Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

październik 2008

 

 

3-5 października 2008 r. - w ramach konferencji Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, która odbyła się w Nałęczowie, referaty wygłosili: dr Małgorzata Ganczar, Umowy elektroniczne a rynki finansowe, dr Rafał Sura, Szczególne uprawnienia banków w Polsce; dr Michał Chajda, Klauzula tzw. zasady walutowości u schyłku jejUmowy elektroniczne a rynki finansowe istnienia (jako współautor) oraz Wykonywanie zobowiązań, których przedmiotem są formy pieniądza bezgotówkowego; dr Andrzej Rąpała, Zmiany przepisów kodeksu cywilnego dotyczące odsetek maksymalnych; mgr Sebastian Frydrych, Konsekwencje prawne wprowadzenie ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych; mgr Aneta Biały, Polubowne rozstrzyganie sporów przez instytucje finansowe.

 

3-6 października 2008 r. - dr Jacek Szczot był współorganizatorem konferencji Biznes a polityka w Łodzi-Dobieszkowie. Wygłosił również referat pt. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez polityków.

 

7 października 2008 r. - odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Tomasza Siemiątkowskiego. Rozprawa habilitacyjna pt. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych.

 

7 października 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Komadowskiej, pt. Wpływ zaburzeń psychicznych na odpowiedzialność karną sprawcy czynu zabronionego. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ). Recenzenci: dr hab. Jan Świtka, prof. KUL; prof. dr hab. Maria Szewczyk (UJ).

 

14 października 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Michaluk-Stepnowskiej, pt. Likwidacja spółdzielni. Promotor: prof. dr hab. Henryk Cioch (KUL). Recenzenci: dr hab. Józef Skoczylas, prof. KUL; dr hab. Adam Jedliński, prof. WSMSGiP w Gdyni.

 

17 października 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Cezarego Waldzińskiego, pt. Konstytucyjne prawo do sądów w polskim prawie i orzecznictwie. Promotor: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Artur Kuś, prof. KUL; dr hab. Marek Zubik, prof. UW.

 

17 października 2008 r. - odbyła się, zorganizowana przez Katedrę Nauki Administracji, Polsko-Brytyjską Izbę Handlową oraz Agencję Wspierania Inicjatyw Lokalnych S.A., konferencja Współpraca sektora publicznego z prywatnym - idea partnerstwa. Referat wygłosił dr Jacek Sczot, Wsparcie administracji publicznej przez sektor prywatny.

 

17-18 października 2008 r. - Katedra Postępowania Cywilnego zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową Prawo sądowe cywilne - wyzwania dla Europy. Referaty wygłosili: dr hab. Piotr Pogonowski, prof. KUL, Prawo materialne i procesowe - dwa płuca jednego organizmu; dr Joanna Nowińska, Wykorzystanie nowych środków dowodowych w postępowaniu cywilnym w świetle zasady prawa do sądu; dr Paweł Cioch, Polubowne rozstrzyganie sporów w sporcie profesjonalnym.

 

21 października 2008 r. - bp dr hab. Andzej Dzięga, prof. KUL, poprowadził dyskusję panelową zatytułowaną Normy prawa rodzinnego jako wyznacznik poziomu kultury prawa podczas sympozjum 25 lat Karty Praw Rodziny - aktualność i wartość przesłania, zorganizowanego przez Instytut Nauk o Rodzinie KUL.

 

23-24 października 2008 r. - bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga wygłosił referat pt. Społeczno-prawne aspekty dysponowania przez małoletnich środkami finansowymi przesyłanymi przez rodziców z zagranicy w ramach wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej na konferencji pt. Prawnorodzinne konsekwencje migracji zarobkowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

 

24 października 2008 r. - w ramach międzynarodowej konferencji Christian values in postmodern society zorganizowanej przez Stasio Salkauskio Kolegija oraz Kolpingo Kolegija, Kowno (Litwa) referaty wygłosili: ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL, The organization of religious instruction in polish public schools; ks. dr hab. Piotr Stanisz, The principle of bilateralism in the relations between the Republic of Poland and churches and other religious denominations.

 

24-26 października 2008 r. - Katedra Prawa Rzymskiego zorganizowała II  Seminarium Kazimierskie z prawa rzymskiego pt. Christianitas et Romanitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam. Referaty wygłosili: ks. dr hab. Antoni Dębiński, prof. KUL, Romanitas - Christianitas. Ius Romanum - Ius Ecclesiasticum; ks. dr Stanisław Jóźwiak, Defensor civitatis - status quaestionis, dr Monika Wójcik, Cesarz w Kościele czy ponad Kościołem?; dr Maciej Jońca, Podrzutek Żydówki Salome.

 

25 października 2008 r. - bp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL, wygłosił referat Karta Praw Rodziny - 25 lat później na międzynarodowej konferencji pt. Prawo rodzinne w dobie przemian, zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.

 

30 października 2008 r. - o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, wygłosił wykład pt. Zagadnienia prawne postępowania  kanonizacyjnego Jana Pawła II na posiedzeniu naukowym sekcji prawniczej Polskiej Akademii Nauki, oddział w Lublinie.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2009, godz. 13:05 - Monika Wójcik