Publikacje ks. prof. Józefa KRUKOWSKIEGO

 

1968

1.      Podmiot uprawnień w motu proprio „Pastorale munus", RTK 15 (1968), z. 5, s. 103-117.

1970

1.      Wpływ bojaźni z szacunku na wartość umowy małżeńskiej w prawie kanonicznym, Lublin: TN KUL 1970, ss. 140; rec: Z. Grocholewski, „Monitor Ecclesiasticus" 104 (1979), s. 506-507.

2.      Problem rewizji kan. 2222 KPK, RTK 17 (1970), z. 5, s. 45-56.

3.      Zagadnienie indeksu książek zakazanych w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej, „Prawo Kanoniczne" 13 (1979), nr 1-2, s. 217-227.

4.      Rec.: M. Żurowski, Prawo osobowe. O duchowieństwie w ogólności, Warszawa: ATK 1968; RTK 17 (1970), z. 5, s. 124-125.

5.      Nieważność umowy małżeńskiej z tytułu przymusu i bojaźni. Projekt nowelizacji kan. 1087 KPK, „Summarium TN KUL" 1970, s. 63-67.

1971

1.      Kierunek rozwoju współczesnej jurysprudencji Roty Rzymskiej w sprawach małżeńskich z tytułu przymusu i bojaźni, „Prawo Kanoniczne" 14 (1971), nr 1-2, s. 205-224.

2.      Kompetencje Drugiej Sekcji Sygnatury Apostolskiej w sprawach administracyjnych, RTK 18 (1971), z. 5, s. 93-107.

3.      Zasada pomocniczości w prawie kanonicznym, „Zeszyty Naukowe KUL" 14 (1971), nr 4, s. 51-107.

4.      Naukowe sympozjum kanonistów polskich 19-20 września 1971 r., w Lublinie, „Zeszyty Naukowe KUL" 14 (1971), nr 1, s. 92-93.

5.      Rec. M. Gerpe, La poststad del Estado en el matrimonio del cristiano e la nocion contracto-sacramento, Salamanca 1979; RTK 18 (1971), z. 5, s. 146-147.

1972

1.      1.Zagadnienie ochrony praw osoby ludzkiej w społeczności kościelnej, RTK 19 (1972), z. 5, s. 101-113.

1973

1.      Problem wpływu intencji sprawcy bojaźni na wartość umowy małżeńskiej w prawie kanonicznym, RTK 20 (1973), z. 5, s. 55-69.

2.      Naukowe sympozjum z prawa kanonicznego 12.09.1972, we Wrocławiu, RTK 20 (1973), z. 5, s. 115-118.

3.      Akatolicy, EK I, kol. 225-226.

4.      Alumn, EK I, kol. 394.

5.      Apelacja do soboru, EK I, kol. 741.

6.      Apelacja od zarządzeń administracyjnych, EK I, kol. 741.

7.      Annus carentiae, EK I, kol. 634.

8.      Annus gratiae, EK I, kol. 634.

9.      Apostazja, EK I, kol. 796-797.

10.  Ogólnopolskie sympozjum prawa kanonicznego, „Biuletyn Informacyjny KUL" 2 (1973), nr 3-4, s. 63.

1974

1.      Pojęcie aktu administracyjnego, RTK 21 (1974), z. 5, s. 31-39.

2.      Motyw rekursu administracyjnego do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej, „Prawo Kanoniczne" 17 (1974), nr 3-4, s. 131-140.

3.      Projekt reformy kościelnego prawa karnego, „Summarium TN KUL" 1974, s. 281-287.

4.      Rec.: M. Bachima, La condicion juridica del laico en la dottrina canonica del siglo XIX; A Ladesa, La condicion juridica dela laico en el Concilio Vaticano II, Pamplona 1972, „Prawo Kanoniczne" 17 (1974), nr 3-4, s. 322-323.

5.      Naukowe sympozjum kanonistów w Lublinie, RTK 21 (1974), z. 5, s. 145-148.

1975

1.      Problem sądowej kontroli aktów administracyjnych w prawie kanonicznym, „Zeszyty Naukowe KUL" 18 (1975), nr 1, s. 35-40.

2.      Podstawowe problemy metodologiczne nauki prawa kanonicznego, „Summarium TN KUL" 1975, s. 115-121.

3.      Rec.: P. Hemperek, Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w. Studium z dziejów kompetencji sądownictwa kościelnego, Lublin 1972; RTK 22 (1975), z. 5, s. 125-127.

4.      Sprawozdanie z sympozjum kanonistow w Siedlacach, RTK 22 (1975), z. 5, s. 121-124.

1976

1.      Le domaine du contrôle judiciaire des actes administrative ecclesiastiques selon l'article 196 de la cost. ap. REU, „Ephemerides Theologicae Lovanienses" 52 (1976), fasc. 4, s. 380-389.

2.      Nowe prawo karne Kościoła łacińskiego, „Ateneum Kapłańskie" 1976, t. 102, z. 2, s. 267-280.

3.      Wady kościelnych aktów administracyjnych, RTK 23 (1976), z. 5, s. 39-48.

4.      Wpływ intencji sprawcy bojaźni na wartość umowy małżeńskiej w prawie kanonicznym. Studium prawno-historyczne, Lublin 1976, ss. 80; rec.: Z. Grocholewski, „Monitor Ecclesisticus" 104 (1979), s. 506-507.

5.      Akty administracyjne o charakterze normatywnym, „Summarium TN KUL" 1976, s. 54-61.

6.      Bartłomiej z Brescii, EK II, kol. 77-78.

7.      Benedykt Lewita, EK II, kol. 227.

8.      Bullarium, EK II, kol. 1194-1195.

9.      Burchard ze Strasburga, EK II, kol.1220-1221.

10.  Causae maiores, EK II, kol.1368.

11.  Międzynarodowa sesja w Strasburgu na temat praw człowieka, „Zeszyty Naukowe KUL" 19 (1976), nr 4, s. 74-76.

12.  Rec.: G. Delgado, Desconcentracion organica y potestad vicaria, Pamplona 1971; RTK 23 (1976), z. 5, s. 115-116.

13.  Adam Vetulani (1901-1976), „Summarium TN KUL" 1976, s. 175-177.

14.  Podział aktów administracyjnych w prawie kanonicznym, RTK 23 (1976), z. 5, s. 31-39.

1977

1.      III Międzynarodowy kongres prawa kanonicznego w Pampelunie, RTK 24 (1977), z. 5, s. 147-150.

2.      Problemy prawnej odpowiedzialności administracji kościelnej, RTK 24 (1977), z. 5, s. 59-74.

1978

1.      An vitium quoad meritum ex obiecto competentiae supremi organismi contentioso-administrativi excludendum sit?, „Periodica" 61 (1978), fasc. 3-4, s. 657-661.

2.      Podstawy osobowości prawnej osób fizycznych w Kościele, „Częstochowskie Studia Teologiczne" 6 (1978), s.369-380.

3.      Projekt utworzenia trybunałów administracyjnych przy Konferencjach Biskupów, RTK 25 (1978), z. 5, s. 45-61.

4.      Problematyka osobowości prawnej Kościoła katolickiego w relacji do państwa, RTK 25 (1978), z. 5, s. 119-137.

5.      Prawo naturalne jako źródło prawa kanonicznego, „Roczniki Nauk Społecznych" 6 (1978), s. 15-27.

1979

1.      Sprawiedliwość administracyjna w Kościele, Lublin 1979, ss. 118.

2.      Le droit naturel en tant que la source du Droit Canon, w: La norma en el derecho canonico, Pamplona 1979, ss.125-136.

3.      Rec.: Problemi e prospettive del diritto canonico, Torino 1977, RTK 26 (1979), z. 5, s. 100-102.

4.      Kryteria oceny kościelnych aktów administracyjnych pod względem merytorycznym, RTK 26 (1979), z. 5, s. 17-27.

5.      Komentarz do projektu ogólnej procedury administracyjnej, „Prawo Kanoniczne" 22 (1979), nr 3-4, s. 199-232.

6.      Podstawy sprawiedliwości administracyjnej w Kościele po Soborze Watykańskim II, „Studia Płockie" 7 (1979), s. 77-90.

7.      Cenzury kościelne, EK III, kol .4-6.

8.      Cesja, EK III, kol. 38-39.

9.      Czyn ludzki w aspekcie prawnym, EK III, kol. 929-930.

10.  Decentralizacja w Kościele, EK III, kol. 1074-1075.

11.  Decyzje papieskie, EK III, kol.1083.

12.  Degradacja, EK III, kol.1095.

13.  Depozycja, EK III, kol.1181.

1980

1.      The juridical personality of the Church in relation to the State, „Studia Canonica" 14 (1980), nr 2, s. 377-389.

2.      Osobowość prawna Kościoła Katolickiego w relacji do państwa, „Zeszyty Naukowe KUL" 23 (1980), nr 1, s. 43-52.

3.      Kościół i państwo, „L'Osservatore Romano" 1980, nr 1-2, s. 16-17.

4.      Problematyka relacji między Kościołem i państwem na Soborze Watykańskim II, „Życie i Myśl" 30 (1980), nr 12, s. 40-54.

5.      Stanowisko Soboru Watykańskiego II wobec rozdziału Kościoła od państwa, RTK 27 (1980), z. 5, s. 45-63.

6.      Prawa człowieka i prawa chrześcijanina, RTK 27 (1980), z. 5, s. 65-83.

7.      Rec.: Z. Grocholewski, Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem cum notis bibliographicis et indicibus, vol. II, Roma 1980; RTK 27 (1980), z. 5, s. 145-148.

