawcza prawa publicznego, zorganizowanej przez Zakład Prawa ochrony Środowiska z Wydziały Prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Zakład Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska Z Wydziału Administracji i Nauk społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy referaty wygłosili m.in. dr hab. Tomasz Sienkiewicz pt. Prawne formy wyrażania akceptacji usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków przez wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL pt. Interpretatio cessat in claris – rzecz o metodach wykładni w nauce prawa ochrony środowiska, a także referat pt. Climate change adaptation  -  public involvement       in Poland. Legal challenges and threats.

 

28  marca 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Sytek pt. Administracyjno – prawne uwarunkowania informatyzacji administracji publicznej. Promotor: prof. dr hab. Sławomir Wrzosek, recenzenci: dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB, oraz prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski.  

 

28 marca 2017 r. – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku podczas Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego KUL w Lublinie.

 

 

oprac. Judyta Dworas-Kulik

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2017, godz. 17:49 - Adam Jankowski