Publikacje książkowe

1.        Emigracyjni katecheci „Radiowej Godziny Różańcowej”, Buffalo 1984, ss. 139

2.        Idąc nauczajcie. Teoria katechetyczna Gabriela Morana, Lublin 1985, ss. 215

3.        Katecheza emigracyjna Radiowej Godziny Różańcowej Ojca Justyna w USA (1931 – 1981), RW KUL, Lublin 1987, ss. 276.

4.        Umacniając braci w wierze, Bufflalo 1989, ss. 292

5.        Przed wielkanocnym porankiem –Wielkanocne przepowiadanie Chrystusa, Częstochowa 1998, ss. 127

6.        Pred Vel`konočným Ránom, Prešov 1998, ss.96

7.        Media, człowiek, społeczeństwo. Doświadczenie europejskie i amerykańskie, Częstochowa 2000, s. 365

8.        Médiá v čase globalizácie, Bratislava 2002, ss 425

9.        Moc a nemoc médii, Bratislava 2003, ss. 183, (współautor M. Iłowiecki),

10.     Internet a globalizacja. Antropologicke aspekty, Ružomberok 2006, (współautor P. Olekšak).


Redakcja książek

1.        Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001, ss. 630

2.        Edukacja medialna. Lublinn (Norbertinum) 2002, ss. 63.

3.        Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, Częstochowa 2003, ss. 650

4.        Szkoła katolicka w XXI wieku, Lublin (Norbertinum) 2003, ss. 84

5.        Komunikacja wyzwaniem dla Kościoła, Lublin (Norbertinum) 2004, s 91.

6.        Nowe trendy w badaniach i nauce, Lublin (Norbertinum) 2005, ss. 86.

Powrót

Artykuły: 