8.      Podstawy sprawiedliwości administracyjnej w Kościele po Soborze Watykańskim II, „Studia Płockie" 8 (1980), s. 77-90.

1981

1.      L'attitude di Cardinal Wyszyński face aux rapports entre l'Eglise et l'Etat en Pologne, w: Raccolta di scritti in honorem Pio Fedele, Perugia 1984, s. 913-930.

2.      La liberta e l'autorita nella Chiesa, w: Atti del IV Congresso Internazionale di diritto canonico, Friburg (Suisse) 6-11.10.1980, Milano 1981, s. 155-163.

3.      Il problema della tutela del diritto dei genitori all'educazione religiosa dei figli in Polonia, w: I diritti Fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella Societa, Milano 1981, s. 1113-11120.

4.      Zagadnienie prawnej ochrony uprawnień rodziców do moralnego i religijnego wychowania dzieci w Polsce, RTK 28 (1981), z. 5, s. 61-79.

5.      Rec.: G. Barberini, L'ordinamento della Chiesa e il pluralismo dopo il Vaticano II, Perugia 1979, ss. 219; RTK, 28 (1981), z. 5, s. 186-187.

6.      IV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego we Fryburgu, RTK 28 (1981), z. 5, s. 167-169.

7.      Koncepcje praw człowieka, w: „Kościół i prawo", t. I, Lublin 1981, s. 41-62.

8.      Osobowość cywilno-prawna Kościoła w Polsce (1918-1979), „Roczniki Nauk Społecznych" 1981, s. 253-270.

9.      Kościół i państwo w dobie odnowy życia społecznego, „Niedziela" 25 VII 1981, s. 1-2.

1982

1.      Relations between Church and State in Central-Eastern Europe after World War II, „Studia canonica" 16 (1982), nr 2, s. 331-343.

2.      Rapporti fra Stato e Chiesa nell'Europa centro-orientale dopo la seconda querra mondiale, w: The Common Christian Roots of the European Nations. An International Colloquium in the Vatican, Florence 1982, s. 899-909.

3.      Stanowisko Prymasa Stefana Wyszyńskiego w sprawie normalizacji sytuacji prawnej Kościoła w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych" 1982, s. 59-75; „Chrześcijanin w świecie" 1982, nr 2, s.35-51.

4.      La personalita giuridica civile della Chiesa Cattolica in Polonia (1918-1979), „Annali dell'Universita di Macerata" 1982, s. 266-287.

5.      Prawna ochrona osoby ludzkiej w Kościele, w: „Kościół i prawo", t. II, Lublin 1982, s. 219-244.

6.      Podstawy wzajemnych stosunków między Stolicą Apostolską a rodziną Narodów Zjednoczonych, RTK 29 (1982), z. 5, s. 59-83.

1983

1.      Wprowadzenie do nauki kościelnego prawa administracyjnego, RTK 30 (1983), z. 5, s. 41-55.

2.      Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, „Zeszyty Naukowe KUL", 26 (1983), nr 3, s. 67-80.

3.      Nowy kodeks, „Więź" 1983, nr 11-12, s. 66-73.

4.      Pluralizm prawa, wywiad, „Więź" (1983), nr 3, s. 76-78.

5.      Prawa i obowiązki laikatu w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, „Chrześcijanin w świecie" 1983, nr 5, s. 61-68.

6.      Dokument, EK IV, kol. 40.

7.      Ekskomunika, EK IV, kol. 804-806.

8.      Ekspozytura, EK IV, kol. 815.

9.      Rec.: Il diritto nel Mistero della Chiesa, vol.1-4, Brescia 1983; RTK 30 (1983), z. 5, s. 163-165.

10.  Rec.: La Legge per l'uomo. Una Chiesa al servizio, red. Ernesto Cappellini, Roma: Editrice Rogata 1980, ss. 420; RTK 30 (1983), z. 5, s. 161-162.

1984

1.      Notion de l'acte administratif individuel dans le nouveau Code du Droit Canonique, w: Dilexit Iustitiam. Studia in honorem A. Sabattani, red. Z. Grocholewski, V. Carcel, Città del Vaticano 1984, s. 495-502.

2.      Katalog podstawowych obowiązków i uprawnień wszystkich chrześcijan, RTK 31 (1984), z. 5, s. 43-52.

3.      Nowe prawo karne Kościoła Łacińskiego, „Ateneum Kapłańskie" 1984, t. 76, z. 5, s. 267-280.

4.      Wykluczenie potomstwa. Nowe tendencje w orzecznictwie rotalnym, w: „Kościół i prawo", t. III, Lublin 1984, s. 227-242.

5.      Jubileuszowa pielgrzymka, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie" 58 (1984), nr 5-6, s. 126-129.

1985

1.      Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Lublin 1985, ss. 291.

2.      Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania administracji kościelnej, „Częstochowskie Studia Teologiczne" 12-13 (1985-86), s. 379-416.

3.      Stanowisko Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w sprawie normalizacji sytuacji prawnej Kościoła w Polsce, w: „Kościół i prawo", t. IV, Lublin 1985, s.13-29.

4.      Autonomia i niezależność Kościoła i wspólnoty politycznej, w: „Kościół i prawo", t. IV, Lublin 1985, s. 51-78.

5.      Kolegium konsultorów. Nowy organ władzy w strukturze Kościoła partykularnego, „Studia Sandomierskie" 5 (1985-1989), s.19-30.

6.      Rec.: Dilexit Iustitiam. Studium in honorem Card. Sabattani, Città del Vaticano 1984; RTK 32 (1985), z. 5, s. 122-123.

1986

1.      Responsability for Damage Resulting from Illegal Administrative Acts in the Code of Canon Law of 1983, w: Le nouveau Code de Droit Canonique, Ottawa 1986, ss.231-242.

2.      Definicja chrześcijan. Komentarz do kan. 204 KPK, RTK 33 (1986), z. 5, s. 29-40.

3.      Rec.: The Code of Canon Law, New York 1985; RTK 33 (1986), z. 5, s. 86-87.

1987

1.      Sankcje karne w Kościele, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. IV, Lublin 1987, s. 113-218.

2.      Podstawy współdziałania Kościoła i państwa w nauczaniu Stefana Kard. Wyszyńskiego, „Zeszyty Naukowe KUL" 30 (1987), nr 1, s. 53-66.

3.      Podstawy współdziałania Kościoła i państwa, cz. 1, „Ład. Tygodnik katolicki" 1987, nr 13, s. 1-4; cz. 2, nr 14, s. 4-5.

4.      Prawa i obowiązki świeckich, „Ład. Tygodnik katolicki" 1987, nr 25, s. 7.

1988

1.      Introduzione alla disciplina del diritto administrativo ecclesiastico, „Apollinaris" 41 (1988), s. 155-173.

2.      The Bases of Church-State Cooperation according to the Theaching of Stefan Cardinal Wyszyński, „The Review of Comparative Law" 1988, vol. 1, s. 25-43.

3.      Kościelna procedura administracyjna w nowym KPK, w: „Kościół i prawo", t. V, Lublin 1988, s. 145-168.

1989

1.      Struktura kurii diecezjalnej według nowego KPK, w: „Kościół i prawo", t. VI, Lublin 1989, s. 43-54.

1990

1.      The Catholic Church in the Presence of the Communist Regime in Poland, „Rivista española de derecho canonico" 1990, vol.47, s. 591-609.

2.      Revisione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa in Polonia, „Ius Ecclesiae" 2 (1990), s. 473-495.

3.      Recepcja Soboru Watykańskiego II a struktury kościelne w Polsce, w: „Kościół i prawo", t. VII, Lublin 1990, s. 169-181.

4.      Drzwi dla religii jeszcze zamknięte, „Ład. Tygodnik katolicki" 11 III 1990, s. 1 i 6.

5.      Pełny powrót religii do szkół, „Ład. Tygodnik katolicki" 10 VI 1990, s. 5.

6.      Religia w systemie edukacji narodowej, „Niedziela" 2 IX 1990, s. 1 i 4-5.

7.      Religia w szkole. Poszanowanie praw rodziców, „Przegląd Katolicki" 17 V 1990, s. 4.

1991

1.      La nuova normativa sull'insegnamento della religione nelle scuole publiche in Polonia, „Ius Canonicum" 31 (1991), nr 62, s. 567-573.

2.      Refleksje nad modelem relacji między państwem i Kościołem w III Rzeczypospolitej, „Roczniki Nauk Prawnych" 1-2 (1991-1992), s. 53-65.

3.      Stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie nauczania religii w szkołach, w: Nauczanie religii w szkole w państwie demokratycznym, Lublin 1991, s. 7-24.

4.      O właściwe relacje między państwem a Kościołem w III RP, „Niedziela" 20 I 1991, s. 1 i 5.

5.      Państwo-Kościół w nowej Konstytucji, wywiad z A. Kruczkiem, „Zorza" 1991, nr 12, s. 3.

6.      Konstytucyjne zasady relacji między państwem i Kościołem, „Życie i Myśl" 49 (1991), nr 5/6, s. 25-40.

7.      Słowo wstępne prezesa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" 1 (1991), nr 1, s. 1-4.

1992

1.      Podstawy współdziałania Kościoła i państwa, w: „Kościół i prawo", t. VIII, Lublin 1992, s. 19-32.

2.      Kościół wobec reżymu komunistycznego w Polsce, w: „Kościół i prawo", t. X, Lublin 1992, s. 9-32.

3.      Problem rozdziału Kościoła od państwa w Polsce, „Biuletyn SKP" 2 (1992), nr 1, s. 41-46.

4.      Słowo wstępne prezesa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn SKP" 2 (1992), nr 2, s. 2-3.

5.      Warunki ważności asystencji ordynariusza wojskowego i kapelana wojskowego przy zawieraniu małżeństwa, „Biuletyn SKP" 2 (1992), nr 2, s. 33-39.

