DIARIUSZ

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

styczeń 2018 r.

 

 

4-7 stycznia 2018 r. – w Waszyngtonie (Stany Zjednoczone Ameryki) podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. New Books on the Transnational Political Activism of Poles: From World War II to the Fall of Communism, zorganizowanej przez Polish American Historical Association referat wygłosił dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL pt. Third Europe: Polish Federalist Thought in the United States, 1940s–70s.

 

9 stycznia 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Warmuz pt. Akty zwyczajnego i nadzwyczajnego zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła katolickiego w Polsce. Promotor: ks. dr hab. Stanisław Dubiel.

 

13 stycznia 2018 r. – podczas odbywającej się w Lublinie Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. Stefan Kardynał Wyszyński – nauczyciel Praw Bożych, zorganizowanej przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL referaty wygłosili m. in.: dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL pt. Wizja Uniwersytetu w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL pt. Koncepcja odnowy moralnej Narodu według Prymasa Tysiąclecia, dr Agnieszka Romanko pt. Prawa rodziny, Kościoła i Państwa do szkoły w interpretacji ks. Stefana Wyszyńskiego oraz dr Anna Słowikowska pt. Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczanie Soboru Watykańskiego II.

 

16 stycznia 2018 r. – w trakcie odbywającej się w Lublinie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą Unii Europejskiej (przypadek Krymu i Donbasu), zorganizowanej przez Katedrę Studiów Wschodnich KUL, Katedrę Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL, Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, referaty wygłosili m.in. dr hab. Wojciech Staszewski pt. Kwalifikacja konfliktu na Ukrainie w świetle prawa międzynarodowego i dr Kinga Stasiak pt. Sytuacja Ukrainy w świetle postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

 

23 stycznia 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Nedzelskyy Andriy pt. Podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa w myśli teologiczno-prawnej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz, recenzenci: ks. dr hab. Wiesław Kraiński z Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut.

 

23 stycznia 2018 r. – w Radzyniu Podlaskim podczas lokalnej konferencji naukowej pt. Stop cyberprzemocy, zorganizowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim i Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL referat wygłosił dr hab. Wojciech Wytrążek pt. Zagrożenia w sieci Internet i cyberprzemoc.

 

26-27 stycznia 2018 r. – dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL wygłosiła referat pt. Nadzór prezesów sądów powszechnych nad komornikami sądowymi w trakcie odbywającej się w Łodzi Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Nowy status prawny komornika sądowego. Organizatorami konferencji byli Izba Komornicza w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, a także Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.

 

30 stycznia 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi Makuch pt. Prawne aspekty procesu inwestycyjnego w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Promotor: ks. dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Ewa Katarzyna Czech, prof. UwB oraz prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018, godz. 12:22 - Adam Jankowski