 1. Wspomnienie o Prof. Tadeuszu Krokowskim (1923 – 1983), Biuletyn Informacyjny KUL, XII/1983/, s. 223-224.
 2. Obraz Polonii Amerykańskiej w świetle audycji „Radiowej Godziny Różańcowej Ojca Justyna”; Biuletyn Informacyjny KUL, XIII/1984/ s. 70-82.
 3. Jan Paweł II natchnieniem polskiej emigracji, „Patron”, New York 9.09.1984 r., s. 23-24; 16.09.84 r., s. 4
 4. O powołaniu , „Mowy Radiowe”, Buffalo 1984, s. 13-16.
 5. Rola katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wobec Polski i Polonii, „Mowy Radiowe”, Buffalo 1984, s. 57-60.
 6. Msza Św. w centrum naszego życia, „Mowy Radiowe”, Buffalo 1984, s. 101-104
 7. Wiara wyrażona w modlitwie, kluczem w trudności człowieka, „Mowy Radiowe”, Buffalo 1984, s. 113-116.
 8. Wspólny skarb Polonii i Polski – „Godzina Różańcowa”, „Mowy Radiowe”, Buffalo 1984,  s. 117-120.
 9. Maryja najdoskonalszym pomysłem Boga na wzór dla ludzi, „Mowy Radiowe”, Buffalo 1984,  s. 161-164.
 10. Wierzę w życie wieczne, „Mowy Radiowe”, Buffalo 1984, s. 207-209.
 11. Zanim Ojciec Święty przybędzie do Kanady, „Patron”, New York z dnia 2 września 1984,  s 4.
 12. Wiara – zawierzeniem „Biuletin I – Polonia Welcoming Committee – John Paul II in Canada”, Ottawa 1984, s 1-3.
 13. Modlitwa wypływająca z wiary, „Biuletin II” – j. w., s. 1-4.
 14. Msza Święta – najwyższą forma modlitwy, „Biuletin III” – j. w. s. 1-4.
 15. Maryja  wzorem dla chrześcijan, „Biuletin IV” – j. w., s 1-3.
 16. Nauka o sakramencie pojednania, „Biuletin V” – j. w. s. 1-4.
 17. Katolicki Uniwersytet Lubelski, „Patron”, New York z dnia 21 października 1984 r, s 4-5.
 18. Faulhaber Andreas  (1713 – 1754) V t. Encyklopedia Katolicka, Lublin.
 19. The Catholic Education in Communist Poland, „Polish – American Voice”, Buffalo nr 4, 1984, s 6-7.
 20. Gabriel Moran jako teoretyk katechezy, Katecheta nr 3, 1985, s. 108 – 109.
 21. Katecheza a teologia w rozważaniach Gabriela Morana, Katecheza nr 6 1985 r., s 243 – 247.
 22. Radiowa Godzina Różańcowa w USA i Kanadzie oraz Liga Katolicka z pomocą Polsce, Studia Polonijne t. 10, Lublin 1986 ss. 309 – 322.
 23. Świętość na co dzień, Mowy Radiowe, Buffalo  1986/87, t. 56, s. 69-72.
 24. Drugi Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce, Mowy Radiowe, Buffalo 1986/87, t. 56, s. 73-76.
 25. Dlaczego jestem i chcę pozostać katolikiem!, Mowy Radiowe, Buffalo 1986/87, t.56, s. 77-80.
 26. Die Katholiche Universität von Lublin, w : Gewissen und Freiheit, Bern 1987, nr 29, s. 95-98.
 27. Kryzys społeczno – gospodarczy kryzysem człowieka, Kulisy Polonii, Edmonton, 1989 nr 25, s. 14-18.
 28. Trzecia wizyta Ojca Świętego w Polsce, „Patron”, New York z dnia 17 maja 1987 r, s. 3-4.
 29. Jan Paweł II na KUL – u , Mowy Radiowe, Buffalo  1987/88 t. 57, s. 65-68.
 30. Profesor Zbigniew Brzeziński gościem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Przegląd Uniwersytecki, Lublin 1989, nr 2, s. 9, 11, 13
 31. Pomoc KUL-owi to pomoc Polsce. „Związkowiec”, Toronto 1989 nr 4 z dnia 10 stycznia,  s. 4 i 10.
 32. Figas Michał, Encyklopedia Katolicka t. V, Lublin 1989.
 33. Godzina Różańcowa O. Justyna, Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989.
 34. Radio w moralno – religijnej służbie człowiekowi, Przegląd Uniwersytecki, Lublin 1990, nr 3-4, s 15 i 16.
 35. Katolická Univerzita v Lublinie, Duchowny Pastier, Bratiaslava 1991, nr 7, s. 326 -- 328.
 36. Katolicki Uniwersytet Lubelski i bieżące sprawy Kraju, „Przełom” (5) nr 15, Toronto 11.III.1992. s. 4-5.