6.      Krytyczna ocena wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego nauczania religii w szkołach publicznych, „Biuletyn SKP" 3 (1993), nr 1, s. 24-27.

7.      Kościół a państwo demokratyczne, „Przegląd Katolicki" 1992, nr 4, s.12.

8.      Państwo wyznaniowe czy świeckie?, „Przegląd Katolicki" 1992, nr 16.

9.      Czy Polska jest demokratycznym państwem prawa?, „Niedziela" 29 III 1992, s. 1 i 4.

10.  Czy Państwo polskie jest demokratycznym państwem prawa, „Integracje" 1992, nr 7, s. 21-23.

1993

1.      Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, ss. 320. Recenzje: Z. Grocholewski, Chiesa e Stato. Basi delle relazioni giuridiche, „Apollinaris" 66 (1993), s. 784-785; A. Bałaban, „Przegląd Sejmowy 2 (1994), z. 5, s. 109-110; Sz. Balicki, Na styku Kościoła i państwa, „Życie i Myśl" 44 (1996), nr 1, s. 89-92; F. Longchamps de Berier, „Przegląd Sądowy" 1995, nr 9, s. 128-130; F. Lempa, „Roczniki Nauk Prawnych" 4 (1994), s. 185-187.

2.      Chiesa e Stato nei sistemi giuridici contemporanei. Quatrocento giuristi di 37 Paesi all'VIII Congresso Internazionale presso l'Universita di Lublino. Polonia, „L'Osservatore Romano" 11-12 VIII 1993, s.1-19.

3.      Kościół i Państwo. Współczesna interpretacja dualizmu chrześcijańskiego, w: Chrześcijańskie podstawy ładu społecznego, red. P. Kryczka, Lublin 1993, s. 85-101.

4.      Różne modele prawnych relacji państwo-Kościół a propozycje w projektowanej Konstytucji RP, „Przegląd Uniwersytecki KUL" 5 (1993), nr 3, s.12-15.

5.      Ochrona wolności religijnej w umowach międzynarodowych, „Roczniki Nauk Prawnych" 3 (1993), s. 43-60.

6.      Stolica Apostolska i Polska po II wojnie światowej (1945-1989), w: „Kościół i prawo", t. XI, Lublin 1993, s. 65-77.

7.      Postulat utworzenia prałatury personalnej dla Polonii Amerykańskiej, w: „Kościół i prawo", t. XI, Lublin 1993, s. 275-280.

8.      Kościół i państwo w świecie współczesnym, „Roczniki Nauk Prawnych" 3 (1993), s.121-124.

9.      Rewizja systemu relacji między państwem i Kościołem w Polsce, w: „Kościół i prawo", t. XI, Lublin 1993, s. 65-77.

10.  Zadania nuncjusza apostolskiego w Polsce, w: „Kościół i państwo", t. XI, Lublin 1993, s. 99-102.

11.  Współczesne pojmowanie konkordatu, „Niedziela" 15 VI 1993, s. 6 i 11.

12.  Relacje między Kościołem a państwem, „Niedziela" 24 X 1993, s. 3 i 6.

13.  Wartości chrześcijańskie przed Trybunałem, wywiad, „Słowo. Dziennik Katolicki" 26-28 II 1993, s. 1-2.

14.  Nauczanie religii w szkołach. Krytyczna ocena wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, „Słowo. Dziennik Katolicki" 26-28 III 1993, s. 1-2; „Biuletyn SKP" 3 (1993), nr 1, s. 24-27.

15.  Prawo a wartości chrześcijańskie, „Biuletyn SKP" 3 (1993), nr 2, s. 14-22.

16.  VIII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego, „Biuletyn SKP" 3 (1993), nr 2, s. 23-31.

17.  Kościół i państwo we współczesnych systemach prawnych. Pokongresowe refleksje, „Nowe Życie. Religia-społeczeństwo-kultura" 10 (1993), nr 12, s. 7-8.

18.  Głos w dyskusji podczas konferencji na temat Konkordatu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, „Rocznik Teologiczny ChAT" 35 (1993), z. 2, s. 195-197.

19.  Relacje między Kościołem i państwem, „Niedziela" 24 X 1993, s. 3-6.

1994

1.      Podmiotowość rodziców w zakresie religijnego i moralnego wychowania dzieci w ramach edukacji szkolnej, „Roczniki Nauk Prawnych" 4 (1994), s.129-148.

2.      Nowy konkordat a prawo polskie, red. J. Krukowski, Warszawa: Civitas Christiana 1994, ss.120; rec.: Z. Grocholewski, Il nuovo concordato e il diritto polacco, „Apollinaris" 67 (1994), s. 904-906.

3.      Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany 28 lipca 1993 r. Zagadnienia prawno-ustrojowe, w: Nowy Konkordat a prawo polskie, Warszawa 1994, s. 7-61.

4.      Relacje między państwem i Kościołem w konstytucjach współczesnych państw europejskich, w: „Kościół i prawo", t. XII, Lublin 1994, s. 25-42.

5.      Kompetencje Papieskiej Rady do spraw Interpretacji Tekstów Prawnych, „Analecta Cracoviensia" 26 (1994), s. 545-555.

6.      Rec.: R. Sztychmiler, Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w KPK z 1983 r., „Roczniki Nauk Prawnych" 4 (1993), s.189-192.

7.      Autentyczna interpretacja kościelnych ustaw powszechnych, „Biuletyn SKP" 3 (1994), nr 2, s. 23-31.

8.      Odpowiedzi Papieskiej Komisji ds. Autentycznej Interpretacji KPK (1984-1985). Komentarz, „Biuletyn SKP" 3 (1994), nr 1, s. 33-40.

9.      Zasady relacji między państwem i Kościołem, „Niedziela" 23 I 1994, s. 8.

10.  Irracjonalne opory czy gra polityczna wokół Konkordatu, wywiad, „Słowo. Dziennik Katolicki" 14-16 I 1994, s. 1-2.

11.  Zasady relacji między Kościołem a państwem. Przełom konstantyński, „Niedziela" 1994, nr 8, s. 7.

12.  Cezaropapizm bizantyjski, „Niedziela" 10 I 1994, s. 8.

13.  Epoki w dziejach relacji między Kościołem a państwem, „Niedziela" 6 II 1994, s. 8.

14.  Cezaropapizm na Zachodzie, „Niedziela" 15 V 1994, s. 7.

15.  Kościół a państwo w epoce nowożytnej, „Niedziela" 29 V 1994, s. 12.

16.  Kościół i państwo w epoce współczesnej, „Niedziela" 19 VI 1994, s. 8.

17.  Europejskie modele państwa świeckiego, „Niedziela" 10 VII 1994, s. 8.

18.  Kościół wobec państw laickich, „Niedziela" 24 VII 1994, s. 6.

19.  Państwa totalitarne wobec Kościoła, „Niedziela" 7 VIII 1994, s. 8.

20.  Kościół i państwo w epoce nowożytnej, „Niedziela" 11 IX 1994, s. 12.

21.  Kościół wobec totalitaryzmu zachodnioeuropejskiego, „Niedziela" 18 XII 1994, s. 13.

22.  Nowy konkordat polski, „Ład Boży. Dwutygodnik rodzin katolickich" (Włocławek) 6 II 1994, s. 8.

23.  O zarzutach przeciw ratyfikacji konkordatu, Na marginesie opinii prof. T. Zielińskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, „Słowo. Dziennik Katolicki" 27-29 V 1994, s. 7-10.

24.  Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany 28 lipca 1993 roku. Zagadnienia prawno-ustrojowe, w: Wokół nowego Konkordatu. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, czerwiec 1994 r., Warszawa 1994, s. 1-35.

25.  Miejsce KUL w kulturze polskiej: Prawo kanoniczne i prawo świeckie, „Przegląd Uniwersytecki KUL" 6 (1994), nr 3, s. 8-9, 17.

26.  Nie ma lepszych i gorszych praw człowieka. O solidarnościowym projekcie Konstytucji RP, rozmowa z A. Kruczkiem, „Słowo. Dziennik Katolicki" 9-11 IX 1994, s. 2.

27.  Ideologia w majestacie prawa, wywiad, „Słowo. Dziennik Katolicki" 14-16 X 1994, s. 1 i 3.

28.  .Opinia dotycząca nowelizacji ustaw w związku z ratyfikacją Konkordatu, „Biuletyn SKP" 4 (1994), nr 2, s. 37-41.

29.  .Refleksje pokongresowe, „Przegląd Katolicki" 1994, nr1.

30.  .VIII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego, „Roczniki Nauk Prawnych" 4 (1994), s. 179-183.

1995

1.      Status prawny religii i Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce (1918-1993), w: Religia i Kościół rzymskokatolicki w polskiej myśli politycznej (1918-1993), red. J. Jachymek, Lublin 1995, s. 31-45.

