Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

styczeń 2009

 

 

12 stycznia 2009 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Jacek, pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza zakładów opieki zdrowotnej. Promotor: prof. dr hab. Henryk Cioch. Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Witczak, (KUL); dr hab. Adam Jedliński, prof. WSMSGiP w Gdyni.

 

13 stycznia 2009 r. – ks. dr hab. Stanisław Dubiel wygłosił referat pt. Zasługi biskupa Mariana Leona Fulmana w stworzeniu prawa diecezjalnego podczas odbywającej się na KUL-u konferencji pt. Biskup lubelski Marian Leon Fulman – pedagog trudnych lat.

 

13 stycznia 2009 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Sobieraj, pt. System ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Państw Amerykańskich. Promotor: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL; dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, prof. UMCS.

 

13 stycznia 2009 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Jacka Patyka. Rozprawa habilitacyjna pt. Opodatkowanie Kościoła Katolickiego i osób duchownych.

 

14 stycznia 2009 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Michalec-Osak, pt. Skarga konstytucyjna a pytanie prawne. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski. Recenzenci: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL; prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS).

 

16-17 stycznia 2009 r. – ks. dr hab. Piotr Stanisz wygłosił referat pt. Il dialogo fra lo Stato e la Chiesa Cattolica in Polonia podczas międzynarodowej konferencji pt. Santa Sede, Conferenze episcopali, Stati: esperienze di Paesi dell’Unione Europea, zorganizowanej w Rzymie przez Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici przy Università Cattolica del Sacro Cuore.

 

23-25 stycznia 2009 r. – podczas wyjazdu do Paryża w ramach Europejskich Studiów Samorządowych dr Edyta Krzysztofik wygłosiła wykład nt. prawa Unii Europejskiej.

 

25 stycznia 2009 r. – dr Wojciech Wytrążek wygłosił referat pt. Powiat w systemie administracji publicznej podczas uroczystej sesji 10 lat powiatu łęczyńskiego.

 

27 stycznia 2009 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Jabłońskiego, pt. Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Promotor: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Paweł Smoleń, prof.  KUL; prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (URz).

 

27 stycznia 2009 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr. Mirosława Sitarza. Rozprawa habilitacyjna pt. Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2009, godz. 23:50 - Monika Wójcik