1.      Stosunki Kościół – Państwo w Polsce po II wojnie światowej – wykład w j. ang. dla grupy Interhostal z Uniwersytetu New Hampshire, 9.07.1997.

2.      Privatisierung, Restrukturierung, Sanierung In Polen – Ethische Aspekten (Düsseldorf, sympozjum Standort Osteuropa – Chancen erkennen – Kompetenzen nützen), 25.09.1997.

3.      Dojrzała osobowość duszpasterstwa radiowego. Inauguracja roku akademickiego w Częstochowskim Seminarium Duchownym, 16.10.1997.

4.      Społeczne skutki dezinformacji w mediach, Seminarium Olsztyńskie, 13 marca 1998.

5.      Ewangelizacja w Polsce przy pomocy mass mediów, wykład dla księży diecezji siedleckiej, Siedlce 24.04.1998.

6.      Etyka w biznesie, Lwowski Instytut Zarządzania we Lwowie, 3 kwietnia 1998.

7.      Zasady dyplomacji w kontaktach z zagranicznymi biznesmenami, Lubelska Szkoła Biznesu,  wykład dla studentów Studium Public Relations, 12.06.1998.

8.      Zasady sztuki dziennikarskiej, Uniwersytet w Trnawie, 15-17 października 1998.

9.      Człowiek adresatem mediów, Central Lancashire University w Preston, 9 października 1998.

10.   Fascynacja niepoznanym –manipulacja i nadużycia w Internecie, KUL, Konferencja naukowa: Internet – problemy prawne, 2.12.1998,

11.   Głos w dyskusji: „Człowiek adresatem akredytacji”, konferencja naukowa „Doskonalenie jakości kształcenia menedżerskiego”, 27 – 28.11.1998, Warszawa,

12.   Człowiek w obliczu wyzwań współczesności, wykład dla nauczycieli i wychowawców w Radomiu, 13.12.1998.

13.   Wpływ mediów masowych na mentalność Polaków po 1989 roku., 21.01.1999.

14.   O otwartości uniwersytetu – doświadczenie z Europy Środkowo – Wschodniej, 1999.

15.   Uniwersytet Katolicki wobec wyzwań kultury współczesności, Konferencja poświęcona katolickim uniwersytetom 22.05.1999,

16.   Increasing Communication Efficiency In the Multinational Corporation. Daewoo Motor Polska, 3.07.1999.

17.   Ludzie pracy i ich problemy w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1989 – Jasna Góra, 19.09.1999,

18.   How to Bring about a Model of European Society to Enlarged Union, 30.09 – 1.10.1999,

19.   Człowiek adresatem edukacji – Rzeszów, Konferencja Rektorów Szkół Wyższych prywatnych, 17-18.09.1999.

20.   The Intellectual Entrepreneurship the Knowledge Society In Enlarged European Union – Brussels, 8.09.1999.

21.   Personalizm a komunikacja wirtualna, Internet 2000, KUL 14.12. 1999.

22.   Wspólnoty elektroniczne a obyczaje, Lublin 16.10.1999, Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w Radomiu.

23.   V Forum Młodzieży Akademickiej KUL, Dekalog I Kieślowskiego na tle Encykliki Fides et ratio (z udziałem Mai Komorowskiej), 5.10.2000.

24.   Jan Paweł II diagnostą sfery pracy ludzkiej, Zamość, wykład dla przedsiębiorców, 17.01. 2000.

25.   Problemy rynku pracy a możliwości edukacji, Zamość, 17.01. 2000.

26.   Work and Unemployment, Bratislava, Sociálna Akádemia, 10.02.2000.

27.   Church and Unemployment, Bratysława, Sociálna Akádemia, 10.02.2000.

28.   Education and Training, Teaching and Learning – a Key Dimension for a New Eguilibrium in Enlarged Europa, Bratysława, Sociálna Akádemia, 10.02. 2000.

29.   Wpływ mediów na psychikę człowieka dorosłego, Wyższe Seminarium Duchowne w Rydze (Łotwa) 4 maja 2000.

30.   Wiara – modlitwa – Eucharystia, rekolekcje dla księży diecezji siedleckiej, 25 – 28 kwietnia 2000 (10 konferencji, 3 spotkania dyskusyjne)

31.   Jubileusz roku 2000 – świętowanie, wykład i spotkania dyskusyjne, Wyższe Seminarium Duchowne, Paradyż, 9-10 maja 2000.

32.   Język filmowy Krzysztofa Kieślowskiego, Nowicjat O.O. Franciszkanów w Trnawie, 10 listopada 2000.

33.   Etyka w reklamie – konferencja ogólnopolska dziennikarzy w Kazimierzu n/ Wisłą, zorganizowana przez Radio Lublin, 20.06.2000.

