Sympozja zagraniczne

1.        Udział w licznych sympozjach uniwersyteckich w USA i Kanadzie; 1974 – 1992.

2.        Business and Media, sympozjum w University of Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania, 1996.

3.        Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie – sympozjum poświęcone uniwersytetom katolickim – 1998.

4.        Etyka w biznesie, Lwowski Instytut Zarządzania, 3 kwietnia 1998, Wykład : Miejsce etyki w kształceniu przedsiębiorstw.

5.        Understanding Media, University of Central Lancashire w Preston (Anglia), 9 października 1998, Wykład: Man as an Addressee of Media  (Człowiek adresatem mediów ).

6.        Bruksela, European Commission, wykład na temat przedsiębiorczości intelektualnej w społeczeństwie wiedzy, 8.09.1999.

7.        Uniwersytety Katolickie, Krestiánsko Demokratýcke Hnútie, Bratysłava (Słowacja) 22 maja 1999, dwa wykłady:

- O otwartości Uniwersytetu –doświadczenia z Europy Środkowo-Wschodniej.

- Uniwersytet Katolicki wobec wyzwań kultury współczesnej.

- Bruges (Belgia), European College – wykład: How to Bring about a Model of European Society to Enlarged Union, 30.09 – 1.10.1999.

8.      Sympozjum w Bratysławie poświęcone bezrobociu, 2 referaty, luty 2000.

9.        Konferencja w Bratysławie organizowana przez Uniwersytet Trnawski, poświęcona kształtowaniu dziennikarzy. Wykład: „Vzdelovanie a formovanie novinára na akademickej pōde”, 15 listopada 2000.

10.     Konferencja organizowana przez Ministerstwo Szkolnictwa Republiki Słowackiej. Wykład: Szkolnictwo katolickie XXI wieku, Bratysława 4 czerwca 2001.

11.     Man – the addressee of media, Wydział Dziennikarstwa, University of Central Lancashire, 16. 02. 2001.

12.     Szkolnictwo katolickie XXI wieku, Bratysława, 04. 06. 2001.

13.     Wykłady w Szkole Letniej dla dziennikarzy, Uniwersytet Ryski (Łotwa) 03- 14. 07. 2001.

14.     Zagadnienia i etyka dziennikarska, Uniwersytet Ryski (Łotwa) 03-14. 07. 2001.

15.     Media a polityka, Uniwersytet Ryski (Łotwa) 03-14. 07. 2001.

16.     Przemoc w mediach, Uniwersytet Ryski (Łotwa) 03-14. 07. 2001.

17.     Wiara – modlitwa – Eucharystia, Wykłady dla duchowieństwa łotewskiego,

18.     Seminarium Duchowne w Rydze, 16-19. 07. 2001.

19.     Media w duszpasterstwie, Wykłady dla duchowieństwa łotewskiego, 

20.     Seminarium Duchowne w Rydze, 16-19. 07. 2001.

21.     Etyka dziennikarska, Szkoła Letnia dla dziennikarzy, Uniwersytet w Talinie, 23-25. 07. 2001.

22.     Výchova k správnemu použivaniu společenských komunikačných principy, 

23.     Sympozjum w Spiskiej Kapitule, 14. 12. 2001.

24.     Katolicka Škola v. 21. storoči, Zbornik prisperkov z Celoslovenskĕho odbornĕho seminăra cirkecnŷch sŭkromnych škôl s medinărodnom učastom, Bratislava 4-5 Juna 2001.

25.     Pozytywne i negatywne oddziaływanie mediów, Dni KUL-u, Bratysława 12 lutego 2002.

26.     Wie kommt Religion in den Medien vor? Sympozjum międzynarodowe: Europa Kennenlernen! Budapeszt 3-5 maja 2002.

27.     The Current Socio - Economic Relations in Poland, Sympozjum w University of Windsor, Kanada, 20 listopada 2002.

28.     Internet in Polish Economy, St. Clair College, Windsor, 22 listopada 2002.

29.     Edukacja medialna w seminariach duchownych, Sympozjum medialne, Grekokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Prešowie (Słowacja) 4 grudnia 2002.

30.     Studia dziennikarskie w Polsce, konferencja międzynarodowa na Wydziale  Dziennikarstwa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, 6 grudnia 2002.

31.     Realizacje telewizyjne w okresach przedwyborczych, sympozjum pastoralne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Komeńskiego, Bratysława 7 grudnia 2002.

32.     Deň európskej vedy, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, 10.11. 2004, wykład: „Globaliácia – média – etika.

33.     Vývoj žurnalistiki na Slovensku po 17 novembri 1989, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, 12.11. 2004, wykład: Skusenost’ poľskich masmedia po proku 1989.