2.      Konkordaty współczesne. Doktryna - teksty (1964-1994), Warszawa 1995, ss. 495. Recenzje: Z. Grocholewski, „Apollinaris" 1995; B. Górowska, „Państwo i Prawo" 1995, s. 95-96; B. Górowska, Przekonać do Konkordatu, „Więź" 1995, nr 8, s. 179-182; R. Sztychmiler, „Prawo Kanoniczne" 38 (1995), nr 3-4, s. 251-254; W. Góralski, O nowej książce ks. prof. Józefa Krukowskiego, „Niedziela" 12 VI 1995; Wiesław Mossakowski, „Przegląd Sejmowy" 4 (1996), nr 5(17), s. 101-104; K. Korzan, „Problemy egzekucji" 19 (1996); Torbus, „Opcje. Kwartalnik kulturalny" 1995, nr 3, s. 124.

3.      Relacje państwo-Kościół w konstytucjach współczesnych państw, „Biuletyn prasowy Katolickiej Agencji Informacyjnej" 12 IX 1995, s. 39-48.

4.      Zasady relacji państwo-Kościół w projekcie jednolitym konstytucji RP, „Biuletyn SKP" 5 (1995), nr 1, s. 39-55.

5.      Podstawowe zagadnienia prawa konkordatowego, „Studia Prawnicze. Kwartalnik", Instytut PAN, 1995, zeszyt 1-4, s.105-134.

6.      Problemy wokół ratyfikacji Konkordatu, „Zeszyty Społeczne KIK" 1995, nr 3, s. 11-12, 14-15.

7.      Prawo do wolności religijnej w debacie nad projektem Konstytucji RP, „Przegląd Uniwersytecki KUL" 7 (1995), nr 5, s. 3 i 8-9.

8.      Państwo światopoglądowo neutralne? P. Graczykowi z GW do wiadomości, „Niedziela" 1995, nr 4, s. 8 i 12.

9.      Standardy demokracji - neutralności i ignorancji, wywiad, „Słowo. Dziennik Katolicki" 13-15 I 1995, s. 1 i 3.

10.  Kościół nie chce lewicowych zapisów, wywiad, „Słowo. Dziennik Katolicki" 3-5 II 1995, s. 1 i 3.

11.  Neutralność i gwarancje, wywiad z red. W. Lewandowską, „Życie Warszawy" 9 III 1995, s. 10.

12.  Nie było zmiany stanowiska, wywiad z red. A. Kruczkiem, „Słowo. Dziennik Katolicki" 27 II 1995, s. 4.

13.  Konstytucja bez ideologii, wywiad, „Słowo. Dziennik Katolicki" 3 IV 1995, s. 5.

14.  Kościół nie chce przywilejów, wywiad, „Słowo. Dziennik Katolicki" 14-17 IV 1995, s. 3.

15.  Neutralność państwa czy neutralność Kościoła?, wywiad, „Słowo. Dziennik Katolicki" 1-3 IX 1995, s. 3.

16.  Kiedy nastąpi ratyfikacja Konkordatu?, „Niedziela" 5 II 1995, s. 8-9.

17.  Problemy wokół ratyfikacji Konkordatu, „Zeszyty Społeczne KIK" 1995, nr 3, s.11-12, 14-15.

18.  Relacje państwo-Kościół w projekcie Konstytucji RP, „Biuletyn KUL" 1995, nr 52, s. 16-20.

19.  Jaka konstytucja, „Wiadomości Parafialne. Tygodnik par. św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy" 2 VII 1995, s. 1-3..

20.  Relacje państwo-Kościół w konstytucjach współczesnych państw, „Biuletyn Prasowy KAI" 1995, nr 70, s. 39-48.

21.  Wybierzmy najlepszego, wywiad z A. Kruczkiem, „Słowo. Dziennik Katolicki" 30 X 1995, s. 3.

22.  Prawo a wartości chrześcijańskie, „Słowo. Dziennik Katolicki" 21 XII 1995.

23.  Konstytucyjne zasady relacji państwo-Kościół (art. 16 projektu Konstytucji RP), „Roczniki Nauk Prawnych" 5 (1995), s. 71-93.

1996

1.      De las iglesias, w: Comentario exegetico al Codigo de Derecho Canonico, Pamplona 1996, vol. 3, s. 1813-1828.

2.      Państwo a Kościoły i związki wyznaniowe, w: Ustrój polityczny i gospodarczy współczesnej Polski, red. W. Skrzydło, t. IV, Lublin 1996, s. 40-54.

3.      Zasady relacji państwo-Kościół w projekcie Konstytucji Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, „Życie i Myśl" 44 (1996), nr 1, s. 3-19.

4.      Relacje państwo-Kościół w konstytucjach współczesnych państw, w: Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich, Przemiany w Europie Środkowowschodniej, t. 2, Warszawa 1996, s. 56-86; tłum. na język niemiecki, s. 138-169.

5.      Kościół w życiu publicznym, Częstochowa 1996, ss. 320.

6.      Państwo a Kościoły i Związki wyznaniowe w projekcie Konstytucji RP, w: Ocena projektu Konstytucji RP, red. J. Krukowski, Lublin 1996, s. 141-170.

7.      Krytyczne uwagi do projektu Konstytucji RP. Podsumowanie sympozjum, w: Ocena projektu Konstytucji RP, red. J. Krukowski, Lublin 1996, s. 209-217.

8.      Prawa i wolności człowieka w projekcie Konstytucji, w: „Zeszyty Społeczne KIK" 1996, nr 4, s.11 i 13-14.

9.      Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie wychowania i nauczania, „Ateneum Kapłańskie" 1996, t. 127, z. 1, s. 40-49.

10.  Podstawowe zagadnienia prawa konkordatowego, „Studia Prawnicze. Kwartalnik Instytutu Nauk Prawnych PAN" 1995, z. 1-4, s. 105-134.

11.  Prawa wiernych do dobrej opinii i do własnej intymności. Komentarz do kan. 220 KPK z 1983 r., w: „Prawo Kanoniczne" 39 (1996), nr 3-4, s. 227-236.

12.  Spór wokół ratyfikacji Konkordatu, „Roczniki Nauk Prawnych" 6 (1996), s. 59-75.

13.  Rec.: Z. Grocholewski, Studie z procesneho kanonickeho prava, „Roczniki Nauk Prawnych" 6 (1996), s.153-155.

14.  Rec.: A. Bałaban, Studia konstytucyjne, „Roczniki Nauk Prawnych" 6 (1996), s. 155-156.

15.  Rec.: J. Duda, Bożi Lud, „Roczniki Nauk Prawnych" 6 (1996), s. 161-162.

16.  Projekty preambuły do Konstytucji RP, „Biuletyn Prasowy KAI" 24 IX 1996, s. 202-214.

17.  „Invocatio Dei" w konstytucjach współczesnych państw demokratycznych, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL" 9 (1996), nr 35-36, s. 202-214.

18.  Na czy polega ateizacja państwa?, „Niedziela" 21 VII 1996, s. 8-9.

19.  Dlaczego Sejm blokuje ratyfikację Konkordatu, „Niedziela" 26 VII 1996, s. 8 i 16.

20.  Polityczne rozgrywki wokół ratyfikacji Konkordatu, „Słowo. Dziennik Katolicki" 26-28 VII 1996, s. 12; „Gazeta Niedzielna" (Londyn) 18 VIII 1996, s. 1 i 5.

21.  Znaczenie „inwokacji do Boga" w Konstytucji, „Niedziela" 1 IX 1996, s. 14 i 18.

22.  Kwestia preambuły do Konstytucji, „Niedziela" 6 X 1996, s. 11.

23.  Walka o zasady w dziedzinie relacji państwo-Kościół, „Niedziela" 13 X 1996.

24.  Państwo wyznaniowe czy świeckie, w: Problemy współczesnego Kościoła, praca zb. pod red. M. Ruseckiego, Lublin 1996, s. 9-28.

25.  Państwo światopoglądowo neutralne, Problemy współczesnego Kościoła, praca zb. pod red. M. Ruseckiego, Lublin 1996, s. 29-33.

26.  Zasady relacji państwo-Kościół w nowej Konstytucji RP, Problemy współczesnego Kościoła, praca zb. pod red. M. Ruseckiego, Lublin 1996, s. 53-66.

27.  Jakie zmiany w prawie polskim spowoduje ratyfikacja Konkordatu, Problemy współczesnego Kościoła, praca zb. pod red. M. Ruseckiego, Lublin 1996, s. 67-72.

28.  Rodzice do kąta. Nowe prawa ministra Wiatra, rozmowa z red. A. Kruczkiem, „Słowo. Dziennik Katolicki" 14 III 1996, s. 6.

29.  Lewicowe knucie. Rozmowa z red. A. Kruczkiem, „Słowo. Dziennik Katolicki" 11 IV 1996, s. 6.

30.  Urzędy tylko dla ateistów? Rozmowa z A. Kruczkiem, „Słowo. Dziennik Katolicki" 3 VII 1996, s. 6.

31.  Urzędnicy i krzyże, wywiad, „Nowe Państwo" 2 VIII 1996, s. 6.

32.  Dorabianie preambuły, wywiad, „Słowo. Dziennik Katolicki" 27-29 IX 1996, s. 3.

33.  Spór o inwokację, rozmowa z red. Żeleźnikiem, „Słowo. Dziennik Katolicki" 8-11 XI 1996, s. 12.

1997

1.      Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki, w: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, s. 38-50.

2.      Opinia dotycząca nowelizacji ustaw w związku z ratyfikacją Konkordatu, w: Konkordat polski. Wybór materiałów źródłowych z lat 1993-1996, Warszawa: Instytut Nauk Politycznych UW 1997, s. 460-463.

