Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

październik 2010

 

 

2 października 2010 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 doktorantów I roku Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, podczas której przemówienie wygłosiła mgr lic. Mariola Lewicka.

 

2 października 2010 r. – dr Maciej Jońca wygłosił referat pt. Grób w prawie rzymskim  - granice świętości, podczas X Sympozjum Kazimierskiego poświęconego kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa pt. Granice świętości.

 

3 października 2010 r. – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, wygłosił referat pt. Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko - nieustraszony obrońca prawdy w Katolickim Klubie Dyskusyjnym przy Kościele Matki Bożej Szkaplerznej i Św. Stefana w Nowym Jorku (Catholic Discussion Club, Church of Our Lady of the Scapular & St. Stephen, New York).

 
10 - 16 października 2010 r. – ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL gościł z wizytą studyjną w Katolickim Uniwersytecie Louvain La Nueve, w ramach projektu pt. Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, koordynowanego przez prof. L.L.Christians. W trakcie wizyty miały miejsce konsultacje i kwerenda w Sekretariacie Generalnym Komisji Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) w Brukseli. Podczas odbywającego się w Uniwersytecie seminarium naukowego pt. Liberté d’expression et religion, ks. Profesor wygłosił referat pt. Personal interests as a limit to the freedom of religiously motivated speech. The judgment of the Court of Appeal in Katowice in the case ofr Alicja Tysiąc vs Gość Niedzielny

 

20 października 2010 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się zorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL, Katedrę Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL, Pennsylvania Bar Associacion Labor and Employment Law Section, oraz Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa, międzynarodowa konferencja naukowa pt. Contemporary issues in labor law: Polish and american perspectives (Współczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej perspektywy), podczas której referat wygłosił: dr Paweł Nowik (KUL), pt. Metody kształtowania wynagrodzenia za pracę w gospodarce rynkowej. Rozważania teoretyczno-prawne na tle doświadczeń Polski w dwudziestolecie przemian ustrojowych (Methods of Determining Remuneration for Work in a Market Economy: Theoretical and Legal Considerations Against the Background of Twenty Years of Polish Transformation). Z zaproszonych gości referaty wygłosili: sędzia Sądu Najwyższego Maria Teresa Romer, pt. Elastyczne formy zatrudnienia (Flexibility of Employment); sędzia Artur Rycak, pt. Zasada employment at-will oraz dismissal for cause: Amerykańskie i europejskie podejście do kwestii zwolnień pracowników (Employment at Will and Dismissal for Cause: American and European approaches to Employee dismissal); prof. Łukasz Pisarczyk (UW), pt. Polski model zbiorowej reprezentacji interesów pracowniczych (The Polish Model of the Collective Representation of  Labor Interests), oraz mec. Daniel Paul (NSZZ Solidarność), pt. Rozwiązywanie sporów w polskim prawie pracy (Dispute Resolution in Polish Labor Law). Z zaproszonych gości z zagranicy referaty wygłosili: Vincent Candiello, Esq. (PBA), pt. Historical Evolution of Labor Law in the United States (Historyczna ewolucja prawa pracy w Stanach Zjednoczonych); James P. Valentine, Esq. (PBA), który wygłosił referat pt. The Legal Environment for Employers and Unions in the United States (Regulacje prawne dotyczące pracodawców i związków zawodowych w Stanach Zjednoczonych) oraz referat pt. Dispute Resolution in US Labor Law (Rozwiązywanie sporów w amerykańskim prawie pracy), oraz Richard Goldberg, Esq. (PBA), pt. Public Sector Labor Law in the United States (Prawo pracy sektora publicznego w USA). Otwarcia konferencji dokonali: Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL ks. prof dr hab. Antoni Dębiński, Vincent Candiello z Chair of the Pensylvania Bar Association Labor and Employment Law Section, Prezes Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa dr Tomasz Sieniow, oraz Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego I Amerykańskiego KUL prof. Delaine R. Swenson.

 

22-23 października 2010 r. – w Kazimierzu Dolnym odbyło się III Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego pt. Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, podczas których referaty z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprezentowali: dr Monika Wójcik, pt.Prawo rzymskie w De gubernatione Dei Salwiana z Marsylii; dr Joanna Misztal - Konecka, pt. ... quia specialiter non est prohibitum (Ep. 60,5). Zakaz małżeństw między bliskimi krewnymi u św. Ambrożego a prawo rzymskie; dr Maciej Jońca, pt. Św. Hieronim krytykuje testamentum porcelli, oraz ks. mgr Marek Cieśluk, pt. Święty Augustyn o nierozerwalności małżeństwa w De coniugiis adulterinis. Wprowadzenia do obrad dokonał ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński.

 

23 października 2010 r. - w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się zorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa ogólnopolska konferencja naukowa pt. Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy, podczas której referaty wygłosili: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, oraz adwokat dr Michał Rojewski, pt. Założenia i struktura kształcenia prawników według programu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i Lublinie; prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko, pt. Model kształcenia prawniczego w świetle aktualnych standardów kształcenia - zakres autonomii uczelni, oraz mecenasi Marek Siudowski i Jakub Antkowiak, pt. Polski model szkolenia adwokatów.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2011, godz. 15:51 - Sławomir Graboń