34.   Renesans etyki w kształtowaniu gospodarki, konferencja poświęcona restrukturyzacji PKP. Lublin, 30.06.2000.

35.   Entwicklung einer Bildungstrategie für ein umweltbewusstes Handeln, wykład podczas konferencji ekologicznej w Kolonii (Niemcy) 25.06. 2000.

36.   Manipulacja w mediach i jej społeczne konsekwencje, Civitas Christiana, Lublin, 26.10.2000.

37.   Vzdelavánie  a formovanie novinára na akademiskiej póde, Bratislava, konferencja organizowana przez KDH i Uniwersytet  Trnawski, 15.11.2000.

38.   Język filmowy, Wyższe Seminarium Duchowne, Košice 16.11.2000.

39.   Kształtowanie i formacja dziennikarzy w ramach studź uniwersyteckich, Bratislava, 17.11.2000.

40.   Regularne wykłady w Uniwersytecie Trnawskim (październik, listopad 2000; styczeń 2001 – 18 godzin).

41.   Syndrom Rambo. Czy media generują czy jedynie odzwierciedlają przemoc? Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, dnia 13 .11.2001, Sympozjum: Agresja, przemoc i użycie siły w świetle nauk empirycznych i humanistycznych.

42.   Internet – szanse i zagrożenia, sympozjum internetowe, UMCS, 22.02.2001.

43.   Man – the addressee of media, Wydział Dziennikarstwa, University of Central Lancashire, 16.032.2001.

44.   Nadużycia w Internecie – Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, 24.02.2001.

45.   Komunikacja cybernetyczna wyzwaniem dla Kościoła, Sympozjum Socjologiczne KUL, XXX Dni Socjologiczne, 1.03.2001.

46.   Internet a globalizacja, IX Tydzień Prawników, KUL, 5.04.2001

47.   misja Kościoła wobec dominacji mediów w świecie, Tydzień Eklezjologiczny „Sobór bliski – Sobór daleki”, KUL, 29.03.2001.

48.   Etyka w biznesie i mediach, Lubelska Szkoła Biznesu, Lublin 28.03.2001.

49.   Media Publiczne – integracja vs dezintegracja, Uniwersytet Jagielloński, 23.05.2001, na zaproszenie Krajowej Rady Radia i Telewizji.

50.   Szkolnictwo katolickie XXI wieku, Bratysława 4.06.2001 na zaproszenie Ministerstwa Szkolnictwa Republiki Słowackiej.

51.   Etyka dziennikarska, Media a polityka, Przemoc w mediach, wykłady w Szkole Letniej dla dziennikarzy, Uniwersytet Ryski (Łotwa), 3-14 lipca 2001

52.   Rekolekcje i wykłady dla duchowieństwa łotewskiego, Seminarium Duchowne w Rydze, 16 – 19.07.2001.

53.   Etyka dziennikarska, Media a polityka, wykłady w uniwersytecie w Tallinie, Szkoła letnia dla dziennikarzy, 23 – 25.07.2001.

54.   Zmiany psychologiczne w społeczeństwie pod wpływem telewizji, Wykład dla lekarzy w Ciechocinku, 28.08.2001.

55.   Syndrom Rambo. Czy media generują czy jedynie odzwierciedlają przemoc?, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 13.11.2001.

56.   Výchova k správnemu použivaniu společenskich komunikačných prostriedkov, Sympozjum w Spiskiej Kapiutule, 14.12.2001.

57.   Oddziaływanie mediów elektronicznych na społeczeństwo, wykład dla nauczycieli, Radom 3.03.2002.

58.   Nowe modele kształcenia przy pomocy mediów, Tydzień Społeczny, KUL 20.03.2002

59.   Społeczne konsekwencje oddziaływania mediów, Akademia Ekonomiczna w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski – 24.04.2002.

60.   Zmiany w mentalności społeczeństwa pod wpływem telewizji, Dni KUL w Bratysławie, 12.02.2002.

61.   Wie kommt Religion in den Medien vor?  Sympozjum międzynarodowe w Budapeszcie  „Europa kennenlernen”! – Christische Beiträge zum Dialog der Kulturen in Europa, Budapeszt 3- 5 maja 2002.

62.   Reklāma sloma sabiedriskajas sazinas lidzekļos, w: Katōļu Dzeivé Riga, (2) 2002

s. 12 - 28.

63.   Sloboda a závislost' v procese komunikácie internetom, w: Theologos 1/2002, s. 47 -61.

64.   Biznis vnimam ako službu človeku, w: Pravda, (13) 2002, s.28 - 52.

65.   Mentalne zmeny v spoločnosti vplyvom medii, Acta Facultatis Theologiae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, Bratislava (3) 2002 s. 288 - 298.