3.      Zastrzeżenia do nowej Konstytucji, „Zeszyty Społeczne KIK" 1997, nr 5, s. 8-10.

4.      Zarzuty wobec projektu Konstytucji, „Przegląd Uniwersytecki KUL" 9 (1997), nr 2, s. 4.

5.      Powstanie Akcji Katolickiej w Polsce. Problemy prawne, „Biuletyn SKP" 6-7 (1997), nr 1, s. 17-25.

6.      Uznanie skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego w świetle konkordatu i projektów ustaw okołokonkordatowych, „Biuletyn SKP" 6-7 (1997), nr 2, s. 50-63.

7.      Internuncjusz apostolski, EK VII, kol. 385-386.

8.      Konstytucja - wątpliwy kompromis, wywiad, „Słowo. Dziennik Katolicki" 27 I 1997, s. 7.

9.      Jaki jest projekt Konstytucji?, „Niedziela" 2 II 1997, s. 10.

10.  Konstytucja bez wartości?, „Niedziela" 23 II 1997, s.13 i 18.

11.  Krytyczne uwagi do projektu Konstytucji RP, „Kurier Synodalny" 1997, nr 3 (36), s. 7-10.

12.  Kontrowersje wokół konstytucji, „Niedziela" 16 III 1997, s. 8.

13.  Krytycznie o nowej Konstytucji. Zastrzeżenia do preambuły, „Niedziela" 6 IV 1997, s. 8.

14.  Głos w sprawie projektu konstytucji, Warszawa 12.05.1997 r., „Niedziela" 25 V 1997, s. 6.

15.  Krytycznie o nowej Konstytucji (ciąg dalszy), „Niedziela" 20 VI 1997, s. 8 i 16.

16.  Ocena zgodności Konkordatu z nową Konstytucją. Opinia dla Komisji Nadzwyczajnej, „Biuletyn SKP" 6-7 (1997), nr 1, s. 34-39.

17.  Brak systemu wartości, „Solidarność Małopolska" (AWS) 22 V 1997, s. 7.

18.  Porozmawiajmy o Konstytucji, „Gazeta lokalna", Warszawa-Bemowo 1997, nr 4 (118), s. 10-11.

19.  Ratyfikacja konkordatu czy ustaw okołokonkordatowych? Nowe przeszkody, „Niedziela" 6 VII 1997, s. 10.

20.  Kontynuacja braku dobrej woli, „Niedziela". Dodatek akademicki 31 VIII 1997, s. 1-4.

21.  Na kogo głosować?, „Niedziela" 14 IX 1997. Dodatek nadzwyczajny, II.

22.  Dojrzewanie polskiej demokracji. Refleksje po wyborach parlamentarnych, „Niedziela" 5 X 1997, s. 7.

23.  Rec.: Ch. Bukowska-Gorgoni, Causae polonae coram Sacra Romana Rota, Roma 1995; „Roczniki Nauk Prawnych" 7 (1997), s. 247-248.

24.  Laudacja na cześć prof. dra hab. Andrzeja Stelmachowskiego, „Roczniki Nauk Prawnych" 7 (1997), s. 17-22.

25.  Sympozjum na temat projektu Konstytucji, „Roczniki Nauk Prawnych" 7 (1997), s. 245.

26.  Konstytucja zawieszona w próżni, wywiad z Joanną Jureczko-Wilk, „Gość Niedzielny" 2 III 1997, s. 1 i 12.

27.  Konstytucja ideologiczna, wywiad z A. Kruczkiem, „Słowo. Dziennik Katolicki" 14-16 II 1997, s. 12.

28.  Prawo naturalne a Konstytucja, wywiad, „Słowo. Dziennik Katolicki" 24 II 1997, s. 12.

29.  Potrzebny aksjologiczny kompromis - relacja o referacie wygłoszonym podczas sympozjum na ATK, „Słowo. Dziennik Katolicki" 12 III 1997, s. 4.

30.  Konstytucja bez kompromisu?, wywiad z A. Kruczkiem, „Słowo. Dziennik Katolicki" 21-23 III 1997, s. 5.

31.  Konstytucja. Dyskusja nad referendum: Ile praw, ile władzy (udział w dyskusji: P. Andrzejewski, K. Działocha, J. Ciemniewski, J. Krukowski), „Rzeczpospolita" 17-18 V 1997, s. 3.

32.  Referendum konstytucyjne, wywiad z M. Dąbrowskim, „Tygodnik Solidarność" 23 V 1997, s. 16.

33.  Konkordat - sejmowe manipulacje, wywiad, „Słowo. Dziennik Katolicki" 27 VI - 3 VII 1997, s. 6.

1998

1.      Krytyczne uwagi do „Projektu Konstytucji RP", w: „Kościół i prawo", t. XIII, Lublin 1998, s. 69-74.

2.      Obecność katolików w życiu publicznym, w: Aktywność społeczna. Warunki prawne i formy aktywności w społeczności świeckiej i kościelnej, red. R. Sztychmiler, Olsztyn 1998, s. 147-157.

3.      The Issues of the Negotiations of Concordats, „Folia Theologica" (Budapest) 9 (1998), s. 19-32.

4.      Stosunek Państwa do Kościoła w Rosji w świetle ustawy z 19 września 1997 r. o wolności sumienia i związkach wyznaniowych, w: Historia et ius. Księga pamiątkowa ku czci Ks. Prof. H. Karbownika, red. A. Dębiński, G. Górski, Lublin 1998, s. 515-530.

5.      Refleksje po ratyfikacji Konkordatu, „Rejent" 8 (1998), nr 9, s. 33-53.

6.      Aktualni problemy polskeho konfesniho prava, „Revue Cirkovniho Prava" 3 (1998), z. 11, s. 149-174.

7.      Rec.: R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997; „Roczniki Nauk Prawnych" 8 (1998), s. 379-380.

8.      Refleksje po ratyfikacji Konkordatu, „Roczniki Nauk Prawnych" 8 (1998), z. 1, s. 191-199.

1999

1.      Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, ss. 392; rec. Z. Grocholewski, „Apollinaris" 73 (2000), s. 850-853.

2.      Concordato fra la Santa Sede e la Republica di Polonia. Consequenze della stipulazione del Concordato per il diritto polacco, „Il diritto ecclesiastico" 110 (1999), z. 2, s. 935-949.

3.      Represyjność prawa polskiego w zastosowaniu do Kościoła katolickiego w latach 1944-1956, „Roczniki Nauk Prawnych" 9 (1999), z. 2, s. 5-22.

4.      Realizacja Konkordatu w prawie polskim, „Studia Prawnicze" 1999, z. 3, s. 5-33.

5.      Przyrodzona godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka w porządku międzynarodowym i konstytucyjnym, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II" 12 (1999), nr 5, s. 191-199.

6.      Znaczenie Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, „Zeszyty Społeczne KIK" 1999, nr 7, s. 10-14.

7.      Refleksje w pierwszą rocznicę ratyfikacji Konkordatu, „Przegląd Uniwersytecki KUL" 11 (1999), nr 2, s. 7-8.

8.      Autentyczna interpretacja Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Biuletyn SKP" 9 (1999), nr 1, s. 33-40.

9.      Chrześcijańska koncepcja praw człowieka podstawą jedności Europy, w: Prawnik katolicki a wartości prawa. Materiały III Europejskiego Kongresu Prawników Katolickich, Kraków 1999, s. 33-40.

10.  Prawo a wartości chrześcijańskie, w: Prawnik katolicki a wartości prawa. Materiały III Europejskiego Kongresu Prawników Katolickich, Kraków 1999, s. 52-64.

11.  Die Würde der menschlichen Person als Grundlage der Menschrechte in internationalen Recht - Godność ludzka podstawą praw i wolności człowieka w umowach międzynarodowych, w: Kultura i prawo. Materiały I Międzynarodowej Konferencji na temat „Podstawy jedności europejskiej", Lublin, 23-25 września 1998, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 1999, s. 178-202.

12.  Polski model państwa świeckiego, wywiad z A. Wolinem, „Prawo i Życie" 1999, nr 9, s. 35-39.

2000

1.      Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa: Wyd. Prawnicze PWN 2000, ss. 312.

2.      Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, wyd. 2, Lublin 2000, ss. 312.

3.      Konstytucyjny system relacji między Państwem a Kościołem katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, w: Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Mojak, Lublin: Wyd. UMCS 2000, s. 95-119.

4.      Represyjność prawa polskiego w zastosowaniu do Kościoła katolickiego w latach 1944-1956, w: Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego, red. Z. Zieliński, M. Peret, Lublin 2000, s. 23-46.

5.      Dotacje z budżetu Państwa na działalność instytucji kościelnych, „Biuletyn SKP" 10 (2000), s. 39-44.

6.      Stosunek Unii Europejskiej do Kościołów, „Biuletyn Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej" 2000, nr 4, s. 4-9.

7.      Wprowadzenie do problematyki, w: Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie, Lublin 2000, s. 15-30.

8.      Konstytucyjne zasady relacji między państwem a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi (art. 25 Konstytucji RP z 1997 r.), w: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65 rocznicy urodzin, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000, s. 837-857.

9.      Czy Konstytucja RP respektuje zasady prawa naturalnego?, w: System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały LXII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Nałęczów 1-3 czerwca 2000, Lublin 2000, s. 116-120.

