SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX.

OCHRONA INTERESÓW PAŃSTWA W PRAWIE KARNYM STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMU

LUBLIN, 13-15 maja 2007 r.

  

  

13 maja 2007 r. (niedziela)

od 15.00 - zjazd uczestników

 

14 maja 2007 r. (poniedziałek)

9.00 - 10.45 - I sesja

9.00 - otwarcie obrad

9.15 - Dr Henryk Kowalski: Leges per vim contra auspicia latae. Religia, polityka i prawo

              karne w Rzymie w okresie schyłku Republiki

9.30 - Prof. dr hab. Bronisław Sitek: Incendium fecerint...Przyczynek do studiów nad

            przestępstwem podpalenia w prawie rzymskim, cz. I

9.45 - Prof. dr hab. Norbert Rogosz: Pierwsze próby wykorzystania prawa do zwalczania

            triumwirów (lata 59 - 58)

10.00 - Dr Hanna Appel: Calamitas rei publicae - Cicero o nadużyciu prawa w mowie w

             obronie Roscjusza z Amerii

10.15 - dyskusja

10.45 - przerwa na kawę

11.15 - 13.15 - II sesja

11.15 - Dr Dariusz Słapek: Ucieczki niewolników w okresie republiki... czyli o prestiżu i

             poszanowaniu prawa rzymskiego

11.30 - Dr Iwona Szpringer: Ochrona interesów fiskalnych państwa rzymskiego poprzez

             zabezpieczenia rzeczowe  i egzekucyjne wierzytelności publicznych

11.45 - Mgr Anna Pawłowska: Samobójstwo na polecenie cesarza jako sposób wykonania

             kary śmierci na przykładach z dzieł Tacyta i Swetoniusza

12.00 - Mgr Piotr Kołodko: Chłosta jako dodatkowy środek karny zaostrzający dolegliwości

             właściwej kary

12.15 - Mgr Anna Tarwacka: Sextus Pompeius - fide patri dissimillimus. Prawda czy

              propaganda?

12.45 - dyskusja

13.30 - obiad (stołówka KUL)

14.45 - 16.15 - III sesja

14.45 - Mgr Marek Stus: Staroegipskie prawo karne w świetle źródeł z epoki Nowego

 Państwa (XVI - XI w. p.n.e)

15.00 - Prof. Rosanna Ortu: Guerra come causa di schiavitù

15.15 - Dr Jacek Pudliszewski: Działalność prokuratorów ekwickich jako przejaw ochrony             interesów państwa w epoce Sewerów 15.30 - Dr Sebastian Ruciński: Vigilesque suo pro Caesare cure, dulce opus. Prefekt miasta

             strażnikiem bezpieczeństwa cesarza w I wieku po Chr.

15.45 - Dr Krzysztof Amielańczyk: Irenarchae. Reforma sądowej policji śledczej za

             panowania Hadriana i Antonina Piusa

16.00 - dyskusja

16.15 - przerwa na kawę

16.45 - 18.15 - IV sesja

16.45 - Dr Maciej Jońca: Causam et susceptam et tam manifestam relinquit - problemy

             interpretacyjne związane z Cic. pro Cluent. 13, 38-39

17.00 - Mgr Renata Kamińska: Ochrona salubritas publica na przykładzie interdicta de

             cloacis

17.15 - Mgr Konrad Tomasz Tadajczyk: Sprawa Eudemosa. Odpowiedzialność karna

             lekarza za udział w spisku Sejana

17.30 - Mgr Elżbieta Loska: Provocatio ad populum

17.45 - Mgr Paulina Święcicka: D.9.2.29.7 - Nowa interpretacja przekazu Ulpiana o granicach dozwolonego działania urzędników publicznych w starożytnym Rzymie.

18.00 - dyskusja

  

15 maja 2007 r. (wtorek)

9.00 - 10.45 - V sesja

9.00 - Dr Adam Świętoń: Desertores et latrones. Problem żołnierzy -rozbójników w świetle konstytucji cesarskich zachowanych w Kodeksie Teodozjańskim

9.15 - Dr Monika Wójcik: „Szaleństwo arian" jako przestępstwo godzące w jedność

           państwa

9.30 - Ks. dr Stanisław Jóźwiak: Stosunek państwa do donatystów w świetle pism św.

           Augustyna

10.00 - Dr Marzena Dyjakowska: Postępowanie w sprawach o obrazę majestatu w okresie

             cesarstwa

10.15 - dyskusja

10.45 - przerwa na kawę

11.10 - 12.30 - VI sesja

11.10 - Dr Renata Świrgoń - Skok: Crimen termini moti - ochrona znaków granicznych w

             państwie rzymskim

11.25 - Ks. dr Piotr Sadowski: Privilegium fori duchowieństwa w konstytucjach cesarskich z

             IV w. n.e.

11.40 - Dr Joanna Misztal - Konecka: Czy w starożytnym Rzymie incestum było  

             przestępstwem przeciwko państwu?

12.00 - dyskusja

12.30 - zakończenie obrad

 

13.00 - obiad (stołówka KUL)

 

 


Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2007, godz. 07:43 - Marcin Szewczak