Mgr lic. Sylwia Maziarczuk

 

I. Życiorys naukowy

 

Sylwia Maziarczuk (z domu Tyl) urodziła się 24 marca 1988 r. w Kaliszu. Szkołę Podstawową i Gimnazjum ukończyła w Koźminku. W latach 2004-2007 uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. W 2007 r. podjęła studia na kierunku Prawo Kanoniczne na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tytuł magistra z zakresu Prawa Kanonicznego uzyskała dnia 5 czerwca 2012 roku na podstawie pracy magisterskiej pt. „Miejsca święte w statutach Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej (2007-2009)”, napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Stanisława Tymosza, prof. KUL z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem. Egzamin licencjacki z Prawa Kanonicznego zdała w dniu 25 czerwca 2012 r. W latach 2008-2012 odbyła studia na kierunku Prawo na WPPKiA KUL. Tytuł magistra Prawa uzyskała dnia 5 czerwca 2012 roku na podstawie pracy magisterskiej pt. „Prawo rodziny do zasiłku rodzinnego w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych”, napisanej pod kierunkiem ks. abp. dr. hab. Andrzeja Dzięgi, prof. KUL z wynikiem bardzo dobry.

W 2011 r. odbyła 4 tygodnie praktyk w Sądzie Rejonowym w Kaliszu- Wydział Rodzinny i Nieletnich, a także 4 tygodnie praktyk w Sądzie Biskupim w Kaliszu.

W roku akademickim 2012/2013 ukończyła kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu Test of Legal English Skills Higher Level oraz zdała egzamin.

Od 1 października 2012 roku uczestniczka studiów doktoranckich w zakresie Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, pod kierunkiem ks. dr. hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL.

Rozprawa doktorska przygotowywana nt. „Obowiązek i uprawnienie rodziców do wychowania dzieci według prawa kanonicznego”.

            Zainteresowania naukowe: normy o chrześcijanach,  kościelne prawo publiczne, ustrój hierarchiczny Kościoła, prawo małżeńskie, prawo rodzinne.

Kontakt: smaziarczuk@gmail.com

 

II. Przynależność do organizacji

 

 1. od 2012 r.  członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 2. od 2012 r. członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
 3. od 2012 r. członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Kościół i Prawo”

           

            III. Konkursy

 

 1. 23 marca 2011 r. - zajęła I miejsce w klasyfikacji indywidualnej oraz I miejsce w klasyfikacji drużynowej w I Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego organizowanym przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.
 2. 21 marca 2012 r. - zajęła IV miejsce w klasyfikacji indywidualnej i I miejsce w klasyfikacji drużynowej w II Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego organizowanym przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.

 

IV. Wykaz publikacji

 

1) Artykuły

 

 1. Przepisy prawne o sanktuariach w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Pierwszym Synodzie Diecezji Kaliskiej (2007-2009), „Kościół i Prawo” 1 (14) 2012, s. 119-136.
 2. Pielgrzymki w ustawodawstwie partykularnym Diecezji Kaliskiej oraz Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, „Diecezja Kaliska. Pismo Kurii Diecezjalnej” 20 (2012), nr 82, s. 121-128.
 3. Cel zasiłku rodzinnego, „Człowiek - Rodzina – Prawo” 2012, Nr 9, s. 16.
 4. Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi w Karcie Praw Rodziny, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, s. 227-242.
 5. Wpływ rodziny chrześcijańskiej na budzenie i pielęgnowanie powołań kapłańskich w Dekrecie o formacji kapłańskiej Optatam totius i w Kodeksie Prawa Kanonicznego, w: Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego. Materiały z Konferencji Doktorantów zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w dniu 12 czerwca 2013 roku, red. M. Saj, Warszawa 2013, s. 155-167.
 6. Prawo do świadczeń rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka w ustawie o świadczeniach rodzinnych, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 8 (2013), nr 10 (2), s. 57-75.
 7. Autonomia wiernych chrześcijan w stowarzyszeniach prywatnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. IX, 11 (1) 2014, s. 51-69.

  

2) Publikacje w języku obcym

 

 1. The Purpose of Child Benefit, „Człowiek - Rodzina – Prawo” 2012, Nr 9, s. 17.

 

3) Recenzje

 

 1. Józef Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2011, ss. 648, „Roczniki Nauk Prawnych” 22 (2012), nr 4, s. 237-239.
 2. Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. Mirosław Sitarz, Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz, Paweł Zając, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, ss. 792, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 1, s. 249-252.

 

4) Sprawozdania

 

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji rozpoczęcia Roku Wiary „Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła” Lublin, 18 października 2012, „Kościół i Prawo” 1 (14) 2012, s. 245-248.
 2. Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia i etyka w edukacji publicznej” Warszawa, 16 listopada 2012, „Kościół i Prawo” 1 (14) 2012, s. 252-259.
 3. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kanonistów Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 23 (2013), nr 26, s. 11-15.
 4. Sprawozdanie z konferencji naukowej Drogi Kariery prawniczej absolwentów Wydziału Prawa KUL, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 8 (2013), nr 10, s. 5-6.
 5. Sprawozdanie z konferencji z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 8 (2013), nr 10, s. 9-10.
 6. Ogólnopolska konferencja naukowa „Rodzina drogą Kościoła”, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. IX, 11 (1) 2014, s. 93-96.

 

V. Wygłoszone referaty

 

 1. Wpływ rodziny chrześcijańskiej na budzenie i pielęgnowanie powołań kapłańskich w dekrecie o formacji kapłańskiej Optatam totius i w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., Konferencja Naukowa pt.: Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego, organizator: Wydział Prawa Kanonicznego UKSW; Warszawa,  12 czerwca 2013 r.
 2. Autonomia wiernych chrześcijan w stowarzyszeniach prywatnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 7 czerwca 2014 r.

 

VI. Zajęcia dydaktyczne

 

 1. od 2012 r. ćwiczenia Normy o chrześcijanach

 

VII. Członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji

 

 1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 1 czerwca 2013 r.
 2. Konferencja z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Lublin, 22 maja 2013 r.
 3. Uroczystość wręczenia Nagrody Im. Księdza Idziego Radziszewskiego za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego Jego Eminencji Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 27 maja 2013 r.
 4. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, pt. 1700-lecie Edyktu Mediolańskiego, Lublin, 14 grudnia 2013 r.
 5. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 7 czerwca 2014 r.

  

 VIII. Uczestnictwo w konferencjach naukowych

 

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji rozpoczęcia Roku Wiary „Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła” Lublin, 18 października 2012.
 2. Konferencja naukowa „Drogi Kariery prawniczej absolwentów Wydziału Prawa KUL” Lublin,10 listopada 2012 r.
 3. Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia i etyka w edukacji publicznej” Warszawa, 16 listopada 2012.
 4. Konferencja z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Lublin, 22 maja 2013 r.
 5. Uroczystość wręczenia Nagrody Im. Księdza Idziego Radziszewskiego za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego Jego Eminencji Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 27 maja 2013 r.
 6. Konferencja Naukowa pt.: „Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego” Warszawa, 12 czerwca 2013 r.
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Hodie et cras – dziś i jutro Kodeksu Prawa kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji” Lublin, 23 października 2013 r.
 8. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, pt. 1700-lecie Edyktu Mediolańskiego, Lublin, 14 grudnia 2013 r.
 9. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 7 czerwca 2014 r.
Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2015, godz. 07:36 - Magdalena Sawa