DIARIUSZ WYDARZEŃ NAUKOWYCH NA WYDZIALE

lipiec - wrzesień 2004

25 czerwca 2004 r. - prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wygłosiła referat nt. Situazione della famiglia nei paesi dell`Europa Centrale e dell`Est, mgr Sławomir Hypś nt. The Polish Bill on Homosexual Relationships, podczas konferencji naukowej „La famiglia in Europa Fondamenti - Esperienze - Prospettive”, zorganizowanej przez Pontificia Università Lateranense w Rzymie.

5-17 lipca 2004 r. - mgr Anna Haładyj wzięła udział w International Summer Academy ”Energy and the Environment” zorganizowanej przez Uniwersytet w Greifswald (RFN), w ramach której wygłosiła referat nt. Energy Police of the State in Relation to the Main Principles of Polish Environmental Law.

11 sierpnia 2004 r. - dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Zasady partnerstwa publiczno-prywatnego w inwestycjach komunalnych podczas seminarium szkoleniowego „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”, zorganizowanego przez Forum - Ośrodek Edukacyjny w Warszawie.

12 sierpnia 2004 r. - ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski wygłosił referat nt. Ludowa pobożność Maryjna w Diecezji Drohiczyńskiej w ramach Zielonego Uniwersytetu Towarzystwa Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie, w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.

6-7 września 2004 r. - bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga wygłosił referat nt. Funkcja wychowawcza rodziny w prawie kanonicznym, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski nt. Podstawy prawne współdziałania między Kościołem i państwem na rzecz małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie do problematyki, ks. dr Mirosław Sitarz nt. Funkcja wychowawcza rodziny w prawie publicznym, podczas Krajowej Konferencji Naukowej „Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz rodziny“, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Diecezję Łomżyńską oraz Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego  KUL w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

6-10 września 2004 r. - ks. mgr Adam Kaczor wziął udział w XII Sympozjum Prawa Kanonicznego „Spravodlivost’a a pràvo v cirkvi a spoločnosti”, zorganizowanym przez Kapitułę Spiską (Słowacja).

8-9 września 2004 r. - bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga wygłosił referat nt. Władza sędziego kościelnego, ks. dr Mirosław Grzegorz Wróbel nt. Systematyka wad zgody małżeńskiej w świetle prawa kościelnego, dr Marta Greszata nt. Urzędy sądownictwa kościelnego i strony procesowe, podczas Warsztatów szkoleniowych dla pracowników Trybunałów Kościelnych Ukrainy, zorganizowanych w Seminarium Duchownym we Lwowie.

9-12 września 2004 - ks. prof. dr hab. Henryk Misztal i ks. dr Piotr Stanisz na zaproszenie Dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Vytautas Magnus w Kownie wzięli udział w pierwszych po II wojnie światowej przewodach habilitacyjnych na tym Wydziale jako członkowie komisji. Ks. prof. H. Misztal pełnił rolę członka tamtejszej Rady Wydziału Teologii. Został też zaproszony do recenzji dwóch prac doktorskich, których obrona odbędzie się w dniu 26 listopada 2004 r.

15 września 2004 r. - ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat nt. Kościelne prawo publiczne w Europie i Polsce podczas VII Kongresu Teologów Polskich w Lublinie.

18 września 2004 r. - ks. dr Sławomir Fundowicz wygłosił referat nt. Międzynarodowy akt administracyjny, dr Artur Kuś nt. Pozycja administracji celnej w UE, dr Rafał Biskup nt. Czy mamy europejską wolność gospodarczą, podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, zorganizowanego przez Wydział Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

21-22 września 2004 r. - ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił komunikat naukowy nt. The Particular Churches and the Communio Ecclesiarum, ks. dr Mirosław Sitarz nt. Creative competences of collegiate in particular Churches, podczas XII Congresso Internazionale di Diritto Canonico della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo „Sistema diuridico canonico e rapporti interordinamentali”, zorganizowanego przez dalla Facoltà di Diritto Canonico Dell’Università „La Sagesse” w Bejrucie (Liban). W koferencji wziął udział ks. dr Ambroży Skorupa.

23 września 2004 r. - prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wygłosiła referat nt. Godność, miłość i miłosierdzie w Konstytucji RP podczas konferencji naukowej „Ja-Człowiek: w pełni zdrowia, niepełnosprawny, chory, marginalizowany. Wzrastanie w godności, miłości i miłosierdziu”, zorganizowanej przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Katolicki Uniwersytet Lubelski w Stróżach.

=> Ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski wygłosił referat nt. Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej w aspekcie liturgicznym podczas VIII Zebrania Wikariuszy Biskupich, Dyrektorów Wydziałów i Diecezjalnych Referatów ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z udziałem Sióstr - Diecezjalnych Referentek zakonnych w Warszawie.

=> Ks. dr Mirosław Grzegorz Wróbel wygłosił referat nt. Aktualne normy prawne dotyczące nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej oraz szafarza wystawienia i schowania Najświętszego Sakramentu, podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Komisję Episkopatu Polski ds. Zakonnych w Warszawie.

22-24 września 2004 r. - prof. dr hab. Jan Głuchowski uczestniczył i prowadził obrady w sekcji anglojęzycznej podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Tworzenie i stosowanie prawa podatkowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, zorganizowanej przez Lietuvos Teises Universites w Wilnie (Litwa).

24-25 września 2004 r. - dr Marzena Dyjakowska wygłosiła referat nt. Kara konfiskaty majątku za crimen laese maiestatis, dr Waldemar Bednaruk nt. Dochody sędziów Trybunału Koronnego, mgr Katarzyna Maćkowska nt. Ustrój skarbowy kolonii amerykańskich (od ich założenia do ogłoszenia niepodległości), podczas Konferencji Polskich Historyków Państwa i Prawa „Podstawy materialne państwa do XX w.”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

24-26 września 2004 r. - prof. dr hab. Stanisław Wrzosek i dr Rafał Biskup wygłosili referat nt. Poszukiwanie koncepcji nauki administracji, dr Jacek Dziobek-Romański nt.Ochrona interesu publicznego w prawie ochrony środowiska wyrazem skuteczności działań administracji publicznej, dr Juliusz Stanisław Święcki nt. Dostęp i rozpowszechnianie informacji publicznej przez media kwalifikatorem jakości administracji publicznej, podczas konferencji naukowej „Jakość administracji publicznej” zorganizowanej w Cedzynie k/o Kielc.


(opr. Filip Ciepły)
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2006, godz. 19:28 - Filip Ciepły