 37. Nowa Ewangelizacja jako zadanie stojące przed polskimi mass-mediami, w: Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, Lublin 1993, s. 103-109.
 38. Współpraca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Zagranicą, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zagadnienia z dziejów Uczelni, Lublin, s. 278 – 284.
 39. Wolność… przed telewizorem? Mass media w kontekście moralnym, Przegląd Uniwersytecki nr 4 (48), lipiec – sierpień 1997, s. 19-20.
 40. USG Dziennikarstwa, Przegląd Uniwersytecki, nr 1 (45), styczeń – luty 1997, ss. 20-22.
 41. Telewizyjny obraz pracy a wyobraźnia moralna –interpretacje teologiczne, Roczniki Teologiczne, (6) 1998, s. 103-114
 42. Elektroniczny uśmiech, Echo Wisznic, nr 3, 1998, s. 11 – 12.
 43. Umalowana, Echo Wisznic, nr 4, 1998, s.11.
 44. Płytka telewizja międzynarodowa, Przegląd Uniwersytecki, (3) 1998, s. 13-14
 45. Človeka osvobodi pravda, nie slovo, Forum Stientiae et Sapientiae, Trnava (7-9) 1998, s. 8-10.
 46. Mass media w służbie Nowej Ewangelizacji w Polsce, Wiadomości Diecezjalne Siedleckie, (6) 1998, s. 319-328
 47. Renesans etyki w kształceniu gospodarki, IV Forum Gospodarcze Polska –Niemcy. Perspektywy 2000, Warszawa 1998, s.6 0-66 (w języku polskim ) s. 133-140 (w języku niemieckim)
 48. Televizny obraz práce a morálna predstavivosť, Duchowný Pastier, Trnava (5) 1998, s.149-155.
 49. Fascynacja nieznanym –manipulacja i nadużycia w Internecie, w: Internet –problemy prawne, Lublin 1999, s.181-191.
 50. Človek – adresát katechézy, Duchovný Pastier, (5) 1999, s. 206-208.
 51. Chrześcijańskie przywództwo jako powołanie, w: Sprawa Polska, 2(4) 1999, s.20-24.
 52. Katolická Univerzita voči význam súčasnej kultúry, Rofum Scientiae et Sapientiae, Trnava 1999 nr 1-2, s. 9-13.
 53. Etyka i polityka mediów. Poszukiwanie jakości, Mikrus Dziennikarski, Lublin 1999 nr 5-6, s. 19 – 24.
 54. Etyka w kształtowaniu gospodarki. w:. Pieniądze i ludzie, kwiecień 1999.
 55. Praca i edukacja w nauczaniu Jana Pawła II, Pieniądze i ludzie, wrzesień 1999.
 56. The Intellectual Entrepreneurship In the European Knowledge Society. L’sprit d’etreprise intellectual dans la societé de connaissance européenne, Matieriały XVII° Carrefour Européen des Sciences et de la Culture, Bruges 30.09. – 1.10. 1999 r.
 57. Człowiek adresatem edukacji. Systemy wartościowania wiedzy. /Materiały konferencyjne/, Rzeszów 1999, s. 19-23.
 58. Wspólnoty elektroniczne a obyczaje, w: W służbie wartości, red. ks. Ryszard Kamieński, Kielce 1999, ss. 643 – 647.
 59. Wolność i uzależnienia w procesie komunikacji w Internecie, w: Internet 2000, Lublin 2000 (praca zbiorowa pod red. prof. Ryszarda Skubisza), s. 377 – 381.
 60. Priorytet szkolnictwa wyższego w europejskim społeczeństwie wiedzy, tamże, s. 223 –236.
 61. Personalizm a komunikacja wirtualna, tamże, s. 395 – 399.
 62. Kristus ohniskom katechézy, Duchowný Pastier, Trnava 1(2000), s. 33 – 36.
 63. Dwa końce Internetu, Nasz Dziennik nr 12 (598) 15-16 stycznia 2000, s. 13.
 64. Uwolnić Uniwersytety, Forum Akademickie, nr 3, marzec 2000, s. 34 – 36.
 65. Jan Paweł II diagnostą sfery pracy ludzkiej, Zamojski Informator Diecezjalny 1(2000), s. 72 – 79.
 66. Stábilne a prémenlive v Katachéze, Duchowny Pastier, Tranva 5 (2000) s. 224 – 227.
 67. Model społeczeńśtwa europejskiego w poszerznej Unii, Pieniądze i ludzie, nr 1, lipiec 2000, s.4.
 68. Na drogach budowy Kolegium Jana Pawła II, Przegląd Uniwersytecki nr 3 (65) 2000, s 13/23/30.
 69. Żyć w świecie mediów, Pieniądze i ludzie, nr II (4) sierpień 2000, ss. 1 i 4.