34.     Opowieść o Zbawicielu” – film Philipa Saville i jego wykorzystanie w katechezie, Warszawa, KAI, 15.03.2005.

35.     Woman and the Culture of Peace, Rzym, Uniwersytet Europejski, 10.03.2005.

36.     Międzynarodowe sympozjum dziennikarskie, Ružomberok, 6.05.2005, wykład: Niezbywalne wartości dziennikarstwa europejskiego.

37.     Media a wyobraźnia moralna, sympozjum pt. „Język mediów”, Ružomberok 8.07.2005.

38.     Propaganda i manipulacja w mediach, Edukacja medialna w szkole, Sympozjum dla nauczycieli słowackich, Centrum Pallotyńskie, Spišska Nova Ves, 5-6.07.2005.

39.     Media a rozwój moralny społeczny i duchowy dziecka, Bratislava, UNICEF, sympozjum dla nauczycieli i twórców dla dzieci, 22.09.2005.

40.     Wpływ mediów na religijność młodzieży na Słowacji, Słowacko – austriackie sympozjum dla dziennikarzy, Ružomberok 11.11.2005.

41.     Międzynarodowe sympozjum: Jan Paweł II a młodzież, KUR 24-25.04.2006, prednaška: Jan Paweł II jako komunikator – słowo i gest.

42.     Międzynarodowe sympozjum w KUR, 27.04.2006, Kvalitatyvne a kvantitywne vyskumy nad spravodajstvom, prednaška: j. v.

43.     Międzynarodowe sympozjum  organizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Prešove, 14.11.2006, prednaška: Media katolickie w Polsce po roku 1989.

44.     Międzynarodowe sympozjum organizowane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszenie Dziennikarzy słowackich, Liptovsky Mikulaš 30.11. – 1.12.2006, prednašky:

a.      Deontologia dziennikarstwa w warunkach globalizacji

b.     Obraz Słowacji w prasie polskiej w latach 1990 – 2006.

45.     Międzynarodowe sympozjum organizowanie przez Uniwersytet Gregoriański, RAI 1 oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, 6-7.04.2006, poświęcone Janowi Pawłowi II, prednaška: Dzień wyboru Karola Wojtyły na Papieża i 100 pierwszych dni pontyfikatu w telewizji polskiej i włoskiej.

46.     Moravsko – Slezské Akademicke Dny. Media – možny prostredek vzdélaváni a ewangelizacje. 12-13.01.2007, Olomouc, Morawsko – szelska kŕest’anská akademie Cyrilometodéjska teologická fakulta UP Olomouc. (wykłady: Media – možny prostredek vzdélaváni a ewangelizacje v globalizovaném svété, 12.01.2007; Vztah človeka k mediim, 13.01.2007).

 

Sympozja w Polsce:

