Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

październik 2009

 

6 października 2009 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Andrzeja Herbeta. Rozprawa habilitacyjna pt. Spółka cywilna. Konstrukcja prawna.

 

12 października 2009 r. – dr Delaine R. Swenson, prof. KUL, wygłosił referat pt. Legal and Social Challenges faced by Foreigners in Poland, podczas szkolenia zorganizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa pt. Integracja cudzoziemców na Lubelszczyźnie w ramach Programu Migracyjnego.

 

14-15 października 2009 r. – ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Katolicy wschodni w emigracyjnym duszpasterstwie Kościoła łacińskiego, podczas odbywającego się w Poznaniu Sympozjum Polonijnego Otoczmy troską życie polskich migrantów w 5. rocznicę opublikowania Instrukcji Erga migrantes caritas Christi, zorganizowanego przez Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego.

 

14-15 października 2009 r. – odbyła się w Bratysławie Międzynarodowa Konferencja pt. Financing of churches and religious societies in the 21st century, zorganizowana przez  Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Instytut do spraw relacji Państwo-Kościół (Ministry of Culture of the Slovak Republic, Institute for State-Church relations), podczas której ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat pt. Financing of Churches and Other Religious Societies in Poland, a ks. dr hab. Mirosław Sitarz przewodniczył sesji naukowej.

 

18 października 2009 r. – podczas inauguracji roku akademickiego 2009/2010 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński wygłosił referat pt. Prawo rzymskie jako fundament europejskiej kultury prawnej.

 

19 października 2009 r. – Katedra Nauki Administracji w ramach projektu pt. Zostań swoim szefem, zorganizowała konferencję naukową pt. Zarządzanie w sektorze prywatnym i administracji publicznej. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr Michał Domagała, pt. Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej; dr Jan Izdebski, pt. Wpływ teorii organizacji i zarządzania na rozwój nauk administracyjnych; dr Piotr Zacharczuk, pt. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami.   

 

20 października 2009 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Bogumiła Szmulika. Rozprawa habilitacyjna pt. Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

21 października 2009 r. – odbyła się publiczna rozprawa rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Patryna, pt. Odpowiedzialność cywilna lekarza za szkody powstałe przy wykonywaniu usług medycznych. Promotor: prof. dr hab. Władysław Witczak. Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Cioch; prof. dr hab. Mieczysław Sawczuk (UMCS).    

 

21 października 2009 r. – ks. dr hab. Ambroży Skorupa wygłosił referat pt. Posłuszeństwo zakonne w życiu podwładnegona konferencji naukowej pt. Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym a wolność osobyzorganizowanej przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

23 października 2009 r. – w  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się konferencja naukowa pt. Planowanie inwestycji publicznych – aspekty prawne, ekonomiczne, środowiskowe, zorganizowana przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL, Katedrę Instytucji i Rynków Finansowych KUL oraz Katedrę Ochrony Środowiska KUL. Słowo na otwarcie konferencji wygłosił o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL. Podczas konferencji referat wygłosili dr Rafał Biskup i dr Małgorzata Ganczar, pt. Potencjalne możliwości wykonywania inwestycji według nowej ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na przykładzie Aqua-Parku w Lublinie. 

 

23 października 2009 r. – na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL odbyła się inauguracja Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Administracyjnych w zakresie: rejestracja stanu cywilnego, podczas której o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, wygłosił referat pt. Prawo rodzinne z punktu widzenia prawa naturalnego.   

 

28-29 października 2009 r. – na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wokół granic swobody wypowiedzi, podczas której dr Lidia Jaskuła wygłosiła referat pt. Uczucia religijne odbiorcy -  granica wolności wypowiedzi artystycznej?(Wybrane aspekty prawne).

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2010, godz. 22:49 - Marta Ordon