DIARIUSZ WYDARZEŃ
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

maj - czerwiec 2005

2-6 maja 2005 r. - ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, ks. dr hab. Artur Mezglewski, ks. dr Piotr Stanisz wygłosili cykl wykładów z prawa wyznaniowego w Uniwersytecie Vytautasa Magnusa w Kownie (Litwa). Ks. prof. Henryk Misztal wziął udział, jako członek komisji w przewodzie habilitacyjnym ks. dra Romualda Dulskisa.

6 maja 2005 r. - Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem współorganizowała konferencję naukową „Wspólna Polityka Rolna szansą dla polskiego rolnictwa” w Ośrodku dydaktycznym KUL w Międzyrzecu Podlaskim. Dr Anna Haładyj wygłosiła referat nt. Instrumenty finansowe a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

7 maja 2005 r. - prof. dr hab. Pasquale Policastro wygłosił referat nt. La questione dei bilanciamento tra diritto europeo e diritto nazionale podczas międzynarodowej konferencji naukowej „La Costituzione Europea: Valori, principi, istituzioni, sistemi giuridici”, Salerno (Włochy).

9 maja 2005 r. - prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wzięła udział w posiedzeniu Rady Zarządzającej Papieskiej Akademii Życia w Rzymie.

9-10 maja 2005 r. - Katedra Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Katedra Prawa Sakramentów Świętych zorganizowały międzynarodową konferencję naukową „Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym”. Referaty wygłosili m.in.: ks. dr Ambroży Skorupa nt. Przełożony kościelny a sumienie podwładnego, dr Elżbieta Szczot nt. Odpowiedzialność rodziców za katolickie wychowanie potomstwa. Podczas konferencji odbyła się także prezentacja książki o. prof. dr. hab. Bronisława W. Zuberta Pro iure et vita. Wybór pism.

10 maja 2005 r. - Katedra Prawa Karnego zorganizowała konferencję naukową „Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II”. Referaty wygłosili m.in. prof. dr hab. Alicja Grześkowiak nt. Prawna ochrona dziecka poczętego na tle nauczania Jana Pawła II, dr Krzysztof Wiak nt. Terroryzm i środki jego zwalczania na tle wypowiedzi Jana Pawła II, dr Radosław Hałas nt. Dziecko jako ofiara i sprawca przestępstwa w świetle nauczania Jana Pawła II, dr Małgorzata Gałązka nt. Prawo karne wobec rozwoju biomedycyny na tle nauczania Jana Pawła II, dr Małgorzata Kuć nt. Problem narkomani na tle wypowiedzi Jana Pawła II, mgr Damian Szeleszczuk nt. Stanowisko Jana Pawła II wobec kary śmierci, mgr Sławomir Hypś nt. Prawna ochrona rodziny na tle nauczania Jana Pawła II, mgr Filip Ciepły nt. Kara kryminalna i jej wykonanie w świetle nauczania Jana Pawła II.

13 maja 2005 r. - dr Anna Haładyj wygłosiła referat nt. Prawne uwarunkowania i aspekty etyczne darowizn na rzecz organizacji ekologicznych w procesie inwestycyjnym, ks. dr Tomasz Barankiewicz nt. Etyczne standardy administracji publicznej w Unii Europejskiej, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Etyka w życiu gospodarczym”, zorganizowanej przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

11-14 maja 2005 r. - ks. prof. dr hab. Józef Krukowski i ks. dr Mirosław Sitarz uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji „Unia Europejska a Turcja” zorganizowanej przez Stiftung Gesellschaft fűr Religion und Religionsfreiheit in der Europäischen Union w Berlinie.

20 maja 2005 r. - dr Wojciech Sz. Staszewski wygłosił referat nt. Wpływ migracji ludności na bezpieczeństwo międzynarodowe podczas wyjazdowego Zebrania Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) „ONZ, UE... a problemy bezpieczeństwa międzynarodowego”, zorganizowanego w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

22-23 maja 2005 r. - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński Dziekan Wydziału oraz dr Leszek Ćwikła Dyrektor Szkoły Prawa Ukraińskiego przebywali w Iwanofrankowsku (Ukraina). Celem pobytu było nawiązanie współpracy z Instytutem Prawa Przykarpackiego Uniwersytetu w Iwanofrankowsku.

24 maja 2005 r. - dr Małgorzata Kuć prowadziła warsztat nt. Wiktymizacja w miejscu pracy - przyczyny, skutki i sposoby przeciwdziałania podczas konferencji naukowej „Praca: szczęście czy zagrożenie?”, zorganizowanej przez Instytut Nauk o Rodzinie, Katedrę Psychoprofilaktyki Społecznej oraz Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL.

24, 29 maja 2005 r. - prof. dr hab. Pasquale Policastro wygłosił referaty nt. 1) Legal Argument and Lines of Research in the Law of Globalisation and of European Integration. The Continuity and Discontinuity of Paradigms, 2) Normative Language, General Principles of Law, and the Confrontation between Different Levels of Legal Enactment podczas “XXII World Conference of Filosophy of Law and Social Philosophy”, Granada (Hiszpania).