10.  Konkordat jako instrument normalizacji stosunków między Kościołem a demokratycznym państwem świeckim, „Prawo Kanoniczne" 43 (2000), nr 3-4, s. 388-402.

11.  Procedura uznawania skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego w prawie polskim, „Roczniki Nauk Prawnych" 10 (2000), z. 2, s. 205-224.

12.  Prawne możliwości udziału Kościoła w wykonywaniu funkcji użyteczności publicznych, „Roczniki Nauk Prawnych" 10 (2000), z. 1, s. 123-132.

2001

1.      Konstytucyjne podstawy stosunków między państwem a Kościołami w Republice Federalnej Niemiec, w: Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin księdza profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 107-123.

2.      Pojęcie i zasady organizacji kurii diecezjalnej, „Biuletyn SKP" 11 (2001), nr 1, s. 29-36.

3.      Zasada współdziałania pomiędzy państwem a Kościołem w ujęciu prymasa Wyszyńskiego, w: Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia. Mąż stanu. 1901-1981-2001, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2001, s. 29-45.

4.      Laudacja na cześć abpa Józefa Kowalczyka, w: Arcybiskup Józef Kowalczyk, Doktor honoris causa KUL, Lublin 20001, s. 7-21.

5.      Laudacja na cześć prof. B. Rüthersa z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 18.05.2000 r., „Roczniki Nauk Prawnych" 11 (2001), z. 1, s. 17-22.

6.      Rec. Zenon Grocholewski, Tanulmányok az egyházi házasság- es perjogról, „Roczniki Nauk Prawnych" 11 (2001), z. 1, s. 189-190.

7.      Rec. Witold Adamczewski, Małżeństwo we współczesnych konkordatach, Warszawa: Wydawnictwo Kontrast 1999, „Roczniki Nauk Prawnych" 11 (2001), s. 192-194.

8.      Konkordat jako instrument normalizacji stosunków między Kościołem a demokratycznym państwem świeckim, w: 6. Rocnik konference „Crkev a stat" Masarykowa Univerzita, Brno 2001, 15-28.

9.      Realizacja wolności zrzeszania się zgodnie z art. 19 Konkordatu polskiego z 1993 r., w: Wokół problematyki cywilnej i procesowej. Studium teoretyczno-prawne, Katowice 2001, s. 134-143.

10.  Czy Kościół chroni naszą prywatność, wywiad, „Dziennik Wschodni" 1 VI 2001, s. 11-13.

2002

1.      Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2002, ss. 168.

2.      Polityka wyznaniowa państw postkomunistycznych, „Roczniki Nauk Prawnych" 12 (2002), z. 2, s. 5-18.

3.      Relations between the Holy See and the Central and Eastern European States: Current Problems and Perspectives, „The Polish Foreign Affaires Digest" (2002), vol. 2, nr 3, s. 169-193.

4.      Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w: Ze sztandarem prawa przez świat. Księga dedykowana Profesorowi Wieńczysławowi Józefowi Wagnerowi von Igelgrund z okazji 85-lecia urodzin, red. R. Tokarczyk, K. Motyka, Zakamycze 2002, s. 121-139.

5.      Stosunki między Stolicą Apostolską a państwami Europy środkowej i wschodniej. Problemy aktualne i perspektywy, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 1 (2001), nr 4, s. 101-125.

6.      Zasady finansowania i opodatkowania Kościoła w Polsce, „Zeszyty Społeczne KIK" 10 (2002), s. 77-90.

7.      Kanonrechtliche Rahmenbedingungen für die Weiterentwücklung des Sttat-Kirche-Verhaltnisses in den Landern Mittel- und Osteuropas aus katholischer Sicht, w: 13. Leutherheider Forum, 16.-19. Dezember 2001, Adalbert-Stiftung-Krefeld in Zusammenarbeit mit des Bischoflichen Akademie Aachen, Aaachen 2002, s. 22-30.

8.      Reflections of the Relations between the State and the Church in III. Polish Republic, w: „Review of Comparative Law" 2002, vol.7, s. 191-202.

9.      Konkordaty między Stolicą Apostolską a państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Problemy aktualne i perspektywy, „Forum Iuridicum" 2002, nr 1, s. 153-169.

10.  Prawo wiernych do własnego obrządku, w: Veritatis salvificae servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. zw. dr hab. Edwardowi Góreckiemu, Wrocław 2002, s. 125-130.

11.  Profesor Adam Strzembosz - twórczość naukowa i działalność publiczna, w: Ius et lex. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002, s. 11-17.

12.  Zasada poszanowania godności ludzkiej i prawa do życia w biomedycynie w prawie międzynarodowym, w: Ius et lex. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002, s. 487-500.

13.  Zasady dostępu Kościoła do środków społecznego przekazu w prawie polskim, w: Kultura i prawo. Materiały II Międzynarodowej Konferencji na temat „Wolność w mass mediach", Lublin 2002, s. 133-170.

14.  Zasada współdziałania między państwem i Kościołem w ujęciu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Prawnych" 12 (2002), z. 1, s. 219-235.

15.  Autentyczna interpretacja kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Biuletyn SKP" 12 (2002), s. 28-41.

16.  Kolegialne organy konsultacyjne w Kościołach partykularnych. Wprowadzenie do problematyki, „Biuletyn SKP" 12 (2002), s. 60-68.

17.  Konferencja Biskupów, EK IX, kol. 566-568.

18.  Konferencja Episkopatu Polski, EK IX, kol. 570-571.

19.  Kongregacja do spraw Biskupów, EK IX, kol. 609-610.

20.  Kongregacja do spraw Duchowieństwa, EK IX, kol. 611-612.

21.  Konkordat, EK IX, kol. 638-642.

22.  Kościół a państwo, EK IX, kol. 1043-1051.

23.  Kościół partykularny, EK IX, kol.1051-1052.

24.  Epikeia, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. III, Lublin 2002, kol. 184-185.

2003

1.      Unia Europejska a Kościół katolicki. Zarys problematyki, „Roczniki Nauk Prawnych" 13 (2003), z. 1, s. 199-217.

2.      Ochrona wolności myśli, sumienia i religii dziecka, „Roczniki Nauk Prawnych" 13 (2003), z. 2, s. 5-17.

3.      Konstytucyjna ochrona wolności sumienia i religii. Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003, s. 159-167.

4.      Religia i wolność religijna w UE. Doświadczenia i perspektywy, w: Kultura i Prawo. Materiały III. Międzynarodowej Konferencji na temat „Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej", Warszawa 2-4 września 2002, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 217-230.

5.      Zasady organizacji i funkcjonowania kurii diecezjalnej, w: Struktura i zadania kurii diecezjalnej, Warszawa 2003, s. 11-26.

6.      Otwarcie Międzynarodowej Konferencji nt.: „Religia i wolność religijna w Europie Środkowo-Wschodniej w procesie integracji europejskiej", „Przegląd Uniwersytecki KUL" 15 (2003), nr 5, s. 11.

7.      Chrześcijanie wobec przyszłej Konstytucji UE, w: Iustitia civitati fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci prof. Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 667-674.

8.      Ochrona wolności religijnej w prawie Unii Europejskiej. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. w: Prawość i Godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora W. Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003, s. 127-134.

9.      Problem uznania prawa do życia w przyszłej konstytucji Unii Europejskiej, „Ethos" 16 (2003), nr 1-2, s. 345-349.

10.  Rec.: Stanisław Pawlina FDP, Cel, przedmiot i przebieg prac Synodu Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, Diecezji Pińskiej i Witebskiej, Mińsk 2000; „Prawo Kanoniczne" 46 (2003), nr 1-2, s. 245-250.

11.  Dyplomacja Stolicy Apostolskiej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, w: Servo Veritatis. Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II, UJ, 9-11 października 2003, Kraków 2003, s. 353-364.

12.  Zasady organizacji i funkcjonowania kurii diecezjalnej, w: Struktura i zadania kurii diecezjalnej, Warszawa 2003, s. 11-26.

13.  Konkretne akty administracyjne, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I., Księga I. Normy ogólne, red. J. Krukowski, Poznań 2003, s. 9, 94-160.

14.  Niedojrzały projekt. O preambule do Konstytucji UE, wywiad, „Nasz Głos" 2003, nr 6, s. 8-9.

15.  Religia w obliczu integracji europejskiej. Rozmowa z L. Dudkiewicz, „Niedziela" 21 VIII 2003, s. 15.

16.  Konkordat: 10 lat doświadczeń. Rozmowa z J. Pleszczyńskim, „Tygodnik Powszechny" 14 IX 2003, s. 2.

2004

1.      .Grundsatzfragen des Staatskirchenrecht in Polen, w: Religionsfreiheit als Leitbild, red. H. Kress, Münster: LIT Verlag 2004, s. 293-304.

2.      The Unity and Diversity in the Religious Politics in Poland, w: „Revue d'etique et de theologie morale", Supplement, 2004, nr 278, Religions et Nations, s. 99-116.

3.      Konstytucyjne modele stosunków między państwem a Kościołem w Europie, „Biuletyn Informacyjny Polskiej Akademii Nauk". Oddział w Lublinie 2004, nr 9, s. 50-57.

4.      Wartości religijne w życiu publicznym, „Zeszyty Społeczne KIK" 2004, nr 12, s. 31-40.

5.      Kolegialne organy konsultacyjne w Kościołach partykularnych, w: Struktury kolegialne w Kościele partykularnym, Tarnów 2004, s. 21-31.

6.      Kolegium konsultorów. Struktura i kompetencje, w: Struktury kolegialne w Kościele partykularnym, Tarnów 2004, s.95-107.