 70. Europejski model społeczny w poszukiwaniu nowej równowagi, Światowy Dzień Telekomunikacji, Materiały z Konferencji Okrągłego Stołu: „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2000, s 81 – 87.
 71. Kristus ohniskom katechezy, Duchowny Pastier, 1 (2000) s. 33-36.
 72. Bóg jest jedynym Panem, Dzień Pański, 5 listopada 2000 nr 54, s. 1.
 73. Transformacja w kierunku społeczeństwa wiedzy i jej implikacje w społeczności europejskiej, w: Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001, s. 113 – 121+ Wstęp s. 7.
 74. Wspólnoty elektroniczne a obyczaje, Ludzie i pieniądze 1 (2001) s. 4.
 75. Telewizja od kuchni, Nowa Jerozolima (13) 2001, s. 13.
 76. Katolicka škola v 21 storoči, w: Zbornik prispevkov z Celoslovenskēho seminara cirkevnych a sūkromnych škol s medzinárodnou učást’ou, Bratislava 2001, s 11 – 22.
 77. Bóg jest Bogiem żywych, Dzień Pański, 11 listopada 2001, nr 54.
 78. Globalizacja – mass media – Internet, w: Światowy Dzień Telekomunikacji, Warszawa 2001, s. 78 – 80.
 79. Úloha reklamy v prostriedkoch spoločenskej komunikácie, w:Theologos (3) 2001, s. 14 – 21.
 80. Conscience in the Time of Danger, w: Forum Scientiae et Sapientiae, nr 3-4, 2001, s. 1-2.
 81. Reklámas loma sabiedriskajas sazinas lidzekļos w: Katòļu Dzeiŕe (2) 2002, s. 12 – 13.
 82. Wiara i dobro (s. 10 – 18);  Świat mediów – Szanse i zagrożenia(s. 18 – 22); Wiara wyrażona w modlitwie kluczem w trudnościach człowieka (s. 22 – 28); Maryja najdoskonalszym pomysłem Boga na wzór dla ludzi (s. 28 – 33); Sakrament pokuty – znakiem miłosierdzia Bożego (s. 33 -39). w: ks. Stanisław Łabendowicz (red.) Uczyć myśleć i kochać jak Chrystus. Konferencje dla nauczycieli i wychowawców, Radom 2001, Zeszyt nr 5, s. 10 – 39.
 83. Siła, zakres i skutki oddziaływania środków społecznego przekazu, w: Zeszyty Formacji Katechetów, Radom 2(6) 2002 s. 51 – 54.
 84. Sloboda a zāvislost’ v procese komunikácie internetom, Theologos (1) 2002 s. 47 – 51.
 85. Pola oddziaływania mediów elektronicznych, płyta CD, z I Międzynarodowych Dni Społecznych „Globalizacja” Katowice 2002.
 86. Biznis vnimam ako službu človeku, w: Pravda, 13 maja 2002.
 87. Media publiczne a więzi społeczne, w: Media publiczne i edukacja Polaków, II Konferencja Nadawców Publicznych, Warszawa 2002, s. 56 - 64.
 88. Komunikacja cybernetyczna wezwaniem dla Kościoła, w: Forum Scientiae et Sapientiae, Bratislava (2) 2002, ss. 10 -13.
 89. Syndrom Rambo. Czy media generują czy jedynie odzwierciedlają przemoc?, w: Agresja przemoc w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, Olsztyn 2002, s. 97 – 104.
 90. Integracja europejska i jej  implikacje w dziedzinie edukacji, w: Człowiek i polityka, Lublin 2002, s. 287 – 294.
 91. Mentalne zmeny v spoločnosti vplyvom medii, w: Acta Facultatis Theologiae Universitatis Comencianae Bratislaviensis, Bratislava 2002, 3 s. 288 – 293.
 92. Media publiczne a więzi społeczne, w: Edukacja medialna, red. ks. Tadeusz Zasępa, Norbertinum 2002, s. 9-16.
 93. Edukacja medialna w seminariach duchownych, w: Orbis Communications Socialis, Medzinárodný teologický zbornik o otázkach spoločenskej komunikácie, Prešovska Univerzitá v Prešov 2003, s. 63 – 75.
 94. Szkoła katolicka w XXI wieku, w: Edukacja medialna, red. ks. Tadeusz Zasępa, Lublin – Norbertinum 2003 , s. 9 – 19.
 95. W książce: Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, Częstochowa 2003,
  1. Globalizacja – mass media – Internet s. 11 – 17,
  2. Komunikacja cybernetyczna wyzwaniem dla Kościoła s. 51 – 55,
  3. Media publiczne a więzi społeczne s. 71 – 87,
  4. Wstęp s. 7-8.