 1. Manipulacja w mediach, sympozjum na KUL-u, 1996 (przewodniczenie).
 2. Internet – problemy prawne – patronat, sympozjum n KUL-u, 1998.
 3. Sympozjum medialne, Seminarium Olsztyńskie, 13 marca 1998, referat :Społeczne skutki dezinformacji.
 4. Sympozjum dla księży : Ewangelizacja w Polsce przy pomocy mass-mediów, Leśna Podlaska i Siedlce, 24-25 kwietnia 1998, referat: Mass media w służbie nowej ewangelizacji w Polsce (wygłoszony w Leśnej i Siedlcach)
 5. Wykłady dla cudzoziemców w Szkole Letniej KUL-20 lipca 1998, referat: Stosunki Kościół –Państwo w Polsce po II wojnie światowej do chwili obecnej.
 6. Internet 2000 – patronat – sympozjum n KUL-u, 1999.
 7. Sympozjum zorganizowane przez Izbę Przemysłowo – Handlową  Polsko-Niemiecką, IV Forum Gospodarcze Polska-Niemcy. Perspektywy 2000, Warszawa 30 października 1998, referat: Renesans etyki w budowaniu gospodarki.
 8. XIV Forum Akademickie Młodzieży – sympozjum na KUL-u, opieka nad częścią poświęconą filmowi, 1999.
 9. Sympozjum zorganizowane przez „Forum”- Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej w Warszawie, Doskonalenie jakości kształcenia menedżerskiego, referat: Człowiek adresatem edukacji. 27 – 28.11.1998, Warszawa.
 10. Jan Paweł II diagnostą sfery pracy ludzkiej, sympozjum dla przedsiębiorców w Zamościu, 17 stycznia 2000.
 11. Jubileusz roku 2000 – świętowanie, Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu, 10 maja 2000.
 12. Etyka w reklamie – Kazimierz n/ Wisłą, 20 czerwca 2000 (wykład dla dziennikarzy).
 13. Renesans etyki w kształtowaniu gospodarki, sympozjum poświęcone restrukturyzacji PKP, 30 czerwca 2000.
 14. Manipulacja w mediach i jej społeczne konsekwencje, Civitas Christiana, Lublin 26 października 2000.
 15. Internet – szanse i zagrożenia, sympozjum internetowe, UMSC, 22 lutego 2001.
 16. Nadużycia w Internecie – Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, 24 lutego 2001
 17. Komunikacja cybernetyczna wyzwaniem dla Kościoła, sympozjum socjologiczne, KUL, XXX Dni Socjologiczne, 1 marca 2001
 18. Internet a  globalizacja, IX Tydzień Prawników, KUL, 5 kwietnia 2001
 19. Misja Kościoła wobec dominacji mediów w świecie, Tydzień Eklezjologiczny, KUL, 29 marca 2001
 20. Etyka w biznesie i mediach, Lubelska Szkoła Biznesu, wykład dla młodzieży szkół średnich Lublina 28 marca 2001
 21. Media publiczne – integracja vs dezintegracja Uniwersytet Jagielloński na zaproszenie Krajowej Rady Radia i Telewizji, 23 maja 2001.
 22. Media a polityka, Szkoła Letnia dla dziennikarzy, uniwersytet w Tallinie, 23- 25.07.2001.
 23. Zmiany psychologiczne w społeczeństwie pod wpływem telewizji, Wykład dla lekarzy w Ciechocinku, 28.08.2001.
 24. Batiary i czynnik rozwoju gospodarczego Polski, KUL, 5.09.2001.
 25. Syndrom Rambo. Czy media generują czy jedynie odzwierciedlają przemoc?, Sympozjum: Agresja, przemoc i użycie siły w świetle nauk empirycznych i  humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 13. 11. 2001.
 26. Tydzień społeczny, KUL, 20.03.2002.
 27. Tydzień Społeczny, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 20-23.04.2002.
 28. Sympozjum Krajowe Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców, Warszawa 15.05.2002.
 29. Media a polityka, Prawne i polityczne uwarunkowania mediów w Polsce, KUL, 29.03.2004.
 30. Opowieść o Zbawicielu” – film Philipa Saville i jego wykorzystanie w katechezie, Warszawa, KAI, 15.03.2005.
 31. Prezentacja materiałów XXI Międzynarodowego Kongresu Rodziny, KUL, 22.04.2005.
 32. Tożsamość europejska w społeczeństwie informacyjnym, Światowy Dzień Telekomunikacji, Warszawa, 12.05.2005.
 33. VI Konferencja Okrągłego Stołu (KOS), Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, „Społeczeństwo informacyjne w Europie – czas przemian, czas działań”, Warszawa 12.05.2005.
 34. Człowiek w społeczeństwie informacyjnym, Program I Polskiego Radia, 14.05.2005. Integracyjna rola mediów w Unii Europejskiej, Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wykład dla studentów zagranicznych studiujących w Polsce.
 35. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wykład dla studentów z uniwersytetów europejskich 28.06.2005.
 36. Sympozjum dla nauczycieli. Przemyśl, Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli, 1.04. 2006, prednaška: Media a rodzina.
 37. Międzynarodowe sympozjum w Sejmie Rzeczypospolitej pt. Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Warszawa 19.05. 2006 (Sala Kolumnowa Sejmu), prednaška: Człowiek celem rozwoju w społeczeństwie informacyjnym.
 38. Światowy zjazd rektorów Uniwersytetów Katolickich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 29.05.2006, prednaška: Katolicki Uniwersytet Lubelski w mediach w latach 1946 – 2006 (Presence of the Catholic University of Lublin in Polish Media in years 1946 – 2006).
 39. Wykład otwarty dla seminarium Kapucynów w Lublinie, 16.10. 2006, prednaška: Jan Paweł II wydarzenie religijne – wydarzenie telewizyjne.
 40. Międzynarodowe sympozjum misyjne Redemptorystów, 19 – 21.04. 2006, prednašky: Jan Paweł II mistrzem słowa i gestu; Media – szanse i zagrożenia ewangelizacji.
 41. Człowiek celem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Światowy Dzień Telekomunikacji, Warszawa 18.05.2006 r.
 42. Sługa Boży Jan Paweł II – mistrz słowa i gestu oraz: Media – szanse i zagrożenia ewangelizacji, Sympozjum misyjne Redemptorystów, Toruń 19-21 kwietnia 2006.
 43. International Symposium „Catholic University In Modern Culture”, Lublin 29-31.05.2006, wykład: Presence of the Catholic University of Lublin In Polish Media.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2008, godz. 09:18 - Ewa Zięba