Prof. Jerzy Gocko SDB


Rozprawy i artykuły naukowe

 1. Nauka społeczna Kościoła wobec zasad liberalizmu gospodarczego. „Seminare" 10:1994 s. 137-158.
 2. Problematyka etyczna systemów ekonomicznych w encyklice „Centesimus annus". „Se­mi­na­re" 12:1996 s. 167-184.
 3. Społeczna reorientacja katolickiej teologii moralnej po Soborze Watykańskim II. W: Teologia moralna u kresu II tysiąclecia. [Materiały z sympozjum. KUL, 1-2 grudnia 1997]. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1998 s. 123-150.
 4. Wychowanie do wiary - wychowaniem do miłości społecznej, wolności i sprawiedliwości. Refleksje na kanwie encykliki „Centesimus annus" i Dokumentu Kapituły Generalnej XXIII salezjanów. „Seminare" 14:1998 s. 140-152.
 5. Znaki czasu jako «locus theologicus» w posoborowej teologii moralnej. „Roczniki Teologiczne" 46:1999 z. 3 s. 81-106.
 6. Zagrożenia życia gospodarczo-społecznego. W: Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń. [Materiały ze spotkania naukowego Sekcji Polskich Teologów Moralistów, Konstancin 7-9 czerwca 1998]. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 117-138.
 7. Moralno-społeczne aspekty kwestii ekologicznej. „Człowiek i przyroda" 1999 nr 10 s. 71-84
 8. O ekonomię w służbie rodziny. W: Człowiek - miłość - rodzina. „Humanae vitae" po 30 latach. [Materiały z sympozjum KUL 3-4 grudnia 1998]. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1999 s. 317-345.
 9. Moralno-społeczne aspekty konsumizmu w świetle społecznego nauczania Kościoła. „Saeculum Christianum" 6:1999 nr 2 s. 173-196.
 10. Współczesne zagrożenia wobec wierności w zakresie ślubu ubóstwa w początkowej formacji. „Życie konsekrowane" 7:2000 nr 1 s 48-63.
 11. Rozeznanie ewangeliczne jako metoda odczytywania i interpretacji znaków czasu. „Roczniki Teologiczne" 47:2000 z. 3 s. 159-187.
 12. Ewolucja porządku gospodarczego w koncepcji liberalnej. „Seminare" 16:2000 s. 389-419.
 13. Rok Jubileuszowy - rok darowania długów. „Homo Dei" 70:2000 nr 3 s. 60-75.
 14. Potrzeba nowej solidarności. Moralno-społeczne implikacje globalizacji. W: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. [Materiały z sympozjum KUL, 6-7 grudnia 1999]. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 2000 s. 237-250.
 15. Znaczenie profetycznego wymiaru życia konsekrowanego w nowej ewangelizacji. „Życie konsekrowane" 7:2000 nr 4 s. 5-16.
 16. Koncepcje moralności gospodarczej w posoborowej teologii moralnej. „Roczniki Teologiczne" 48:2001 z. 3 s. 169-192.
 17. Piąte przykazanie kościelne: troska o potrzeby Kościoła. W: Przykazania kościelne dzisiaj. Moralne przesłanie Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2001 s. 169-175.
 18. Doktryna liberalizmu. „Seminare" 17:2001 s. 369-392.
 19. Z duchowością komunii w nowe tysiąclecie. Refleksje na kanwie «Novo millennio ineunte». „Homo Dei" 71:2001 nr 4 s. 11-19.
 20. Życie gospodarczo-społeczne u progu III tysiąclecia. Analiza w perspektywie «Novo millennio ineunte» Jana Pawła II „Roczniki Teologiczne" 49:2002 z. 3 ss. 135-154.
 21. Integralny charakter posłannictwa Kościoła. „Seminare" 18:2002 s. 203-219.
 22. Oblicza współczesnej demokracji - gospodarka. W: Wartości u podstaw demokracji. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2002 s. 73-81.
 23. Trud odczytania wyzwań współczesności w życiu osób konsekrowanych. „Życie konsekrowane" 9:2002 nr 4 ss.72-86.
 24. Sport w perspektywie integralnej wizji ludzkiej cielesności. W: Antropologia a sport. Red. Z. Dziubiński. Warszawa 2002 s. 118-127.
 25. Salezjanie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Perspektywa historyczna. W: 75 lat salezjanów na Kalinowszczyźnie w Lublinie (1927-2002). Red. J. Gocko, A. Paszek. Lublin 2002 s. 69-84.
 26. Wymiar ekonomiczno-społeczny kwestii ekologicznej. W: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2002 s. 169-185.
 27. Radość konsekracji - dar i zadanie osób konsekrowanych. „Życie konsekrowane" 9:2002 nr 6 s.54-63.