7.      Konstytucyjny model stosunków między państwem a Kościołem w III Rzeczypospolitej, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 79-101.

8.      Kościół powszechny a Kościoły partykularne, w: Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, red. J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 8-50.

9.      Recepcja Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. w aktach normatywnych Konferencji Episkopatu Polski, w: Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu, red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004, s. 51-65.

10.  Podstawy nauki o państwie i prawie, Warszawa 2004, ss.110.

11.  Kościelne prawo publiczne w Europie, „Biuletyn SKP" 17 (2004), s. 50-61.

12.  Otwarcie konferencji, w: Kultura i prawo. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat „Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej", Lublin, 1-2 września 2003, red. J. Krukowski, Lublin 2004, s. 9-14.

13.  Religia i wolność religijna w Polsce w procesie integracji europejskiej, w: Kultura i prawo. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat „Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej", Lublin, 1-2 września 2003, red. J. Krukowski, Lublin 2004, s. 93-109.

14.  [z Pavlo Repko], Religia i wolność religijna w Republice Słowacji, w: Kultura i prawo. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat „Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej", Lublin, 1-2 września 2003, red. J. Krukowski, Lublin 2004, s. 143-150.

15.  Stanowisko Kościoła katolickiego wobec projektu Traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, w: Kultura i prawo. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat „Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej", Lublin, 1-2 września 2003, red. J. Krukowski, Lublin 2004, s. 197-209.

2005

1.      Eröffnung der Tagung, w: „Kultur und Recht". Materialen der 4. Internazionalen Tagung zum Thema „Religion und Religionsfreiheit in den Ostmitteleuropas Staaten in der Perspektive der Integration mit EU, Lublin, 1-2. September 2003, red. J. Krukowski, Lublin 2004, s. 9-14.

2.      Religion und Religionsfreiheit in Polen im europäischen Integrationprocess, w: „Kultur und Recht". Materialen der 4. Internazionalen Tagung zum Thema „Religion und Religionsfreiheit in den Ostmitteleuropas Staaten in der Perspektive der Integration mit EU, Lublin, 1-2. September 2003, red. J. Krukowski, Lublin 2004, s. 97-115.

3.      Religion und Religionsfreiheit in der Slovakischen Republik, w: „Kultur und Recht". Materialen der 4. Internazionalen Tagung zum Thema „Religion und Religionsfreiheit in den Ostmitteleuropas Staaten in der Perspektive der Integration mit EU, Lublin, 1-2. September 2003, red. J. Krukowski, Lublin 2004, s. 155-162.

4.      Der Standpunkt der katholischen Kirche zum Projekt eines Verfassungsvertrages der Europäischen Union, w: „Kultur und Recht". Materialen der 4. Internazionalen Tagung zum Thema „Religion und Religionsfreiheit in den Ostmitteleuropas Staaten in der Perspektive der Integration mit EU, Lublin, 1-2. September 2003, red. J. Krukowski, Lublin 2004, s. 215-228.

5.      Kościelne prawo publiczne w Europie i w Polsce, w: Kościół w życiu. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. I, Lublin 2004, s. 407-436.

6.      Otázky príprav na uzavretie Konkordátu, w: Ius et iusticia. Acta VII. Symposii Iuris Canonici Anni 1997, Spišskè Podhradie 2004, s. 65-78.

2006

1.      Relacje instytucjonalne między państwami i kościołami w traktatach Unii Europejskiej, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL, red. M. Sitarz, Lublin 2007, Nr 2, s. 39-51, ISSN 1896-8406.

2.      Relacje między Kościołem powszechnym a Kościołami partykularnymi nauczaniu i ustawodawstwie Jana Pawła II, RNP, 17(2007), nr 1, s. 107-119, ISSN 1507-7896.

3.      Stosunek Unii Europejskiej do religii i Kościołów, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Biuletyn nr 20, rok XVII, Lublin 2007,s. 49-70, ISSN 1731-1438.

4.      G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga VII. Procesy, t. V, red. J. Krukowski, Pallottinum 2007, ISBN 978-83-7014-571-2, ss. 461.

5.      Wkład Jana Pawła II w rozwój stosunków między Stolicą Apostolską a państwami i organizacjami międzynarodowymi, w: Jan Paweł II prawodawca i sługa prawa Bożego, red. R. Sztychmiler, ISBN 978-83-7299-472-1, Olsztyn 2006, s. 75-90.

6.      Relacje między Kościołem powszechnym a Kościołami partykularnymi w nauczaniu i ustawodawstwie Jana Pawła II, w: Ян ПавеΛ II - чаΛавек веры і куΛьтуры. Матзрыялы міжнароднага сімпозіума. Мінск, 25 лістапада 2006 г. - Магілёў, 26 лістапада 2006 г., Мінск 2006, s. 86-96.

2007

1.      Stosunek państw do kościołów w warunkach pluralizmu kulturowego w Europie. Aspekty prawne, [w:] Państwa, kościoły, policje w integrującej się Europie, red. E. Wiszowaty, Szczytno 2007, s. 91-106, ISBN 978-83-7462-086-4.

2.      Odpowiedzialność za przestępstwo zniewagi głowy Państwa Watykańskiego popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś, Lublin 2007, s. 245-253, ISBN 978-83-7363-560-9.

3.      Sądy w ogólności, [w:] G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga VII. Procesy, t. V, red. J. Krukowski, Pallottinum 2007, ISBN 978-83-7014-571-2, s. 12-122.

4.      Procesy Specjalne w sprawach małżeńskich, [w:] G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga VII. Procesy, t. V, red. J. Krukowski, Pallottinum 2007, ISBN 978-83-7014-571-2, s. 373-400.

5.      Proces Karny, [w:] G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga VII. Procesy, t. V, red. J. Krukowski, Pallottinum 2007, ISBN 978-83-7014-571-2, s. 401-419.

6.      Sposób postępowania w rozpatrywaniu rekursów administracyjnych oraz usuwaniu i przenoszeniu proboszczów, [w:] G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga VII. Procesy, t. V, red. J. Krukowski, Pallottinum 2007, ISBN 978-83-7014-571-2, s. 420-450.

7.      Biskupów kolegium, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, ISBN 83-7306-293-9, Lublin 2006, s. 111-112.

8.      Diecezja, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, ISBN 83-7306-293-9, Lublin 2006, s. 181-182.

9.      Hierarchia kościelna, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, ISBN 83-7306-293-9, Lublin 2006, s. 279-281.

10.  Konferencja Episkopatu Polski, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, ISBN 83-7306-293-9, Lublin 2006, s. 391-393.

11.  Konkordat, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, ISBN 83-7306-293-9, Lublin 2006, s. 397-399.

12.  Partykularne Kościoły, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, ISBN 83-7306-293-9, Lublin 2006, s. 595.

13.  Proboszcz, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, ISBN 83-7306-293-9, Lublin 2006, s. 687-689.

2008

1.      Otwarcie Konferencji, [w:] Kultura i Prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat: Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Trewir, 18-19 września 2006, red. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz, Lublin 2007, ISBN 978-83-7306-334-1, ss. 426, s. 21-22.

2.      Eröffnung der Beratungen, [w:] Kultura i Prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat: Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Trewir, 18-19 września 2006, red. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz, Lublin 2007, ISBN 978-83-7306-334-1, ss. 426, s. 221-223.

3.      Państwo a kultura i religia w Unii Europejskiej, [w:] Kultura i Prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat: Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Trewir, 18-19 września 2006, red. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz, Lublin 2007, ISBN 978-83-7306-334-1, ss. 426, s. 39-54.

4.      Staat und Kultur sowie religion in der Europäischen Union, [w:] Kultura i Prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat: Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Trewir, 18-19 września 2006, red. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz, Lublin 2007, ISBN 978-83-7306-334-1, ss. 426, s. 241-259.

5.      Księga VII Procesy, Wprowadzenie, [w:] G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga VII Procesy, t. V, red. J. Krukowski, Pallottinum 2007, ss.463; ISBN 978-83-7014-571-2, s. 8-11.

6.      Komentarz do kan. 1400-1500; 1692-1752, [w:] G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga VII Procesy, t. V, red. J. Krukowski, Pallottinum 2007, ss.463; ISBN 978-83-7014-571-2, s. 12-122; 373-450.

7.      Józef Gommar Michiels (1890-1965), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, s. 299-304.

8.      Realizacja Konkordatu z 1993 r. w polskim porządku prawnym, [w:] Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Biuletyn, red. J. Krukowski, Nr 21, Lublin 2008, s.53-82. ISSN 1731-1438.

9.      Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, wyd. IV, ISBN 978-83-7334-866-0, ss. 283.

10.  Kultura i Prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat: Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Trewir, 18-19 września 2006, red. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz, Lublin 2007, ISBN 978-83-7306-334-1, ss. 426.

11.  G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga VII Procesy, t. V, red. J. Krukowski, Pallottinum 2007, ss.463; ISBN 978-83-7014-571-2 .

12.  Podstawowe pojęcia z zakresu kościelnego prawa administracyjnego, [w:] Kompendium wiedzy administratywisty, red. S. Wrzosek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-688-0, s. 641-664.

13.  Particular Churches and Communio Ecclesiarum, [w:] Systeme juridique canonique et rappoerts entre les ordannancements juridiques. XII ème Congrès International de Droit Canonique de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promo0vendo, Liban 2008, s. 665-674.