96.         How to Bring about the European Model of Society in Post – Enlargement Union, Forum Scientiae et Sapientiae, nr X (1-2) 2003, s. 9 - 12.

97.         Perswazja w tekstach Jana Pawła II, Gazeta Niedzielna (Londyn) 20/2859, 18 maja 2003.

98.         Misja Kościoła wobec dominacji mediów w świecie, w: Sobór bliski, Sobór daleki, Lublin 2003, s. 256 – 265/

99.         Media publiczne a więzi społeczne: integracja vs. dezintegracja, w: Media publiczne i edukacja Polaków, II Konferencja Nadawców Publicznych, Kraków 24 -25.05.2001, Warszawa 2002, s. 57 – 64.

100.     Globalizacja przemocy w telewizji i możliwości jej przezwyciężenia, w: Keryks 2 (2003) s. 87 – 98.

101.     Nowe modele kształcenia – edukacja za pośrednictwem mediów, w: Społeczeństwo wirtualne – społeczeństwo informacyjne, red. Robert Szwed, Lublin 2003, s. 209 – 216.

102.     Kształcenie i formacja dziennikarzy w ramach studiów uniwersyteckich, w: Kształcenie i formacja dziennikarzy (red.), Lublin – Norbertinum 2004, s. 9-20.

103.     Prawne i polityczne uwarunkowania mediów w Polsce, w: Biuletyn Edukacji Medialnej, Lublin 2(2 004), s. 17-22.

104.     Profesor Sławińska, jaką znałem, w: Ethos 65 – 66 (2004) s. 490 – 494.

105.     Niezbywalne treści chrześcijańskie w zjednoczonej Europie, w: Orbis Communicationis Socialis, International Theological Revue of Social Communication, Lublin – Norbertinum 2004, s. 39-46.

106.     Z Ewangelii nowy zapał dla Europy, w: Dobry Pasterz XXIX, styczeń – grudzień 2004, s. 73 – 79.

107.     Komunikacja cybernetyczna wyzwaniem dla Kościoła, w: Komunikacja wyzwaniem dla Kościoła, Lublin – Norbertinum 2004, s 9-13.

108.     Globalizácia – médiá – etika, w: Mediálna Edukácia, Studia Scientificae Facultatins Paedagogicae (Zbornik prednašok zo Dńa európskej vedy na PF KU) Ružomberok 2004, s. 8 – 14.

109.     Doświadczenia polskie w dziedzinie mediów po roku 1989, Vỳvoj žurnalitiky na Slovensku po 17 novembri 1989, Materiały z Sympozjum Katedry Dziennikarstwa FFKU, Ružomberok 2004, s. 25 – 33.

110.     The Indispensable Values in the European Journalism, w: Problematika Krajin Európsej Unié v Rakúskych a Slovenských mediach, (Zbornik z medzinarodného Vedeckého Seminara) nr 5/2005, s. 9-16.

111.     Personalizm drogą humanizacji mediów w procesie globalizacji i rozwoju komunikacji wirtualnej, w: Helena Słotwińska (red.), W służbie Bogu i ludziom, Lublin 2005, s. 243 – 351.

112.     Renesans etyki w kształtowaniu gospodarki, w: Rodzina wspólnotą szczęścia, XXI Międzynarodowy Kongres Rodziny, Lublin 2005, s. 220 – 227.