 28. Porządek własności w kontekście powszechnego przeznaczenia dóbr. W: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego. Red. J. Kupny, S. Fel. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2003 s. 103-118.
 29. Subsydiarność jako kryterium jedności Europy. W: Prawo naturalne. W poszukiwaniu fundamentu jedności europejskiej. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Poligrafia Salezjańska 2002 s. 191-214.
 30. Podstawy i kształtowanie odpowiedzialności ekologicznej. „Seminare" 19:2003 s. 247-259.
 31. Trzeci sektor a podstawowe zasady życia społecznego. „Roczniki Teologiczne" 50:2003 z. 3 s. 145-158.
 32. Znaki czasu jako «wyzwania» współczesności i «wezwania» Boga (PDV 10). „Życie konsekrowane" 10:2003 nr 1 ss. 67-78.
 33. Problematyka moralna zasady autonomii rzeczywistości ziemskich. „Roczniki Teologiczne" 51:2004 z. 3 s. 107-121.
 34. Miejsce i zadania świeckich w urzeczywistnianiu posłannictwa Kościoła w świecie. „Seminare" 20:2004 s. 331-341.
 35. Praca. W: Słownik społeczny. Red. B. Szlachta. Kraków: WAM 2004 s. 942-959.
 36. Kościół jako sakrament ewangelizacji świata.W: Idźcie i nauczajcie. Wezwania ewangelizacyjne dzisiaj. Red. G. Noszczyk. Katowice-Sosnowiec 2004 s. 37-48.
 37. Rozwój społeczny człowieka. W: Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Red. M. Kalinowski. Lublin 2005 s. 39-53.
 38. Miejsce i znaczenie państwa w dobie globalizacji. „Seminare" 21:2005 ss. 425-435.
 39. Moralno-społeczne aspekty globalizacji gospodarki. „Roczniki Teologiczne" 52:2005 z. 3 ss. 129-144.
 40. Aspekty etyczne wyjazdów zarobkowych. W: Wyjazdy zarobkowe szansa czy zagrożenie.Perspektywa społeczno-moralna. Red. K. Glombik, P. Morciniec. Opole 2005 s. 183-195.
 41. Pornografia jako zagubienie sensu ludzkiej cielesności i płciowości. W: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2005 ss. 219-242.
 42. Teologia moralna. W: Teologia polska na XXI wiek. Red. K. Góźdź, K. Klauza. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 139-146.
 43. «Nieprzezwyciężone piętno XX wieku». Moralne aspekty ludobójstwa w świetle nauczania Kościoła. W: Haurietis de fontibus. Społeczno-etyczne kwestie wczoraj i dziś. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Doktorowi Piotrowi Kosmosowi, wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, z okazji 40-lecia pracy dydaktycznej. Red. P. Morciniec. Opole 2005 s. 95-105.
 44. Zagadnienie wojny i pokoju w nauczaniu społecznym Kościoła. W: Kościół - pluralizm - Europa. Red. M. Hintz.Warszawa2005 s. 100-106.
 45. Teologia moralna społeczna jako nowy obszar badawczy teologii moralnej po Soborze Watykańskim II. W: Polska teologia moralna - czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2006 s. 183-193.
 46. Profetyczny wymiar (charakter) obecności Kościoła w życiu publicznym. W: VII Kongres Teologów Polskich. T. III. Lublin 2006 s.
 47. Sekcja Teologów Moralistów Polskich (1958-2004). W: VII Kongres Teologów Polskich. T. III. Lublin 2006 s.
 48. Apostolstwo świeckich a polityka. Refleksja na kanwie społecznego nauczania Kościoła
 49. w 40 rocznicę Dekretu „Apostolicam actuositatem". W: Apostolstwo świeckich a polityka. Red. A. Czaja. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006
 50. Elementy polityki prorodzinnej państwa - refleksje na kanwie nauczania społecznego Kościoła. W: Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.
 51. O ludzkie oblicze ekonomii. Elbląg 2006.
 52. Zasady nauki społecznej Kościoła i wartości podstawowe jako normy moralne życia społecznego. Refleksja na kanwie współczesnych dokumentów społecznych Kościoła. „Roczniki Teologiczne" 53:2006 z. 3 ss. 20.
 53. Wierność tożsamości kulturowej i pokój. W: Pokój pokoju. Red. J. Kumala. Licheń 2006 s. 71-89.
 54. «Budzić nadzieję». Przesłanie Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych. W: Nauczanie papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych. Red. J. Świtka, M. Kuć. Lublin 2006 s. 63-72.


Książki

Hasła encyklopedyczne i słownikowe

Sprawozdania

Inne


Bibliografia - całość (chronologicznie)
Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2006, godz. 09:46 - Michał Szych