14.  Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie, [w:] Zagadnienia kościelnego prawa majątkowego i procesowego, red. E. Szczot, S. Białek, Lublin 2008, s. 19-45, ISBN 978-83-7363-714-6.

15.  Realizacja Konkordatu z 1993 r. w polskim porządku prawnym, [w:] Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiały z Konferencji, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, s. 87-129.

16.  Relacje między państwem a Kościołem w publikacjach zamieszczonych w „Prawie Kanonicznym", „Prawo Kanoniczne", 51(2008) nr 1-2, s. 113-120.

17.  Równouprawnienie związków wyznaniowych w państwach europejskich, Studia Prawnicze KUL 2(34) 2008, s. 23-31.

18.  [Rec.] S. Dubiel, Uprawnienia majątkowe Kościoła Katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodalnych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, ss. 302, Roczniki Nauk Prawnych 18(2008), z. 1, s. 263-267.

19.  [Rec.] P. Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, ss. 314, Studia Prawnicze KUL, 1(33) 2008, s. 161-165.

20.  T. Płoski, Duszpasterstwo w Wojsku Polskim: Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego, Olsztyn 2006, Prawo Kanoniczne 51(2008), nr 1-2, s. 267-271.

2009

 1. Polish Law on the State - Church relations, w: A Synthesis of Polish Law, eds. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, s. 343-377.
 2. Pogwałcenie Konkordatu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Niedziela”, 2009, nr 24, s. 20.
 3. Laudacja wygłoszona podczas uroczystości nadania doktoratu h. c. Kardynałowi Tarcisio Bertone, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”, 2009, nr 22, s. 55-63.
 4. Przesłanki stosowania konkordatu z 1993 roku w polskim porządku prawnym, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Wojciechowi Góralskiem z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, t. 2, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 1087-1098.
 5. Wprowadzenia do problematyki konferencji, w: 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, Z. Tracz, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2009, s. 7-9.
 6. Słowo na zakończenie konferencji, w: 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, Z. Tracz, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2009, s. 237-239.
 7. Podstawy prawne finansowania działalności instytucji Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych w Polsce na początku XXI wieku, w: „Teka Komisji Prawniczej” (Commission of Legal Science), Polska Akademia Nauk, Oddział PAN w Lublinie, t. II, Lublin 2009, s. 55-63.

2010

 

 1. The Financing of Churches and Religious Societie in Poland, w : Financing of Churses and Religious Societie in the 21st Century, red. M. Moravčková, E. Valová, Bratislava 2010, s. 105-109, ss. 4.
 2. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z perspektywy 11 lat, w: Podstawy regulacji stosunków państwo-kościół- I fondamenti della regolazione delle relazzioni Stato-Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana, red. P. Czernek, D. Dudek, P, Stanisz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 147-180, ss. 33.
 3. Kościół wobec przemian ustrojowych w Polsce. Refleksja w związku z 20 rocznicą pierwszych demokratycznych wyborów po II wojnie światowej, w: W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Księga dedykowana prof. Marianowi Kallasowi, red. S. Godek, D. Makieła, M. Wilczek-Karczewska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, s. 673-680, ss. 7.
 4. Konstytucyjne zasady relacji Państwo-Kościół, w: Katecheza w szkole. W perspektywie 20-lecia, red. S. Labendowicz, Wydawnictwo Reprograf, Radom 2010, s. 18-36, ss. 18.
 5. Kościelne prawo administracyjne, w: Encyklopedia Prawa Administracyjnego, red. M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 291-303, ss. 12.
 6. Normatywizm w teorii prawa, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIII, kol. 1406-1407.
 7. Teoretyczne i teologiczne podstawy prawa administracyjnego w Kościele, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 20 (2010), nr 23, s. 65-81.
 8. Przemówienie podczas otwarcia konferencji, w: Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, red. J. Krukowski, M. Sitarz, K. Dziub, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, s. 5-8.
 9. Przemówienie podczas zamknięcia konferencji, w: Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, red. J. Krukowski, M. Sitarz, K. Dziub, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, s. 217-218.
 10. Miejsce krzyża w przestrzeni publicznej w demokratycznym państwie świeckim, „Tygodnik Katolicki Niedziela” (2010), nr 35, s. 16-17.
 11. Krzyż przed Pałacem Prezydenckim jest zgodny z Konstytucją, „Nasz Dziennik” (2010), nr 188, s. 12-13.
 12. Wyznaniowe państwo ateistyczne?, „Gość Niedzielny” (2010), s. 11.
 13. Przemówienie Przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL podczas zebrania absolwentów WPPKiA w dniu 23 września 2010 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (2010), nr 5, s. 27-30.
 14. Obserwator Stolicy Apostolskiej, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, kol. 257-259.
 15. Odpust, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, kol. 342-344.
 16. Osobowość prawna w prawie polskim, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, kol. 915-917.
 17. Papieski Sekretariat Stanu, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, kol. 1271-1273.
 18. Papieskie Komisje Papieska Komisja do spraw Autentycznej Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, kol. 1284-1285.
 19. Papieskie Rady Papieska Rada do spraw Interpretacji Tekstów Prawnych, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, kol. 1289-1290.

2011

 

 1. Przemówienie przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, wygłoszone podczas otwarcia Walnego Zebrania i konferencji naukowej w dniu 23 października 2010 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL”, 5 (2011), nr 6, s. 1-3, ss. 3.
 2. Zapracowali na to wykluczenie, „Nasz Dziennik”, (2011), nr 34, (11 lutego 2011 r.), s. 5, ss. 1.
 3. Religia w Edukacji Publicznej w Polsce. Zagadnienia podstawowe, w: Vir Ecclesiae deditus. Księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego, red. Waldemar Irka, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 139-152, ss. 13.
 4. Laudacja na cześć Pani Ambasador Hanny Suchockiej, w: Hanna Suchocka. Doktor Honoris Causa UKSW w Warszawie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 28-33, ss. 6.
 5. Wymierzanie kar w trybie administracyjnym, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 21 (2011), nr 24, s. 76-84, ss. 8.
 6. Wywiad Sikorski wygłupił się z notą, „Nasz Dziennik”, (2011), nr 147, z dnia 27 czerwca 2011 r., s. 3, ss. 1.
 7. Wskazania dla polityków w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 6 (2011), nr 7, s. 15-20, ss. 5
 8. Prawo administracyjne w Kościele, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, ss. 1-648.
 9. Wprowadzenie, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III/2, Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2011, s. 13-14, ss. 2.
 10. Sakrament pokuty, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III/2, Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2011, s. 140-181, ss. 41.
 11. Święcenia, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III/2, Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2011, s. 205-249, ss. 44.
 12. Małżeństwo (Rozdziały V-IX), w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III/2, Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2011, s. 310-358, ss. 48.
 13. Miejsca i czasy święte, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III/2, Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2011, s. 428-446, ss. 18.
 14. Teoretyczne i teologiczne podstawy prawa administracyjnego, w: Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. Józef Krukowski, Wiesław Kraiński, Mirosław Sitarz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 31-46, ss. 15.
 15. Konstytucyjne zasady relacji Państwo-Kościół w Polsce współczesnej, „Tygodnik Katolicki Niedziela”, (2011), nr 40 (2 październik 2011), s. 40-41, ss. 2.
 16. Wskazania dla polityków w nauczaniu Jana Pawła II, w: Myśl społeczno-polityczna Jana Pawła II. Wskazania dla polityków. Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu Senatu RP, opr. M. Lipińska, Wydawnictwo Kancelarii Sejmu, Warszawa 2011, s. 147-155, ss. 9.
 17. Czy państwo polskie jest wyznaniowe, czy świeckie? Błędna alternatywa, „Tygodnik Katolicki Niedziela”, (2011), nr 46 (13 listopada 2011), s. 30-31, ss. 2.
 18. Religion in public education – Poland, w: Religion in public education, red. G. Robbers, brak wydawnictwa, Germany 2011, s. 383-398, ss. 15.
 19. Środki pojednawcze zmierzające do zapobieżenia powstaniu sporu administracyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych”, t. XXI, (2011), nr 1, s. 171-179, ss. 9.
 20. Czy zapowiedź nowej wojny z Kościołem?, „Tygodnik Katolicki Niedziela”, (2011), nr 49 (04 grudzień 2011), s. 34-35, ss. 2.

2012

 

 1. Konkordaty z państwami Europy Środkowej i Wschodniej zawarte na przełomie XX i XXI w., w: Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy, red. S.L. Stadniczeńko, Opole 2011, s. 297-316, ss. 20.
 2. Tu nie ma miejsca na jednostronność (Wywiad), „Nasz Dziennik”, (2012), nr 41 (18-19 lutego 2012), s. 14.
 3. Pozytywizm prawniczy, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, kol. 203-204.
 4. Prałat personalny, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, kol. 252.
 5. Prałat terytorialny, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, kol. 252.
 6. Prawo kanoniczne, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, kol. 310-311.
 7. Proboszcz, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, kol. 412-414.
 8. Rekurs, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, kol. 1381-1385.
 9. Państwo-Kościół, „Tygodnik Katolicki Niedziela”, (2012), nr 15 (8 kwietnia 2012), s. 14-15, ss. 2.
 10. Relacja państwo-Kościół w Polsce i Europie, „Tygodnik Katolicki Niedziela” (2012), nr  20 dodatek specjalny, s. 4-5, ss. 2.
 11. Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 22 (2012), nr 25, s. 84-98, ss. 14.
Autor: Krzysztof Orzeszyna
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2012, godz. 19:15 - Mariola Lewicka