30 maja 2005 r. - dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek wygłosiła referat nt. Podjęcie decyzji przez sąd krajowy o wystąpieniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prawnym w sprawie karnej podczas Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Karnej i Izby Wojskowej, Rajgród k. Augustowi.

Dr Elzbieta Szczot wygłosiła referat nt. Troska pracodawcy kościelnego o szacunek wobec misterium Eucharystii podczas sympozjum naukowego „Troska pracodawcy kościelnego o szacunek dla Eucharystii”, zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

3-4 czerwca 2005 r. - ks. dr Mirosław Sitarz wygłosił referat nt. Jan Paweł II prawodawca Kościoła powszechnego,  dr Rafał Biskup nt. Wolność gospodarcza w nauczaniu Jana Pawła II,podczas sympozjum naukowego „Jana Pawła II promocja człowieka”, zorganizowanego przez WPPKiA wraz z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.

6 czerwca 2005 r. - dr Małgorzata Kuć wygłosiła referat nt. Płaszczyzny badań kryminologicznych w zakresie przestępczości kobiet podczas konferencji naukowej „Kobieta w więzieniu”, zorganizowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Popowie.

Dr Robert Andrzejczuk wziął udział w dyskusji panelowej podczas konferencji naukowej „Człowieczeństwo jako źródło praw człowieka”, zorganizowanej w Krakowie i Oświęcimiu przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Oświęcimski Instytut Praw Człowieka przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Fundacją Konkurs Pro Publico Bono oraz Kolegium Węgierskim.

7 czerwca 2005 r. - dr Jacek Widło wygłosił referat nt. Projekt zmian zasad opisu przedmiotu zastawu rejestrowego podczas konferencji „Projektowane zmiany instytucji zastawu rejestrowego”,zorganizowanej przez Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Kazimierzu Dolnym.

9-12 czerwca 2005 r. - dr Marzena Dyjakowska wygłosiła referat nt. Postępowanie w sprawach o crimen laesae maiestatis w okresie republiki, mgr Maciej Jońca wygłosił referat nt. Lex Pompeia de parricidiis. Data uchwalenia ustawy i jej treść, podczas konferencji naukowej „Prawo rzymskie wczoraj, dziś, jutro”, zorganizowanej w ramach ogólnopolskich Spotkań Romanistów w Suchej Beskidzkiej.

11 czerwca 2005 r. - dr Paweł Smoleń wygłosił referat nt. Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców, mgr Michalina Duda wygłosiła referat nt. Klaster przedsiębiorstw rodzinnych. Aspekty prawno - podatkowe, podczas konferencji naukowej „Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju drobnej przedsiębiorczości w Polsce”, zorganizowanej w Tomaszowie Lubelskim.

13 czerwca 2005 r. - dr Małgorzata Kuć wygłosiła referat nt. Oddziaływanie religijne jako sposób wspierania człowieka zmarginalizowanego przez przestępstwo podczas konferencji  kapelanów więziennych Kościoła Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego, zorganizowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.

14 czerwca 2005 r.  - bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga wygłosił referat nt. Sprawy wpadkowe, publikacja akt, dyskusja sprawy (artykuły 217 - 245), dr Marta Greszata wygłosiła referat nt. Zaskarżenie wyroku, proces dokumentalny (artykuły 269 - 308), podczas II Ogólnopolskiego Forum Sądowego „Dignitas Conubii”, zorganizowanego w Centrum Formacyjno Rekolekcyjnym „ARKA” w Gródku nad Dunajcem.

14 czerwca 2005 r. - dr Paweł Fajgielski wygłosił referat nt. Ochrona
danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
podczas konferencji „Forum Ochrony danych osobowych”, zorganizowanej przez Software-Konferencje w Warszawie.

15-17 czerwca 2005 r. - dr Anna Haładyj uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej „Impact Assessment for a New Europe and Beyond”, zorganizowanej przez Uniwersytet w Manchester  (Wielka Brytania).

28 czerwca - 6 lipca 2005 r. - Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem zorganizowała wizytę studyjną pracowników naukowych z partnerskiego uniwersytetu w Niemigen (Holandia). W ramach wizyty 29 czerwca odbyła się konferencja naukowa „The quality of environment in Poland and in the Netherlands”, podczas której dr Anna Haładyj wygłosiła  referat  (jako współautorka) nt. The quality of Environment in Poland - new challenges and lessons learned.

30 czerwca 2005 r. - mgr Sławomir Hypś wygłosił referat nt. Polish law and children employmentpodczas „III Simposio Europeo dei docenti universitari” zorganizowanego przez Vicariato di Roma Unifficio Pastorale Universitaria w Rzymie.


(opr. Filip Ciepły)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2006, godz. 19:25 - Filip Ciepły