113.     Osoba ludzka ogniskową społeczeństwa informacyjnego, Ethosnr 69-70, 2005, ss. 426 – 427.

114.     Media a zdrowie psychiczne obywateli w Polsce, Biuletyn Edukacji Medialnej 1/2005, s. 7-13.

115.     Religia i treści religijne w mass mediach, Biuletyn Edukacji Medialnej 1/2005, s. 70 – 77.

116.     Siła, zakres i pola oddziaływania mediów, Prinos teologickey vedy k humanizácii Európskje spoločnosti, materiały z międzynarodowej konferencji 9-10 listopada 2004, Prešov 2005, s. 15-20.

117.     Bulding Areas of Peace in the Proces of Globalization, w : T. Paszkowska (red.), Lumen Christi tautum in Ecclesia, Lublin 2005, s. 431 – 443.

118.     The Indispensable Values in the European Journalism, w: Problematika Krajn Európskej Unie v Rakúskych a Slovenských médiách, (zbornik z medzinárodného vedeckého seminara) nr 5/2005, s.9-16.

119.     Europejska tożsamość kulturowa w społeczeństwie informacyjnym, Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, Konferencja Światowego Dnia Telekomunikacji, Warszawa 12 maja 2005, s. 33 – 40.

120.     Media a opinia społeczna, Orbis Communicationis Sociali, 2005, s. 6 – 14.

121.     Formacja kaznodziei do rozumienia mediów, w: Integralne kształcenie kaznodziei (red. Włodzimierz Broński), Lublin 2006, s. 335 – 346.

122.     Kościół a polityka, Nowe Życie, marzec 2006. Rok XXIII nr 3 (378) s. 6.

123.     Medial Education In Poland, w: Orbis Communicationis Socialis, Lublin 2006, s.39 – 44.

124.     Glibalizacija – medijos etika, w: Tevos Pijaus Balsas, 8/2006 s. 12  (Łotwa).

125.     O Radiu Maryja spokojnie, Nasz Dziennik, 11- 12.02.2006, s. 13.

126.     O Radiu Maryja jeszcze spokojniej i z radością, Nasz Dziennik, 25 – 26.02. 2006, s. 22.

127.     Kościół a polityka w: Nowe Życie, XXIII/3 (378) s. 6.

128.     Kardynał z Krakowa, Nasz Dziennik, 16.10.2006, 242 (2652) s. 12.

129.     Obecność KUL w polskich mediach, Przegląd uniwersytecki nr 5 (103), 2006, s. 10 – 12.

130.     Formacja kaznodziei do rozumienia mediów, w: ks. Włodzimierz Broński (red.), Integralne kształcenie kaznodziei, Lublin 2006, s. 335 – 346.

131.     O. Lucien Michand – wspomnienie, Przegląd Uniwersytecki nr 5 (103), 2006, s. 28.

132.     Globalizacja – szansą czy zagrożeniem porządku międzynarodowego?, Roczniki Teologiczne t. LIII/2006, ss. 161 – 185.

133.     Ján Pavol II ako komunikator, w: Ján Pavol II a mládež , Ružomberok 2006, s.33 – 48.

134.     Media and Public Opinion, w: Orbis Communicationis Socialis, Prešov - Lublin 2006, s. 6 – 14.

135.     Il papa della parola: la lingua di Giovanni Paolo II, w: Mocca (red.) Karol Wojtyła, un pontefice in diretta. Sfida e incanto nel rapporto tra Giovanni Paolo II e la TV, Rai Radiotelevisione Italiana, Roma 2006, s. 73 – 80.

136.     “Si capisce, il papa!”, w: j.w. s. 111 – 118.

137.     Wpływ języka mediów na molarność społeczną w: Pavol Labuda (red.), Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancie, Ružomberok 2006, s. 151 – 172.

138.     Oblasti sociologického výskumu religiozity na Slovensku, w: K otazkam kvalitativnej a kvántitativnej analýzy textov z medii,  (zbornik z medzinárodného vedeckého seminara) Ružomberok 28 april 2006, s. 23 – 29.

Powrót

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2008, godz. 09:58 - Ewa Zięba