66.   Siła, zakres i skutki oddziaływania środków społecznego przekazu, Zeszyty Formacji Katechetów, Radom 2(6) nr 2/2002 s. 51 - 54.

67.   Media publiczne a więzi społeczne: integracja vs. dezintegracja, w: Media publiczne i edukacja Polaków, II Konferencja Nadawców Publicznych, Warszawa 2002, s. 56 - 64.

68.   Integracja europejska i jej implikacje w dziedzinie edukacji, Lublin 2002.

69.   Wpływ mediów na społeczeństwo, Bratysława, 7.02.2002.

70.   Wiara i dobro, w: ks. Stanisław Łabendowicz (red.), Uczyć myśleć i kochać jak Chrystus. Konferencje dla nauczycieli i wychowawców, Radom 2002, zeszyt 5 s. 10 - 18. tamże: - Świat mediów - szanse i zagrożenia, s. 18 - 22

71.   Wiara wyrażona w modlitwie kluczem w trudnościach człowieka, s. 22 - 28.

72.   Maryja najdoskonalszym pomysłem Boga na wzór dla ludzi, s. 28 - 33.

73.   Sakrament pokuty znakiem miłosierdzia Bożego, s. 33- 39.

74.   Pozytywne i negatywne oddziaływanie mediów, Dni KUL-u, Bratysława 12 lutego 2002.

75.   Wie kommt Religion in den Medien vor? Sympozjum międzynarodowe: Europa Kennenlernen! Budapeszt 3-5 maja 2002.

76.   Current Socio - Economic Relations in Poland , Sympozjum w University of Windsor, Kanada, 20 listopada 2002.

77.   Internet in Polish Economy, St. Clair College, Windsor, 22 listopada 2002.

78.   Edukacja medialna w seminariach duchownych, Sympozjum medialne, Grekokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Prešowie (Słowacja) 4 grudnia 2002.

79.   Studia dziennikarskie w Polsce, konferencja międzynarodowa na Wydziale  Dziennikarstwa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, 6 grudnia 2002.

80.   Realizacje telewizyjne w okresach przedwyborczych, Uniwersytet Trnawski, 2002.

81.   Siła i zakres oddziaływania mediów oraz, Zmiany mentalne w społeczeństwie pod wpływem telewizji, konferencja dla nauczycieli, Radom, 3 marca 2002.

82.   Nowe modele kształcenia przy pomocy mediów, Tydzień Społeczny
KUL, 20 marca 2002.

83.   Panel: Informacja w życiu Kowalskiego, konferencja j.w.

84.   Siła i zakres i pola oddziaływania mediów, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 24.04.2002.

85.   Siła i zakres i pola oddziaływania mediów, Uniwersytet Śląski, międzynarodowe Dni Społeczne, 24.04.2002.

86.   Zmiany w mentalności społeczeństwa pod wpływem telewizji, Bratysława (Dni KUL-u) 12.02.2002.

87.   Główne pola oddziaływania mediów, konferencja medialna, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 24 kwietnia 2002.

88.   Zarządzanie wiedzą w organizacji, konferencja Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców, Warszawa 15 maja 2002.

89.   Wpływ mediów na społeczeństwo, konferencja j.w. 7 grudnia 2002.

90.   Realizacje telewizyjne w okresach przedwyborczych, sympozjum pastoralne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Komeńskiego, Bratysława 7 grudnia 2002.

91.   The Current Socio – economic Relations in Poland, Windsor University (Kanada) 20 listopada 2002.

92.   The Present Social and Economic Reality of Poland, 22 listopada 2002, St. Clair College, Windsor (Kanada).

93.   Edukacja medialna w seminariach duchownych, Wydział Teologiczny Grekokatolicki, Uniwersytet w Prešovie (Słowacja) 4 grudnia 2002.

94.   Studia dziennikarskie w Polsce, konferencja międzynarodowa na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie, 6 grudnia 2002.

95.   Media katolickie w Polsce w latach 1989 – 2002, Wydział Dziennikarstwa, Uniwersytet Karola w Pradze (Rep. Czeska) 3 lutego 2003.

96.   Nowelizacja ustawy „prawo prasowe” w Polsce  od roku 1989 oraz przygotowanie nowej ustawy medialnej, Odborna Škola Publicistiky, Praga 4 lutego 2003.

97.   Propaganda i manipulacja w mediach, wykład dla parlamentarzystów i dziennikarzy słowackich, w Ambasadzie RP w Bratysławie, 10 kwietnia 2003.

98.   Internet – ku społeczeństwu przyszłości, Uniwersytet Komeńskiego w  Bratysławie, wykład otwarty dla studentów wszystkich wydziałów, 11 kwietnia 2003.

99.   Wpływ przemocy w mediach na zachowania młodzieży, Uniwersytet w Žilinie (Słowacja), 24 kwietnia 2003.

100.     Jana Pawła II formy komunikacji perswazyjnej, Ośrodek Duszpasterstwa Księży Marianów w Londynie, 30 kwietnia 2003.

101.     Zmiany w sposobach zachowań pod wpływem telewizji, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, 2 maja 2003.

102.     Radio – świat dźwięków, Bratysława 8.10.2003 (Uniwersytet Komenskiego, Wydział Dziennikarstwa).

103.     Siła i zakres oddziaływania mediów, Przemyśl 9.10.2003 (wykład dla nauczycieli).

104.     Język mediów – prasy, radia, telewizji, 10.10.2003, Uniwersytet w Presowie.

105.     Z Ewangelii nowy zapał dla Europy, Częstochowa (Jasna Góra), 28.01. 2004 (wykład dla księży).

106.     Media a rodzina, Bánska Bystrica, 20.02.2004 (wykład dla dyrektorów szkół średnich z całej Słowacji).

107.     Globalizacja – media – etyka PUNO, Londyn, 28.09.2004 (wykład dla działaczy polonijnych).

108.     Media w służbie człowiekowi w nauczaniu Jana Pawła II, Londyn 29.09.2004 (wykład dla członków Stowarzyszenia Jana Pawła II).

109.     Globalizacja – media – etyka w dziedzinie ekonomii, polityki, kultury i przestępczości, Bratysława, Słowacka Akademia Nauk, 24.09.2004 (wykład podczas wręczenia Międzynarodowej Nagrody Słowackiej Akademii Nauk).

110.     Personalisty Markers In Speech, Uniwersytet w Kolonii 1.10. 2004 (Sympozjum międzynarodowe: Social Markers In Speech).

111.     Spoločenstwo/Médiá – Krest’an na sieti, Ružomberok 22 – 24.10.2004, Sympozjum „Akadem 2004”.

112.     Procesy globalizacyjne a media i opinia publiczna, Ružomberok 7.11.2004, Sympozjum Wydziału Pedagogicznego.

113.     Media w Polsce po roku 1989, Sympozjum Katedry Dziennikarstwa, Ružomberok, 8.11.2004.

114.      Personalizm drogą humanizacji mediów, Sympozjum na Wydziale Teologii Greckokatolickiej, Prešov, 8.11.2004.

115.     Building Areas of Peace in the Process of Globalisation, Ateneo Pontificio – Regina Apostolarum, Rzym 10.03.2005.

116.     Niezbywalne wartości w dziennikarstwie europejskim, (międzynarodowa konferencja dziennikarska) Ružomberok, 6.05.2005.

117.     Techniki manipulacji politycznej w mediach, (Wykład dla nauczycieli), Bardiejov (Słowacja) 6.05.2005.

118.     Europejska tożsamość kulturowa (VI  Konferencja Okrągłego Stołu – KOS, pt. „Polska w drodze do SI), Warszawa (Belweder) 12.05.2005.

119.     Wpływ języka mediów na moralność społeczną, Ružomberok (Wykład dla dziennikarzy), 5.07.2005.

120.     Reality Show zagrożeniem rodziny, Radio Słowackie, Bratislava 8.11.2005.

121.     Media a rodzina, Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli, Przemyśl, 1.04.2006.

122.     Badania ilościowe i jakościowe nad telewizja słowacką, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, 27.04.2006.

123.     Człowiek w społeczeństwie informacyjnym, sympozjum „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”, Warszawa, Sala Kominowa Sejmu RP, 19.05.2006.

124.     KUL w mediach, Konferencja Rektorów Katolickich Uniwersytetów, KUL, 29.05. 2006.

125.     Jan Paweł II – wydarzenie religijne, wydarzenie telewizyjne, wykład inauguracyjny w Seminarium Duchownym OO Kapucynów, 10.10.2006.

126.     Media i media katolickie w Polsce po roku 1989, Prešov, 14.11.2006, Międzynarodowa Konferencja na Wydziale Teologicznym w Prešowie.

127.     Deontologia dziennikarstwa w warunkach globalizacji. Obraz Słowacji w prasie polskiej w latach 1990 – 2006, Międzynarodowe Sympozjum w Liptowskim Mikulašu organizowane przez Ambasadę RP w Bratysławie i Stowarzyszenie Dziennikarzy Słowackich, 30.11. – 1.12.2006.

128.     Zmiany mentalne w społeczeństwie pod wpływem mediów, Uniwersytet w Olomouc (Czeska Republika), 14.01.2007.

129.     Media a opinia społeczna, Wyższe Seminarium Duchowne w Olomuc (Republika Czeska), 14.01.2007.

130.     Wywiad dla TV Brno i dla Radia „Proglas”w Olomouc (Republika Czeska).

Powrót

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2008, godz. 11:05 - Ewa Zięba